– Miljøgiftene må fjernes

Stortingsrepresentant, Vera Lysklætt fra Finnmark, stiller spørsmål til miljøvernministeren om miljøutslippene i skytefeltet Halkavarri. – Det er behov for en kartlegging av miljøstatusen med tanke på funn av hvitt fosfor etter røykgranater, sier Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Det har i lang tid hersket stor usikkerhet og bekymring både blant reindriftsutøvere og den øvrige befolkningen når det gjelder de eventuelle miljøskadelige virkningene av Forsvarets bruk av Halkavarri skytefelt i Porsanger i Finnmark. Store reinflokker har sitt beiteområde midt i skytefeltet. Det er derfor behov for en bredt anlagt kartlegging av miljøstatusen i området med tanke på funn av for eksempel det svært giftige stoffet hvitt fosfor som blir brukt i røykgranater.

Vera Lysklætt har derfor stilt følgende spørsmål til miljøvernminister Helen Bjørnøy:
“Kan miljøvernministeren sørge for at det snarest iverksettes en slik kartlegging og at dette følges opp med tiltak ved eventuelle funn av miljøgiftige stoffer?”

– Bakgrunnen for mitt spørsmål nå er at vi nylig har blitt gjort kjent med at det er funnet så store mengder av miljøgifta hvitt fosfor i vann fra Forsvarets skytefelt ved Setermoen og Mauken-Blåtind i indre Troms at folk nå blir advart mot å drikke vann fra bekker og vann i og nær skytefeltene.

– Dette er svært alvorlig og er en bekreftelse på det mange lenge har fryktet, nemlig at Forsvarets aktivitet i ulike skytefelt medfører en stor miljørisiko og at det hersker stor usikkerhet med hensyn til hvilke langsiktige konsekvenser dette kan ha for alt liv i områdene, sier Lysklætt.

– Med henvisning til de faktiske forhold som nå er avdekket i indre Troms så er det helt påkrevd at det også blir foretatt liknende undersøkelser i Halkavarri — det skytefeltet som er mest benyttet i Finnmark og at nødvendige tiltak blir iverksatt straks dersom uakseptable forhold blir avdekket, avslutter Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**