Mange saker kom bokstavelig talt på kartet under onsdagens første programmøte.

MEDLEMSMØTE ÅLESUND VENSTRE – VAL AV INTERRIMSSTYRE FOR NYE HARAM VENSTRE – NOMINASJONSMØTE FOR HARAM

Innkalling til møte søndag 26. mars 2023 kl 17:30 på Tennfjord skule

Møtet startar etter programverkstaden som er oppsett 16:30 – 17:30

SAKLISTE

Sak 1 Val av interrimsstyre for nye Haram Venstre

Med bakgrunn i oppdelingsprosessen i Ålesund kommune og samrøystes vedtak i årsmøtet i 2023, gjer medlemsmøtet følgjande vedtak:

Leiar:

Nestleiar:

2 styremedlemmar:

Sak 2 Organisering og økonomi for 2023

Organisering og oppgåver: Interrimsstyret har ansvar for arbeidet med å byggje organisasjonen og har ansvaret for nominasjons- og programarbeidet fram mot kommune- og fylkestingsvalet i 2023. Haram må sørge for at lokallaget vert registrert og godkjend innan utgangen av 2023.

Økonomi: Ålesund Venstre har ansvar for søknad om partistøtte, samt rapportering av drift for laget i 2023. Haram Venstre står ansvarleg for å søke om partistøtte, samt rapportering frå og med 2024.

Gamle Haram sin konto er ikkje overført til Ålesund Venstre og interrimsstyret må sørge for å få tilgang til denne bankkontoen som også vert Haram Venstre sin startkapital.

Kostnader knytt til interimsstyret sitt arbeid skal i 2023 skal dekkast av Haram Venstre sine midlar. Rekneskapen vert ført i samarbeid med kasserar Rolf Stavset.

Sak 3 Vedtekter

Det nye HaramVenstre skal nytte normalvedtektene for lokallag i Venstre som sine vedtekter.

Sak 4 NOMINASJON

Til kommunevalet for Haram 2023-2027 skal det veljast ei liste med minst 7 namn.

Aktuelle kandidatar vert presenterte.

Val av kommunevalsliste:

 

Lista er sett opp i rekkefølge og eventuell kumulering er markert.

Til å signere lista (kan vere to frå interrimsstyret og begge må vere busette i det som vert nye Haram) vert følgjande to valde:

Frist for innlevering er 31. mars kl 12:00

 

Kari Grindvik

Vel møtt!

Kari Grindvik
For styret i Ålesund Venstre