Hvordan redusere andelen barn som vokser opp i fattigdom?

Stortingsrepresentant Grunde Almeland
Stortingsrepresentant Grunde Almeland på innspills-seminar om barnefattigdom., Foto: Venstre

Torsdag 4. april arrangerte Venstre et innspills-seminar på Stortinget. Her ble en rekke ulike organisasjoner invitert for å dele sine innspill og diskutere tiltak for å redusere andelen barn som vokser opp i fattigdom i Norge.

Den mest grunnleggende urettferdigheten i samfunnet er at ikke alle barn har like muligheter når de vokser opp. Akkurat nå lever over 100 000 barn i Norge i fattige familier. Derfor er det viktig at vi som storsamfunn gjør det vi kan for at alle barn får en trygg oppvekst uten fattigdom, og med frihet til å bli den de vil. For hvert år vi ikke klarer å hjelpe disse barna, blir noen voksne og tar med seg fattigdommen videre i livet. Dette vil Venstre ta tak i og finne gode løsninger på.

Ny rapport fra Ekspertgruppen om barn i fattige familier

Bakgrunnen for seminaret var rapporten «En barndom for livet» som ble presentert av en egen ekspertgruppe høsten 2023. Ekspertgruppen om barn i fattige familier hadde to likestilte mål i rapporten: De vurderte hvordan man kan forbedre barns levekår og livskvalitet, samt hvordan man kan motvirke at fattigdom går i arv, gjennom like muligheter for utvikling, læring og god helse (hentet fra rapporten “En barndom for livet”, s. 9). Ekspertgruppen anbefalte to hovedgrep for å bedre situasjonen:

 • En økning og videreføring av den universelle barnetrygden, men med endret innretning i form av skattlegging og lik sats (hentet fra rapporten “En barndom for livet”, s. 9).
 • Øke deltakelsen i barnehagen gjennom en endret modell for opptak og foreldrebetaling (hentet fra rapporten “En barndom for livet”, s. 9).

Grunde Almeland (V), leder av familie og kulturkomiteen på Stortinget, innledet seminaret før Nina Drange, seniorforsker ved Frisch senteret og medlem i ekspertgruppen fortalte om ekspertgruppens mandat og deres viktigste bekymringer for dagens situasjon. Drange trakk frem at barn som lever i fattigdom i Norge har økt de siste årene og at det er store geografiske forskjeller. Videre presenterte hun ekspertgruppens anbefalinger for å forbedre barns levekår og livskvalitet:

 • En ny innretning på barnetrygden
  • Jevne ut satsene for ordinær barnetrygd
  • Øke alle satser
  • Skattlegge
  • Avvikle foreldrefradraget
 • Ny modell for barnehageopptak:
  • Rett til barnehage måneden barnet fyller ett år
  • Løpende og automatisk tilbud om barnehageplass
  • Universell gratis kjernetid
  • Ny moderasjonsordning for heltidsplass for målgruppen
  • Avvikle kontantstøtten

Barneombudet vil øke barnetrygden

Senere fikk vi høre fra Inger Aasgaard, seniorrådgiver i Barneombudet, som presenterte barneperspektivet i denne diskusjonen, samt hvordan Barneombudet ser på rapporten og tiltak for å redusere andelen barn som vokser opp i fattigdom. Aasgaard trakk frem at fattigdom truer barns grunnleggende rettigheter, og at barn som vokser opp i lavinntekt oftere har lavere livskvalitet enn barn med høyere sosioøkonomisk status. Videre fortalte hun om Barneombudets hovedanbefalinger:

 • Øke barnetrygden
 • Hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt må lovfestes
 • Økt kompetanseheving i NAV om barns behov og rettigheter

Store utfordringer i storbyene

Sosialbyråd i Oslo, Julianne Ferskaug (V), fortalte videre om problematikken fra et storbyperspektiv. Ferskaug satte lys på de store utfordringene barn i fattige familier står overfor i Oslo og hvilke planer byrådet har for å jobbe med dette. Oslo er blant kommunene med høyest andel barn i familier med vedvarende lavinntekt og det er store interne forskjeller mellom geografiske områder. Ferskaug presenterte noen av planene Oslos byråd har på dette området:

 • Helhetlig innsats for ung inkludering
 • Handlingsplan mot familiefattigdom
 • Fritidskortordning
 • Utvidelse av ferie- og deltidsjobber

Vi ønsker å takke alle deltakerne fra de ulike organisasjoner som deltok på seminaret for gode innspill og diskusjoner. Venstre ser frem til å ta tak i disse viktige utfordringene og aktivt jobbe for at færre barn skal måtte vokse opp i fattigdom i Norge.