Venstre i regjering

Vi skaper ei grønn framtid
med frihet og muligheter for alle.

Vi har sittet i regjering siden 2018, men samarbeidet med regjeringen siden 2013. I løpet av denne tiden har vi kuttet norske klimagassutslipp, satset på kunnskap i skolen og gjort det enklere å skape verdier og arbeidsplasser.

Vi har jobbet for at alle skal ha like muligheter, blant annet ved å gi barn fra familier med dårlig råd gratis barnehage og billigere SFO. Venstre tar ansvar for fellesskapet og samfunnets mest sårbare og har foreslått en rusreform som skal hjelpe mennesker som sliter, i stedet for å straffe dem.

Jobben er ikke ferdig. Fortsatt må vi løse store utfordringer, mange av dem globale. Mest akutt er klimakrisen. Vi må fortsette å kutte utslipp og nå klimamålene dersom barna våre skal få en framtid med like mange muligheter og like stor frihet som vi har i dag. Venstre har tro på at det er mulig. Med kunnskap, internasjonalt samarbeid og politisk handlekraft. Det har vi også vist: Med Venstre i regjering går utslippene ned, og er på sitt laveste siden 1993.

Venstre mener vekst og klimakutt går hånd i hånd. Vi vil ha grønn omstilling, på lag med næringslivet og uten moralisme. Vi er framtidsoptimister. Vår politikk for kunnskap og teknologiutvikling vil bidra til en grønn og utslippsfri framtid, med gode vilkår for verdiskapning.

Venstre heier på de små og store jobbskapere. De siste åtte årene har vi gjort det betydelig enklere og mer lønnsomt å etablere, drive og investere i norske bedrifter for å skape arbeidsplasser her i Norge.

Med Venstre er det tryggere å starte egen bedrift. Vi har styrket sikkerhetsnettet og de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende, og gjort det lettere å få tilgang til investeringsmidler. Nå skal vi omstille oss bort fra oljeøkonomien, samtidig som vi skal hjelpe næringslivet på fote igjen etter koronapandemien. Da trenger vi gründere, skaperkraft og innovasjon. De vil Venstre legge enda bedre til rette for.

Skolen er nøkkelen til frihet og like muligheter i livet til barna våre. Læreren er den mest avgjørende faktoren for at barna lærer og trives. Venstre har gjennomført et historisk kunnskaps- og statusløft for lærerne. Rekordmange har fått videreutdanning, og lærerutdanninga er omgjort til en masterutdanning. Arbeidet med å lage framtidens skole er i gang. Framover skal elevene få større frihet og flere sjanser til å fullføre skolegangen. Lærerne skal få mer tillit og mindre byråkrati.

Venstre vil ikke gå tilbake til de gamle løsningene, men se mulighetene og ta i ny kunnskap for å komme framover og gjøre ting bedre. I klima- og miljøpolitikken, i skolen og i arbeidslivet.

For friheten og mulighetene vi skal ha i framtida.

Venstre er stolt av arbeidet vi har gjort i og i samarbeid med regjeringen de siste årene.
Resultatene av liberal politikk er mange og gode.

Våre største gjennomslag er blant annet:

Historisk kompetanseløft for lærerne

Gratis og billigere barnehage for 46 000 barn fra familier med dårlig råd

Innført 11 måneders studiestøtte
for studenter

Flere yrkesfagsstudenter får lærlingplass

Åpnet for 3000 kvoteflytkninger i året,
opp fra 1 000 fra den røde regjeringen

Innført muligheten for dobbelt statsborgerskap

Hevet sykelønn for 450 000
selvstendig næringsdrivende

Bedre skattevilkår for oppstartsbedrifter og investorer

Frafallet i videregående skole er rekordlavt

Avvikling av pelsdyrnæringen

Innføring av dyrepoliti

Mer enn 60 nye el-ferger

Venstre satser på skolen.

Det aller viktigste vi kan gjøre for å gi alle barn frihet og like muligheter i livet, er å gi dem en god skole og gode lærere. Venstre mener barna fortjener best mulig kvalitet på undervisningen. Det betyr å stille krav til lærernes kompetanse og å gi mulighet for kunnskapspåfyll.

