Et åpent og demokratisk samfunn med plass til alle

I Norge står demokratiet sterkt. Vi har en av verdens eldste fungerende grunnlover. Vi vil forsvare og styrke det liberale demokratiet. 

Makten skal ligge hos individet. Derfor er vi opptatt av å styrke enkeltmenneskets rettigheter i møtet med storsamfunnet. 

Ungdommen er de som må leve med de beslutningene som fattes i dag. Vi mener at 16-åringer bør få lov til å stemme og stille til valg i alle valg, både nasjonalt, regionalt og kommunalt. 

Vi vil bekjempe all diskriminering og rasisme, alle totalitære holdninger og all innsnevring av demokratiske holdninger.

I dag får ulike tros- og livssynssamfunn ulik finansiell støtte fra staten. Vi mener at alle individers valg av tro- og livssyn er likeverdige, og vil derfor også likestille støtten. Respekt for menneskerettigheter må stilles som krav for å motta offentlig støtte. Trossamfunn må i større grad finansieres av medlemmene.

Vi mener at religion skal skilles fra politikk. Derfor vil vi fullføre skillet mellom kirke og stat.

Demokratiske rettigheter gjelder for alle, men ikke alle kjenner sine egne rettigheter. Derfor vil vi gjøre demokrati til et større tema i introduksjonsprogrammet for mennesker som er nye i Norge. Vi vil også gjøre mer kunnskap tilgjengelig på forskjellige minoritetsspråk. 

Vi er opptatt av lokaldemokratiet og vil ha åpne og sterke kommuner. 

Vi har alltid vært en sterk forsvarer for kommunalt selvstyre, desentralisering av makt, folkelig deltakelse i styringen av samfunnet og begrensning av statens rolle. 

Frihet, innflytelse og engasjement på lokalt nivå betinger reell mulighet til påvirkning. Det er i dag ikke samsvar mellom det ansvar kommunene er pålagt, og de reelle politiske påvirkningsmuligheter lokaldemokratiet har. Vi vil gi lokaldemokratiet et reelt handlingsrom. Som en del av det lokalpolitiske handlingsrommet vil vi at kommunene fortsatt skal ha frihet til å innhente egne inntekter gjennom eiendomsskatt og gjennom kommunal adgang til bruk av grunnrente. Kommuner som er vertskommuner for mineralutvinning, bør gis anledning til å kreve mineralavgift på ressursene som tas ut.

Vi vil også at statlige overføringer til kommunene skal skje på en måte som legger så lite føringer som mulig. Vi vil redusere bruken av øremerking og heller styrke kommunenes frie inntekter. 

Som en oppfølging av regionreformen vil vi utarbeide en forpliktende plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Nærhet til offentlige tjenester er viktig for innbyggerne. Vi støtter etableringen av «Statens hus» i flere større distriktskommuner, der statlige kontorer kan samles og gjøres lettere tilgjengelig for innbyggerne. Nye offentlige arbeidsplasser bør som hovedregel legges utenfor Oslo-området. Det særegne med, og forskjellene mellom, storbyer, distriktsbyer og småsamfunnene seg imellom må utvikles. Målet må ikke nødvendigvis være vekst – men det gode liv i byen og på bygda.

For å redusere unødvendig arbeidsreising og gi folk mer frihet og fleksibilitet i hverdagen vil vi prøve ut et samarbeid mellom staten og større private bedrifter om etablering av felles «nærarbeidsplasser» i lokalmiljøet. En slik ordning bør, gjennom ulike pilotordninger, prøves ut både i distriktene og i og rundt storbyene der det kan redusere belastningen på kollektivtrafikk og veinett i rushtiden.

Det bør legges til rette for at statlig ansatte som ønsker å flytte fra større byer til distriktene og jobber med ikke-stedbundne oppgaver, kan få jobbe desentralisert.

Vi mener at kommunene selv skal få bestemme skjenke- og salgstider og regulere konsum av alkohol på offentlig sted. Det er ingen grunn til at dette må bestemmes nasjonalt. 

Norge trenger tre folkevalgte nivåer. Vi vil spre makt og gjøre politiske prosesser mer åpne. 

Vi vil fortsette kommunereformen med mål om større og sterkere kommuner som kan gi et fullverdig tilbud til sine innbyggere, og som kan overta flere oppgaver som i dag er statlige eller regionale. 

