– Mer til dem som trenger det mest

– For Venstre er derimot økt målretting viktig. Eller “mer til dem som trenger det mest”, slik vi har valgt å uttrykke det, sa Andrè Skjelstad under behandlingen av arbeids- og sosialbudsjettet. Han tegnet bildet av den sosialliberale velferdsstaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Høy satsing på fattigdom
Når Venstre satt i regjering ble det satset tilsammen 4.9 milliarder på fattigdom. – Statistikken viser at antallet sosialhjelpsmottakere går ned, sa Skjelstad. Det trengs en brei satsing for å få ned fattigdommen, sa Skjelstad, og lovet å bidra til det. – Vi vet alle at det å bekjempe fattigdom er komplisert og dreier seg ikke bare om penger, sa han.

NAV-reformen er viktig
NAV-reformen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble foreslått av Bondevik II-regjeringen, og vedtatt i mai i år. Et viktig grep man tok der var å slå sammen Aetat og sosialkontorene. – Venstre er opptatt av ordninger som skaper trygghet og verdighet, som medfører forenkling slik at borgerne kan ta i bruk ordningene. Og ikke minst er vi opptatt av forpliktelser og krav — både til bruker og det offentlige. Det må være en gjensidighet til stede, sa Skjelstad til stortinget.

Målrettet velferd kontra universelle ordninger
En sosialliberal velferdsstat sikrer alle borgere like muligheter både til å lykkes, men har også toleranse for å mislykkes. Velferdsstaten er hele tiden i utvikling, og krever nye løsninger påpekte Skjelstad: – Ordninger som var riktige da flertallets levestandard var lav, er ikke nødvendigvis de rette i en tid hvor flertallet lever i velstand mens et mindretall faller utenfor. Det betyr at vi stadig må være kreative og kritiske i hvorledes vi velger å utforme velferdsstaten. – For Venstre er derimot økt målretting viktig. Evne til å prioritere dem som i dag faller utenfor — det er et uttrykk for en grunnleggende og ekte solidaritet, sa Skjelstad til stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**