Uttalelse: Ut av oljealderen og inn i fornybarsamfunnet

Venstres landsstyre april 2024.
Venstres landsstyre april 2024., Foto: Venstre

Vedtatt av landsstyret 21. april 2024: Verden har funnet mer fossil energi enn vi kan forbrenne dersom vi skal nå norske og internasjonale klimamål om å begrense global oppvarming ned mot 1,5 grad.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 21. april 2024

På klimatoppmøtet (COP 28) i Dubai ble det for første gang internasjonal enighet om at det grønne skiftet må bety en omstilling bort fra fossil energi. Dette betyr at påviste olje- og gassfunn vil bli i bakken som følge av energiomstillingen.

Samtidig har Miljødirektoratet nylig slått fast at regjeringen ikke gjør det som trengs for å forhindre klimaendringene og følge opp våre forpliktelser. Venstre mener farten på å omstille Norge fra en oljenasjon til et fornybarsamfunn må opp.

Verden må fase ut fossil energi, og Norge er intet unntak. FN, Det internasjonale energibyrået (IEA) og klimaforskerne er enige om at utdelinger for nye letelisenser hører fortiden til. Vi trenger kraftigere krutt til for å omstille Norge vekk fra en oljeøkonomi til en grønn økonomi. I tråd med anbefalingene fra Klimautvalget 2050, vil Venstre utarbeide en strategi for utfasing av norsk petroleumsvirksomhet. Det er nødvendig både for å nå klimamålene og sikre den grønne omstillingen i olje- og gassnæringen forutsigbarhet.

Dette skjer mot et geopolitisk bilde hvor bortfall av russisk gass gjør at Europa ønsker å akselerere omstillingen vekk fra gass. Samtidig som norsk gass har blitt viktigere for europeisk forsyningssikkerhet. I oljemarkedet vil også det grønne skifte ha geopolitiske implikasjoner. I en verden hvor vedens utslipp når netto-null innen 2050 vil OPEC andel av globale oljemarkeder gå opp fra dagens 40% til over 60 %.

De siste årene har flere EU land inngått lange gasskontrakter med selskaper blant annet fra USA og Qatar hvor enkelte kontrakter strekker seg forbi 2050. Norges omstilling må skje i samarbeid med EU, land i Europa og andre allierte. Særlig EU har høye ambisjoner for økt bruk av hydrogen og ammoniakk for å kutte utslipp innen industri, tungtransport og skipsfart innen 2030. Derfor må norsk petroleumsindustri raskt styres inn mot produksjon av blått hydrogen med karbon fangst og lagring.

Det er mye kompetanse og stor omstillingsvilje blant ansatte i petroleumsnæringen. Det er viktig å sikre gode rammevilkår for nye lønnsomme arbeidsplasser som disse kan bidra inn i.

Oljeskattepakken fra 2020 var svært sjenerøs og investeringsdrivende. Det har gjort Norge mer oljeavhengig og skattesubsidiene i pakken gjør at det er stor fare for at prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme blir gjennomført. Når virkningen av oljeskattepakken er over, vil omleggingen til en kontantstrømmskatt bidra til et nøytralt skattesystem. De negative eksterne virkningene av utslippene på norsk sokkel er i dag omfattet av en Co2-avgift. Men de negative virkningene norsk oljeutvinning har i form av globale utslipp når ressursene brennes tar i dag ikke hensyn til. Venstre vil derfor utrede en omstillingsavgift for petroleumssektoren. Dette vil også bidra til omstillingen av norsk økonomi.

For å ta hensyn til både klima, natur og norsk økonomis klimarisiko vil Venstre slutte å lete etter mer olje og gass og ikke tildele nye lisenser på norsk sokkel.

Samtidig som vi gradvis skal fase ut norsk oljevirksomhet, er det helt nødvendig å bygge mer grønn energi. Framskrivninger viser at utslippskutt gjennom elektrifisering og energibærere som hydrogen, og etablering av ny industri gir en strammere kraftbalanse i Norge frem mot 2030. Økt forbruk legger også press på strømnettet. Slik det ser ut nå produserer Norge for lite fornybar energi til å gjennomføre den nødvendige elektrifiseringen av samfunnet og kraftmangel fører til en tregere omstilling.

Venstre krever at regjeringen viser handlekraft og utvikler en nasjonal strategi for fornybarutbygging og elektrifisering. Venstre vil ha tydelige rammer for bygging av landbasert vindkraft, der utbyggingen må ta hensyn til natur, dyreliv og samiske interesser.

Dagens olje- og energipolitikk er en fallitterklæring mot klimamålene våre. Venstre vil omstille Norge vekk fra å være en oljenasjon til å bli etfornybarsamfunn.