– Arbeidsministeren på sporet borgerlønn

I et intervju i dagens Aftenposten lanserer arbeidsministeren radikale endringer i vårt velferdssystem. – Hanssens politiske vyer er på sporet av Venstres Borgerlønn, og Venstre håper ministeren får gjennomslag for sin politikk blant egne rekker, sier Andre N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Bjarne Håkon Hanssen har grepet sjansen og utfordrer tradisjonstenkningen i norsk politikk med sitt forslag. Ny arbeids- og velferdsforvaltning eller NAV-reformen har åpnet for nytenkning rundt uføre, syke, arbeidsledige og sosialklienter. Framtidens velferdssystem må ha ordninger som skaper trygghet, verdighet og som samtidig medfører forenkling.

– Venstre har som mål å innføre en borgerlønn – en garantert minsteinntekt for mennesker som av ulike årsaker faller utenom det ordinære arbeidsliv og dermed ikke kan forsørge seg selv. Samtidig må ikke en ordning med borgerlønn føre til passivisering og hindre aktivt jobbsøking for mottakerne, sier Skjelstad.

I Soria Moria erklæringen varsles det at en helhetlig plan mot fattigdom skal legges frem. Tiltakene som varsles er bl.a. “rett til velferdskontrakter” hvor de som inngår kontrakt forplikter seg til “opplæring, arbeid, behandlingstilbud mot ytelser opp mot SIFOs satser”, “samordning av sosialhjelp og trygdeytelser” og en “gjennomgang av sammenhengen mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt samla stønadsnivå.” I Arbeiderpartiets rettferdighetsutvalg som ble ledet av daværende sosialpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Bjarne Håkon Hanssen ble det i 2002 foreslått at garantert minsteinntekt kombinert med såkalte velferdskontrakter var et svært egnet virkemiddel til bekjempelse av fattigdom.

– Borgerlønn som beskrevet ovenfor vil gjenreise folks selvrespekt og dermed hindre den belastningen og skammen mange opplever det er å motta sosialhjelp. En slik ordning vil bidra til å hindre at folk føler seg som klienter, motvirke passivitet, samt gjøre det enklere for den enkelte å vite hva man har krav på av minimalytelser fra det offentlige, sier Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**