Venstres løfter i 2013 og 2017:

 1. Utvide lærerutdanningen og gjøre den femårig. 
 2. Innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere. 
 3. Kutte byråkratiet og ansette flere yrkesgrupper i skolen, så lærerne får tid til å være lærere. 
 4. At barn som faller utenfor skal få hjelp tidlig 
 5. Gi gratis barnehage og SFO til de familiene som trenger det
 6. Innføre gradert betaling i barnehager og SFO slik at de med lav inntekt betaler mindre enn de med høyere inntekt. 
 7. Sørge for 1000 nye helsesøstre i løpet av fire år.

Venstre har gjort dette:

 1. Innført en 5-årig master for lærere, som har ført til flere søkere til lærerutdanningen og mer kvalifiserte lærere til barna våre. 
 2. Antall lærere som får tilbud om etterutdanning har mer enn tredoblet seg siden 2013. 47000 lærere har nå fått tilbud om etterutdanning – fem ganger flere lærere får årlig tilbud om etterutdanning i norsk, engelsk og matte enn i 2013. 
 3. Lærerspesialistordningen fører til at flere lærere kan utvikle karrieren sin mens de fortsatt underviser i klasserommet. 
 4. Det har også blitt ansatt flere lærere: Ytterligere 1900 lærere tilbyr ordinær undervisning i 2019 sammenliknet med 2014. 
 5. Fra 2013 og frem til i dag er det innført gratis kjernetid i barnehagen (20 timer i uken) for alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som kommer fra en husholdning med mindre enn583650 kroner i samlet husholdningsinntekt. 46 000 barn fikk gratis eller billigere barnehage i 2019. Det er også innført gratis barnehage for alle barn på asylmottak. Samtidig er det innført krav om mer bemanning og flere pedagoger i barnehagene. 
 6. Antall helsesykepleiere på norske skoler og helsestasjoner har økt med mer enn 500 hele stillinger mellom 2015 og 2019 som følge av Venstres gjennomslag i statsbudsjettene.
 7. Flere yrkesfagsstudenter får lærlingplass. 
 8. Frafallet i videregående skole er rekordlavt
 9. Innført 11 måneders studiestøtte
Venstre løser klimakrisen.

Vi er den første generasjonen som opplever klimaendringene, og den siste som har muligheten til å stanse dem. Venstre og regjeringen har lagt fram Klimaplanen – et taktskifte i norsk klimapolitikk. For første gang har vi en helhetlig, konkret plan for hvordan vi skal nå klimamålet. Og vi er i rute: norske klimagassutslipp går ned med Venstre i regjering, og er nå lavere enn de var i 1993.

Venstres løfter i 2013 og 2017:

 1. Verne Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeboring. 
 2. Gjennomføre et grønt skatteskifte slik at det lønner seg å leve miljøvennlig. 
 3. Sørge for flere og bedre tog. 
 4. Satse stort på kollektivtransport. 
 5. Kutte de norske utslippene med 40 prosent innen 2020. 
 6. Jobbe for et rent hav, fritt for plast og søppel.
 7. Ta vare på de store rovdyrene og avvikle pelsdyroppdrett.

Venstre har gjort dette:

 1. Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørefeltene, Skagerrak og Jan Mayen er vernet fra oljeboring
 2. Grensen for oljeboring i Barentshavet er flyttet sørover
 3. Tredoblet jernbanebudsjettet fra 2013 til 2021
 4. Økt den statlige støtten til kollektivinvesteringene i byene med 66 prosent
 5. Med Venstre i regjering er Norges utslipp er på sitt laveste siden 1993. Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.
 6. Norge har satt som mål å kutte utslippene med 50-55 prosent innen 2030 som det første vestlige landet som rapporterte inn forsterkede utslippsmål under Paris-avtalen
 7. Stortinget har etter initiativ fra Venstre vedtatt et mål om bare å selge nullutslippbiler i 2025.
 8. Innført forbud mot engangsartikler av plast
 9. Økt C02-avgiften hvert år, mens skatten på investeringer reduseres
 10. Milliardstøtte til prosjekt for karbonfangst- og lagring.
 11. Avviklet pelsdyrindustrien
 12. Innført dyrepoliti
 13. Arbeidet for bevaringen av rovdyrbestanden på et forsvarlig nivå
 14. Kraftig økning i antallet ferjer med nullutslipp. I samtlige fylker med bilferger er det enten elektriske ferger i drift eller planlagt de kommende årene.
 15. Jobbet fram en langsiktig hydrogenstrategi
Venstre skaper arbeidsplasser.

