Venstre vil gjøre det lettere å leve miljøvennlig i hverdagen

Klær søppel
Venstre vil gjøre det lettere å leve miljøvennlig og ønsker blant annet å gjøre det enklere og billigere å leie ut klær, sko, møbler, sports- og turutstyr og elektronikk. Samt få på plass et godt tilbud for ombruk og resirkulering av klær. (foto: iStock)

Uttalelse fra Venstres landsstyre: Forbruket vårt av varer og tjenester er en vesentlig bidragsyter til de miljø- og klimautfordringene verden står overfor. Mellom 60 og 80 prosent av den samlede miljøpåvirkningen i verden skyldes miljøeffekter fra produksjon av varer og produkter.  

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 28. januar 2024

Mange ønsker å leve mer miljøvennlig, men synes det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, og å finne informasjon. Andre ganger slår økonomien inn, fordi det er billigere å kjøpe nytt, enn å reparere det man alt eier. Venstre vil gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg, og vil føre en politikk som sikrer at det skal lønne seg å ta miljøvennlige valg.  

Venstre mener Norge må være et foregangsland i utviklingen av en grønn sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Dette forutsetter at strategien for å nå dette er ambisiøs også på vegne av forbrukere. Det kreves et systematisk skifte i vår samfunnsmodell å forandre en lineær produksjons- og forbruksmodell til en sirkulær modell. Forbrukerperspektivet er sentralt for at en omlegging til sirkulærøkonomi skal lykkes. 

Ifølge FN vil vi trenge tre jordkloder for å opprettholde dagens forbruksmønster i 2050, og nordmenn ligger i verdenstoppen på forbruk per innbygger. Vi har tre ganger større forbruk enn den gjennomsnittlige europeer. Med dagens forbruksmønster er vi i ferd med å bruke opp jordas ressurser. Årsaken er blant annet at vi utvinner nye råstoff for å lage produkter som etter kort tid ender opp som avfall.  

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sin gjennomgang av Norges innsats for klima og miljø og konkluderte blant annet med at Norge har et av verdens høyeste materialforbruk og et høyt materielt fotavtrykk per innbygger. Forbruk av varer som ikke er bærekraftig, og som fører til en økende mengde avfall, er en av hovedårsakene til negative konsekvenser for det globale miljøet. Derfor må vi tenke mer ombruk, gjenbruk og deling. Derfor må vi sørge for at det blir enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen.  

I dag er store deler av forbrukernes klimagassutslipp knyttet til energibruk i bolig, transport, mat og forbruk av klær og sko. Utslippene våre er knyttet til hverdagslogistikken og hverdagsøkonomien. Derfor må det bli enklere å ta vare på tingene vi har, og det må bli billigere og enklere å reparere det vi har, framfor å kjøpe nye ting. Reklamasjonsrettighetene bør også styrkes, ikke svekkes, slik regjeringen foreslo i fjor. 

Gode forbrukerrettigheter og trygge produkter er helt sentrale for at folk skal velge å reparere, låne, leie eller lease produkter. Overgangen fra å eie til å leie, mer gjenbruk og deling, er viktige verktøy i arbeidet med en overgang til en mer sirkulær økonomi og for å kutte klimagassutslipp fra forbrukervarer. Derfor vil Venstre ta initiativ til å utrede en ny lov som sikrer et heldekkende forbrukervern for alle forbrukeravtaler. 

En omlegging til mer sirkulærøkonomi der det blir enklere å ta miljøvennlige valg krever internasjonalt samarbeid, enten på EU-nivå eller på nordisk nivå. EU-kommisjonens forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer, fremmet i mars 2023, gir regler om rett til reparasjon av visse varer som selges til forbrukere. Formålet er å styrke forbrukernes rettigheter samtidig som det skal bidra til mer bærekraftig forbruk. Forslaget inngår også i EU-kommisjonens målsetninger om et grønt skifte, herunder European Green Deal. Forslaget innfører en ny rett til reparasjon for forbrukere, både innenfor og utenfor den lovfestede reklamasjonsfristen. Innenfor den lovfestede reklamasjonsfristen må selgere tilby reparasjon, bortsett fra når det er dyrere enn erstatning. Samtidig har produsenten en plikt til å reparere varer i 5-10 år etter kjøpet, avhengig av type produkt og hvilket krav som er angitt i EUs regelverk. 

Venstre vil føre en forbrukerpolitikk som gjør det enklere og billigere å velge de klima- og miljøvennlige løsningene. En viktig del av dette består i å legge om skatte- og avgiftene, slik at det i større grad enn nå lønner seg å velge miljøvennlig.  

Venstre vil:  

  • Redusere merverdiavgiften på frukt og grønt, og øke den på kjøtt. 
  • Redusere merverdiavgiften på reparasjon av klær, sko, møbler, sports- og turutstyr og elektronikk.  
  • Gjøre det enklere og billigere å leie ut klær, sko, møbler, sports- og turutstyr og elektronikk. 
  • Få på plass et godt tilbud for ombruk og resirkulering av klær.  
  • Sikre at kollektivtransport blir billigere 
  • Redusere maksprisen på jernbane med 20 prosent.  
  • Styrke tilskuddsordninger som oppmuntrer til energisparing i bolig. 
  • Styrke støtteordninger og reguleringer som fremmer ombruk, gjenbruk og vedlikehold og som forlenger levetiden for eksisterende bygg. 
  • Snarest implementere EU-kommisjonens forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer i norsk rett.