Staten har i dag en rekke forvaltningsetater som har en regional inndeling. Vi ønsker som en hovedregel at inndelingen av disse etatene skal være mer enhetlig og følge fylkeskommunegrensene.

Vi mener at borgerne og mediene skal ha innsyn i hvordan folkevalgte organer og administrasjon arbeider og fatter beslutninger. Derfor vil vi innføre et lobbyregister – en oversikt over hvordan organiserte interesser påvirker politiske prosesser. 

Vi vil gi flere tilgang til å følge politiske møter. Derfor vil vi at møtene fra fylkestingene og kommunestyrene skal strømmes. 

Vi vil flytte mer makt fra nasjonalt til regionalt styringsnivå og vil derfor overføre flere oppgaver til regionene for å videreføre regionreformen som en demokratireform. Vi må sikre forsvarlig finansiering. 

I dag kan domstoler stoppe bruk av materiale på norske nettsider med den begrunnelse at materialet er beskyttet under opphavsretten. Vi mener at en slik beskyttelse er en utfordring for ytringsfriheten, og vil derfor begrense domstolenes mulighet til å innskrenke fri meningsytring på denne måten. 

For oss er det viktig at alle skal ha tilgang på gode lokalmedier. Dagens distribusjonsordning for aviser går ut i 2023, og vi vil utrede en ny modell som gir alle et godt lokalt nyhetstilbud.

Dette vil Venstre gjøre

 • Vi vil forsvare og styrke det liberale demokratiet. 
 • Vi mener at 16-åringer bør få lov til å stemme og stille til valg i alle valg, både nasjonalt, regionalt og kommunalt. 
 • Vi vil bekjempe all diskriminering og rasisme, alle totalitære holdninger og all innsnevring av demokratiske holdninger.
 • Vi mener at alle individers valg av tro- og livssyn er likeverdige, og vil derfor også likestille støtten
 • Respekt for menneskerettigheter må stilles som krav for å motta offentlig støtte
 • Vi vil fullføre skillet mellom kirke og stat.
 • Vi vil gjøre demokrati til et større tema i introduksjonsprogrammet for mennesker som er nye i Norge. 
 • Vi vil gjøre mer kunnskap tilgjengelig på forskjellige minoritetsspråk. 
 • Vi vil at kommunene fortsatt skal ha frihet til å innhente egne inntekter gjennom eiendomsskatt og gjennom kommunal adgang til bruk av grunnrente.
 • Kommuner som er vertskommuner for mineralutvinning, bør gis anledning til å kreve mineralavgift på ressursene som tas ut
 • Vi vil redusere bruken av øremerking og heller styrke kommunenes frie inntekter. 
 • Vi vil utarbeide en forpliktende plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.
 • Vi støtter etableringen av «Statens hus» i flere større distriktskommuner, der statlige kontorer kan samles og gjøres lettere tilgjengelig for innbyggerne
 • Nye offentlige arbeidsplasser bør som hovedregel legges utenfor Oslo-området
 • For å redusere unødvendig arbeidsreising og gi folk mer frihet og fleksibilitet i hverdagen vil vi prøve ut et samarbeid mellom staten og større private bedrifter om etablering av felles «nærarbeidsplasser» i lokalmiljøet. 
 • Det bør legges til rette for at statlig ansatte som ønsker å flytte fra større byer til distriktene og jobber med ikke-stedbundne oppgaver, kan få jobbe desentralisert.
 • Vi mener at kommunene selv skal få bestemme skjenke- og salgstider og regulere konsum av alkohol på offentlig sted. 
 • Norge trenger tre folkevalgte nivåer. Vi vil spre makt og gjøre politiske prosesser mer åpne. 
 • Vi vil innføre et lobbyregister – en oversikt over hvordan organiserte interesser påvirker politiske prosesser. 
 • Vi vil at møtene fra fylkestingene og kommunestyrene skal strømmes. 
 • Vi vil flytte mer makt fra nasjonalt til regionalt styringsnivå og vil derfor overføre flere oppgaver til regionene 
 • Vi vil utrede en ny modell for distribusjonsordning for aviser som gir alle et godt lokalt nyhetstilbud.