De siste åtte årene har det blitt betydelig enklere og mer lønnsomt å etablere, drive og investere i norske bedrifter og arbeidsplasser. Et grønt skatteskifte har redusert skatt på arbeid, bedrifter og eierskap i norsk næringsliv. Samtidig har vi omstilt næringslivet i en grønnere retning. Antall arbeidsplasser i oljerelatert næringsliv har gått ned, og er erstattet av nye i andre næringer.

I 2020 ble verden rammet av en pandemi som har fått dramatiske konsekvenser for folk og næringsliv. For Venstre har det viktigste arbeidet med å håndtere koronapandemien vært å ivareta barn og unge. Samtidig har vi sørget for at levedyktige bedrifter har fått kompensasjon for tapte inntekter. Vi har vært med på å utarbeide og vedta støtteordninger som har bidratt til at Norge har opplevd færre konkurser og mindre arbeidsledighet enn svært mange andre land. Slik har vi sørget for at flest mulig har hatt en jobb å gå til når pandemien forsvinner.

Venstres løfter i 2013 og 2017:

 1. Bedre de sosiale ordningene for næringsdrivende. 
 2. Sikre tilgang på kapital i oppstartsfasen for gründere. 
 3. Gi selvstendig næringsdrivende lik rett til sykepenger og pensjon 
 4. Gjøre det mer lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser
 5. Endre arbeidsmiljøloven slik at det blir større fleksibilitet for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Venstre har gjort dette:

 1. Vi har økt sykelønnskompensasjonen for selvstendig næringsdrivende fra 60 til 85 prosent. Dette gir 450 000 nordmenn bedre sykelønnsdekning. 
 2. Rammene for skattegunstig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende er kraftig forbedret, og er nå på samme nivå som for ordinære arbeidstakere.
 3. Selskapsskatten er redusert fra 28 til 22 prosent, og formuesskatten på arbeidene kapital i bedriftene er redusert med 45 prosent.
 4. Den skattefrie fordelen av å kjøpe aksjer i egen bedrift er økt fra 2 500 til 7 500 kroner, og satsen økt fra 20 til 25 pst. 
 5. Det er innført bedre opsjonsbeskatning for ansatte i oppstartbedrifter, slik at bedriftene blir mer attraktive som en arbeidsplass i en vekstfase. I høst lanserer vi en helt ny og bedre ordning som dekker flere bedrifter med bedre betingelser for de ansatte.
 6. Det er innført en egen ordning (KapitalFunn) som gir skattefradrag for investeringer i oppstartsbedrifter og som samtidig sikrer tilgang til kapital i oppstartsfasen for gründere.
 7. De statlige ordningene for å bidra til grønn omstilling av næringslivet er på et helt annet nivå nå enn i 2013. 
 8. Enova er styrket med flere milliarder kroner siden 2013, senest med 2 milliarder ekstra i 2020
 9. Miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge er økt fra 260 mill. kr. I 2013 til 750 mill. kroner i 2021
 10. Etter forslag fra Venstre ble Nysnø Klimainvesteringer AS opprettet. Selskapet skal bidra til grønn omstilling og investeringer i bedrifter som medvirker til reduserte klimautslipp. Totalt er selskapet tilført 2,4 mrd. Kroner i investeringskapital. 
 11. Vi har etablert “Grønn plattform” – et treårig samarbeidsprogram mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og Siva. Grønn plattform skal gi over 1 mrd. kroner til bedrifter og forskningsinstituttet til forsknigns- og innovasjonsdrevet grønn vekst.   
 12. Målrettet satsing på ny miljøvennlig teknologi som CCS, Hydrogen og sirkulær økonomi på flere mrd. kroner. Staten bidrar med 16,8 milliarder kroner til Norges første fullskalaprosjekt medCCS (fangst, transport og lagring av CO2)
 13. Vi har gjennomført betydelige og omfattende støtteordninger for næringsliv som er rammet av koronakrisen.I 2020-budsjettet ble det til sammen bevilget 131 milliarder kroner til økonomiske tiltak i møte med pandemien. I 2021- er det bevilget og foreslått 73 milliarder kroner. . Dette gjelder både generelle kompensasjonsordninger, lønnstøtteordninger, lånegarantiordninger, skatte- og avgiftslettelser og mer målrettede ordninger mot enkeltnæringer og oppstartsbedrifter gjennom bl.a. Innovasjon Norge og Investinor.
Venstre gir alle
frihet og muligheter.

