– Alle må tåle ytringsfriheten

Et samlet storting står bak regjeringens håndtering av de demonstrasjonene og angrep mot Norge som har skjedd i kjølvannet av noen avisers trykking av Muhammed-tegninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Det er en tid for nasjonalt samhold, og partiene på Stortinget må gi regjeringen ryggdekning i det som er en av dens viktigste oppgaver: Å ivareta nasjonale interesser overfor omverdenen.

Når situasjonen etter hvert roer seg, er det nødvendig å videreføre debatten på mange plan. Om ytringsfrihet, blasfemiparagraf, toleranse, integrering osv. Fremskrittspartiet har allerede varslet en slik debatt, men uten å signalisere annet enn velkjente synspunkter og temaer. Etter Venstres mening bør vi nå komme noen steg videre i debatten. Det håper jeg Frp under ny ledelse også vil bidra til.

Dramatisk
Det er en dramatisk situasjon som har utspilt seg, men bildet blir også klarere om hvem som står bak og hvordan forspillet har skjedd. Ytterliggående islamister i Danmark og Midt-Østen har spilt sammen, med felles ønske om konfrontasjon. Det er all grunn til å reise debatt om disses motiver og handlinger.

Alt tyder på at det er svært få muslimer i Norge som ønsker en slik konfrontasjonspolitikk. Det store flertallet er moderate mennesker med gode hensikter, og som Venstre har bidratt til å ønske velkommen til Norge. Vi ønsker det åpne, tolerante samfunn, vi ønsker mangfold og gjensidig respekt. Innvandrerne i Norge utgjør et verdifullt og nødvendig innslag i det moderne samfunn, og de har født nye generasjoner av flott, norsk ungdom. Vårt arbeidsliv og store velferdsinstitusjoner vil falle sammen uten innvandrere og deres etterkommere, og det kulturelle livet vil definitivt bli fattigere. Venstre tar avstand fra alle som gir inntrykk av at vi kan stenge grensene og som stadig framstiller innvandring som et eneste stort problem.

Tillit
Helt siden Odd Einar Dørum var leder for kontaktutvalget mellom staten og innvandrerorganisasjonen tidlig på 90-tallet har Venstre stått i front for aktiv integrering, interreligiøs dialog og kontakt. Med unntak av Fremskrittspartiet har alle partier i Norge støttet en slik linje, og det bærer frukter i dag. Det er gjennom mange år bygd tillit og arenaer for dialog og samkvem. Ikke dermed sagt at de ikke bør bli enda flere og bedre.

Norske muslimske ledere har i den aktuelle situasjonen vist ro og sindighet, og respekt for grunnleggende demokratiske verdier. Det er helt avgjørende at alle ser den klare grensen mellom å uttrykke misnøye med en ytring og det å true med voldelige represalier mot dem som har ytret seg. Det er ikke akseptabelt når noen — også i Norge — gir offentlig uttrykk for forståelse og endog aksept for at redaktører og andre trues på livet.

Ytringsfriheten grunnleggende
Det er ikke alt som kan sies som bør sies til enhver tid, men det er også slik at ytringsfriheten er en grunnleggende prinsipiell verdi som ikke skal relativiseres — selv ikke i en slik situasjon som vi nå har sett. Kritikk av religion eller religiøse symboler kan ikke unntas fra retten til ytringer. Det er de religiøse som må lære seg å leve med dette i liberale demokratier. Venstre mener blasfemiparagrafen bør oppheves, ikke gis ny betydning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**