Internasjonalt samarbeid

og kampen for menneskerettigheter og frihet

Venstre er partiet for internasjonalt samarbeid og kampen for menneskerettigheter og frihet. Frihet, demokrati, rettsstat og en sosial markedsøkonomi er den sikreste veien mot internasjonal fred og sikkerhet. Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina og Kinas vilje til masseovervåkning av innbyggere viser at det er viktigere nå enn noen gang å kjempe for disse verdiene.

Frihet, demokrati, rettsstat og en sosial markedsøkonomi er den sikreste veien mot internasjonal fred og sikkerhet

Frihet for Ukraina

Norges støtte til Ukrainas kamp er langvarig, og den må vare så lenge det trengs.

Å støtte Ukraina er den viktigste måten å stå opp for demokrati, frihet og selvråderett. Å gi Ukraina våpen og militær støtte er det viktigste her og nå. Når krigen er over, vil et rettsoppgjør bli sentralt for at ofrene for Russlands krigsforbrytelser skal oppleve rettferdighet.

Frihet for Ukraina

Vi ønsker at Norge på sikt skal bli medlem av EU.

Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemming og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.

Klimasaken er for stor til at ett enkelt land kan løse den alene. For Norge er EU vår nærmeste partner med hensyn til å redusere utslipp, og vi mener at vi skal bidra sterkere til EUs prosesser for å få fart på det grønne skiftet.

Venstre mener derfor:

 • Vi vil forsterke det europeiske samarbeidet. 
 • Vi ønsker at Norge på sikt skal bli medlem av EU
 • Så lenge Norge ikke er medlem av EU, er EØS-avtalen livsviktig for norsk næringsliv, og vi vil opprettholde og styrke avtalen. 
 • Vi mener at vi skal bidra sterkere til EUs prosesser for å få fart på det grønne skiftet. 
 • Vi vil innføre et felles system der EUs yttergrenser er sikret, og der flyktninger som ankommer til Europa, blir fordelt på en rettferdig måte. 
 • Vi mener at Norge bør jobbe nærmere sammen med EU for å forsterke det forsvarsindustrielle samarbeidet. 

Vi vil at Norge skal ha et troverdig forsvar som kan bidra til vår egen og våre alliertes sikkerhet.

Norge deler grense med Russland, et land som har vist seg villig til å gjennomføre fullskala invasjon av sitt naboland.

For Norges sikkerhet fordrer det et sterkere nærvær, spesielt i nordområdene. Vi vil satse mer på Forsvaret for å oppfylle våre internasjonale forpliktelser og kravene til vårt medlemskap i NATO.

Forvaret

Venstre mener derfor:

 • Vi mener at alle internasjonale militæroperasjoner som hovedregel skal være sanksjonert av FN. 
 • Vi vil at Norge skal strekke seg for å bidra til FN- og NATO-ledede operasjoner.
 • Vi vil øke nordisk forsvarssamarbeid, både ved å dele kapasiteter og ved å intensivere felles øvelsesaktivitet.
 • Vi vil ta en tydelig rolle i NATO for å prioritere menneskerettigheter, gjensidig nedrustning og demokrati.
 • Vi vil ikke at Norge skal eksportere våpen eller flerbruksmateriell som kan brukes til å undertrykke egen befolkning eller bryte folkeretten.
 • Vi vil at Norge skal ha et troverdig forsvar som kan bidra til vår egen og våre alliertes sikkerhet. 
 • Vi vil satse mer på Forsvaret for å oppfylle våre internasjonale forpliktelser og kravene til vårt medlemskap i NATO.
 • Vi vil derfor øke antall allierte øvelser i Norge, øke det nordiske forsvarssamarbeidet og bygge ut mottaksinfrastrukturen for allierte styrker, slik at vi blir flinkere til å operere sammen. 
 • Vi vil øke norsk militær tilstedeværelse i Nord-Norge.
 • Vi vil satse på å øke antall personell i Forsvaret og kompetansenivået deres. 
 • Vi vil satse på Forsvarets evne til mobilitet og til å løse flere forskjellige oppdrag i hele landet
 • Vi vil forsterke Forsvarets kapasitet innenfor de nye stridsdomenene (eks cyberdomenet / elektronisk krigføring)
 • Vi mener at våpensystemer uten vesentlig menneskelig kontroll bør forbys.
- Det er svært gledelig at regjeringen vil hente sårbare barn og familier fra Hellas. Dette har Venstre jobbet for i lang tid, på Stortinget og i regjering, sier Terje Breivik.

Det er avgjørende med et høyt bistandsnivå for å bekjempe fattigdom.

Vi vil få mer ut av bistandssatsingen ved å spesialisere og konsentrere utviklingsmidlene til færre land og færre formål. 

Bistand skal bidra til at land kan stå på egne ben. Derfor vil vi prioritere midler til tiltak som fremmer menneskerettigheter, rettferdig skattesystem, rettsstat og demokrati, og som bekjemper korrupsjon.

Å styrke klimabistanden er viktig for å nå målene i Parisavtalen og mobilisere til felles innsats. Derfor vil vi styrke klima- og skogprosjektet og bidra til annen bistand som tar vare på natur, kutter klimagassutslipp og styrker fornybar energi.

Venstre mener derfor:

 • Vi ønsker at Norge skal bidra i henhold til FNs anbefalinger for å sikre nødhjelp til dem som trenger det mest. 
 • Vi vil  at Norge skal satse mer på utdanning og næringsutvikling i de landene som mottar norsk støtte
 • Vi er opptatt av at norsk utviklingsstøtte bidrar til likestilling
 • Vi vil samordne regjeringens arbeid i mottaksland bedre ved å sette forpliktende mål til samarbeid på tvers av sektorer, slik at vi i fellesskap oppnår FNs bærekraftmål og fortsetter regnskogsatsingen.
 • Det må legges til rette for å enkelt kunne investere i mikrofinansiering i utviklingsland.
 • Vi vil slette all statsgjeld som er tatt opp på illegitimt grunnlag i norsk utlånsportefølje, og arbeide for at all slik illegitim gjeld slettes internasjonalt.
 • Vi vil styrke klima- og skogprosjektet og bidra til annen bistand som tar vare på natur, kutter klimagassutslipp og styrker fornybar energi.
 • Vi vil innføre et felles system der EUs yttergrenser er sikret, og der flyktninger som ankommer til Europa, blir fordelt på en rettferdig måte. 

Bli med på laget og ta Norge framover!

Fyll ut bli medlem-skjema manuelt