Venstre jobber for at alle mennesker, uavhengig av hvor man startet i livet eller hvem man er, skal få frihet og mulighet til å være seg selv og til å forfølge drømmene sine. Vi har vært pådriver for en kunnskapsbasert rusreform for å gi mennesker som sliter med rus hjelp, i stedet for straff. I tillegg har vi tredoblet antall kvoteflyktninger og utvidet fedrekvoten ved foreldrepermisjon.

Venstres løfter

 1. Gjennomføre en rusreform, slik at mennesker som sliter med rus får hjelp, ikke straff. 
 2. Utvide pappapermisjonen for å sikre likere rettigheter til foreldrepermisjon . 
 3. Føre en mer human innvandrings- og asylpolitikk, spesielt for barn med lang botid i Norge. 
 4. Ta imot flere kvoteflyktninger
 5. Gjennomføre lokaldemokratireform med større og sterkere kommuner. 
 6. Innføre muligheten til dobbelt statsborgerskap
 7. Styrke kulturlivet og legge ytringsfriheten til grunn i kulturpolitikken
 8. Fjerne NRK-lisensen og erstatte den med en medieskatt

Venstre har gjort dette:

 1. Lagt fram forslag til en rusreform som flytter samfunnets reaksjon på rusbruk fra straff til hjelp.
 2. Foreldrepermisjonen har blitt tredelt, med en historisk lang fedrekvote. Det har ført til at flere fedre tar lengre permisjon. 
 3. Regelendring for lengeværende asylbarn førte til at flere hundre barn med lang botid i Norge likevel ikke ble sendt ut av landet. 
 4. Norge har åpnet for å ta  imot 3000 kvoteflyktninger årlig. Dette er en tredobling av antallet som den rødgrønne regjeringen årlig åpnet for.
 5. Gjennomført en kommunereform.
 6. Innført muligheten til dobbelt statsborgerskap.
 7. Vi har økt bevilgningene til kulturen og støttet kulturlivet gjennom pandemien. Vi har gjort ytringsfrihet til et mer sentralt element av kulturpolitikken og gitt aktørene mer frihet til å utøve sin kulturgjerning på egne premisser.
 8. NRK-lisensen er erstattet med en medieskatt som tar høyde for at folk har ulik inntekt og gjør at man ikke betaler mer for å ha TV om man bor alene, samtidig som NRK er sikret stabil og forutsigbar finansiering.

Venstre jobber sammen

Vi i Venstre er stolte av forskjellen vi har utgjort i folks liv  de siste åtte årene. Det vi har oppnådd har ikke kommet alene, og ikke av seg selv. Vi har samarbeidet med andre partier, og vært aktive i Stortinget for å finne løsninger på tvers av partigrenser..

Nå ber vi om din stemme for å fortsette arbeidet med å løse problemene som du bryr deg om i hverdagen. Skolen. Klimaet. Jobben din.

Vi ber om din stemme for å fortsette å gi alle mer frihet og flere muligheter i livet.

Hvordan tenker Venstre?

Vi er åpne for nye ideer og løsninger. Vi er ikke redde for reformer eller ny teknologi. Vi er på lag med dem som trenger det mest. Vi har takhøyde, og vet at mennesker tar ulike valg og lever ulike liv.

Venstre foreslår realistiske løsninger, sløser ikke med pengene dine og samarbeider for å nå politiske mål.

Vi tror på det gode i mennesket.

Sammen kan vi ta de rette valgene for å skape en bedre framtid med frihet og muligheter for alle.

Det er vår oppskrift på valgseier 2021.

Vi tror på det gode i mennesket.

Sammen kan vi ta de rette valgene for å skape en bedre framtid med frihet og muligheter for alle.

Det er vår oppskrift på valgseier 2021.

Bli med på laget