Inkluderande lokalsamfunn

Vi vil skape attraktive lokalsamfunn i Stryn der folk trivst, flyttar til og vil bli verande.

Stryn Venstre vil:

  • Etablere tilflyttarkontor i Stryn som kan vere ei støtte for alle som flyttar til Stryn.
  • Framleis ha eit inkluderingsutval i Stryn.
  • Styrke introduksjonsprogrammet og oppfølging av nye flyktningar, og samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrarar.
  • At kommunen støttar og legg til rette for aktivitetar som til dømes “Flyktningguide”.
  • Jobbe for at alle kan delta på fritidstilbod etter skulen i regi av både private og kommunale aktørar.
  • Etablere ei ordning som gjer at alle kan kome inn i fritidsaktivitetar.
  • Tilrettelegge fritidsaktivitetar for vaksne og barn med spesielle behov.
  • Utvikle aktivitetsområde og offentlege rom som fremjer inkludering og skapar nye møteplassar.
  • Leggje tilrette for samisk språk- og kulturutøving.