Vil likestille kulturlivet og idretten

– Venstre mener det lokale kulturlivet fortjener like gode vilkår som idretten så velfortjent har hatt i alle år. Derfor vil vi ha en tilskuddsordning som likestiller dette i langt større grad en det som er tilfelle idag, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre fremmet i dag forslag om en ny finansieringsmodell for kulturbygg i Norge

– For Venstre er det viktig å lage like gode kulturarenaer for barn, undom og voksne som idretten med rette har fått. Ofte er det jo de samme menneskene som bruker begge disse arenaene, både innenfor kultur og idrett, sier Trine Skei Grande

Venstre mener finansieringsmodellen derfor må omfatte følgende momenter:
1. En betydelig økning i statlige bevilgninger til finansiering av nasjonale, regionale og lokale kulturbygg.
2. En tilskuddsordning som likestiller kulturbygg og idrettsanlegg.
3. En tilskuddordning som favoriserer prosjekter som vektlegger praktisk flerbruk og fleksibilitet, samt barn og unges bruksmuligheter.
4. En tilskuddsordning som tilfredsstiller tanken om at offentlige bygg som står tomme fritt bør kunne brukes til kulturformål.

– Det offentlige har et særlig ansvar for å stille lokaler til disposisjon for kulturformål. Derfor mener vi at den foreslåtte finansieringsmodellen bør inkludere en formulering om at offentlige bygg som står tomme i lengre perioder fritt bør kunne brukes til kulturformål, og at det bør vurderes å etablere en tilskuddsordning for slik drift. På denne måten kan en utnytte slike bygg på en positiv og samfunnsøkonomisk gunstig måte, sier Trine Skei Grande

Her er hele forslaget

Dokument nr. 8
Forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om ny finansieringsmodell for kulturbygg i Norge.

Bakgrunn
Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. Et godt kulturliv er med på å øke vår livskvalitet. Kultursektoren er en kilde til inspirasjon, kreativitet, kunnskap og opplevelser for alle. I denne sammenheng er det viktig at det offentlige bidrar med betydelig støtte til lokale og regionale kulturbygg som kan ivareta behovet for kulturelle og kunstneriske fysiske møteplasser — den kulturelle infrastrukturen — i landet vårt. Det er avgjørende for framtidig vekst på kulturområdet at de skapende krefter får gode arenaer å utfolde seg på. Til dette behøves det en overordnet finansieringsmodell som ivaretar en rekke hensyn.

I dag er det en rekke kommunale, fylkeskommunale og regionale kulturbygg-prosjekter som ikke kan realiseres eller blir betydelig forsinket på grunn av for små statlige bevilgninger. I mange fylker er det opptil 4-5 års ventetid på tildelte spillemidler til kulturbygg. Forslagstillerne vil derfor øke den statlige støtten til lokale og regionale kulturbygg, og foreslår en kraftig opptrapping i finansieringen av den kulturelle infrastrukturen. Forslagstillerne ønsker en offensiv satsing på kulturbygg, og mener at midlene som avsettes over statsbudsjettet til nasjonale, regionale og lokale kulturbygg må økes betydelig.

Forslagstillerne ønsker videre at en slik finansieringsmodell må legge til grunn samme regler for tilskudd fra spillemidlene for både kulturbygg og idrettsbygg. Det er i dag en uheldig forskjellsbehandling som favoriserer idrettsanlegg. En likeverdig tilskuddsordning mellom ulike typer bygg og anlegg vil gjøre det lettere å bygge og holde kulturbygg ved like. Det vil også gjøre det lettere å få til et fruktbart samspill og spleiselag mellom frivillige krefter, det offentlige og næringslivet i forbindelse med finansiering av bygging og drift av kulturbygg.

I forbindelse med finansieringsmodellen ønsker forslagstillerne at et bredt kulturhusbegrep skal legges til grunn, slik at støtten favoriserer prosjekter som legger vekt på praktisk flerbruk og fleksibilitet, uten at dette går ut over kravene man stiller til for eksempel kino- og konsertdrift. Det bør tas spesielle hensyn til barn og unges bruksmuligheter i tilknytning til slike prosjekter. Videre bør reglene for offentlig støtte utformes på en fleksibel måte slik at byråkratiet ikke kveler prosjektene i oppstartsfasen.

Forslagstillerne vil også påpeke at det offentlige har et særlig ansvar for å stille lokaler til disposisjon for kulturformål. Forslagsstillerne mener at den foreslåtte finansieringsmodellen bør inkludere en formulering om at offentlige bygg som står tomme i lengre perioder fritt bør kunne brukes til kulturformål, og at det bør vurderes å etablere en tilskuddsordning for slik drift. På denne måten kan en utnytte slike bygg på en positiv og samfunnsøkonomisk gunstig måte.

Den foreslåtte finansieringsmodellen bør altså omfatte følgende momenter:
1. En betydelig økning i statlige bevilgninger til finansiering av nasjonale, regionale og lokale kulturbygg.
2. En tilskuddsordning som likestiller kulturbygg og idrettsanlegg.
3. En tilskuddordning som favoriserer prosjekter som vektlegger praktisk flerbruk og fleksibilitet, samt barn og unges bruksmuligheter.
4. En tilskuddsordning som tilfredsstiller tanken om at offentlige bygg som står tomme fritt bør kunne brukes til kulturformål.

Forslag
Stortinget ber Regjeringen legge frem sak for Stortinget om ny finansieringsmodell for kulturbygg i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**