Frihet og felleskap – et mer sosialliberalt Norge

Venstre er et sosialliberalt parti som har troen på at mennesker som har frihet også tar ansvar. Venstre stiller alltid kritiske spørsmål til begrensinger på folks frihet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Politisk uttalelse vedtatt på landsmøte:
Derfor vil Venstre nedsette en egen personvernkommisjon for å få en total oversikt på alt som truer personvernet. Venstres landsmøte ønsker også økt bevissthet omkring behandling av sensitive opplysninger i alle kommuner. Derfor vil Venstre at kommunene styrker arbeidet med personvernet, f.eks. ved at politikere eller ansatte får en særlig ombudsrolle.

Venstre vil at alle avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

Venstres landsmøte vil særlig peke på de store utfordringene vi har i klimapolitikken, i arbeidet med et sterkere kunnskapssamfunn, en moderne næringspolitikk, velferdsordninger som gir mer til dem som trenger det mest.

Et miljøpolitisk foregangsland
Klimautfordringene representerer en av de største utfordringene i menneskets historie. Norge har med vår oljerikdom en historisk mulighet til å bidra til å introdusere hydrogensamfunnet for verden. Venstrelinja prioriterer miljøvennlige løsninger.

Et kunnskapssamfunn for framtida
Et moderne samfunn preges av at det satses på kunnskap og forskning. For Venstre har dette alltid vært en kjernesak. Venstre vil satse på læreren, ved å forbedre etterutdanningen og gi dem mer kunnskap. Venstre ønsker også å gi studentene mer frihet ved å fjerne inntektsgrensene som begrenser studentenes stipendberegning. Venstrelinja er kunnskap og respekt for læreren og eleven.

En moderne næringspolitikk
En liberal næringspolitikk ser fremover. Det er en verdi i seg selv å skape seg sin egen arbeidsplass. Venstre vil skape en kultur for entreprenørskap, slik at folk med en god idé ikke gir opp i kampen mot byråkrati og manglende trygderettigheter. Venstrelinja er forenkling og nyskaping.

Mer til dem som trenger det mest
Framtidas velferdssamfunn må ha ordninger som skaper trygghet og verdighet, og som samtidig medfører forenkling. Venstre har som mål å innføre en borgerlønn – en garantert minsteinntekt for alle som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Vår eldre lever lengre enn tidligere. Det stiller nye krav til hvordan et samfunn behandler sine eldre borgere. Venstre vil la folk få muligheten til å bo hjemme lengst mulig, ved å gi tilstrekkelig oppfølging i hjemmet.

Venstre prioriterer mer til dem som trenger det mest, og ser enkeltmennesket.

Kamp for menneskerettigheter i Iran
Venstre er sterkt bekymret for Irans atomprogram og presteregimets steile holdning i forhold til omverdenen i dette spørsmålet. I sin ytterste konsekvens kan Iran sine uakseptable holdninger være en alvorlig trussel mot fredelig sameksistens i Midtøsten. Venstre mener økt diplomatisk og økonomisk press må være veien videre, samt at dette koordineres av FN.

Venstre er også meget bekymret for den stadige forverringen av menneskeretts-situasjonen i landet, og da spesielt med hensyn til den økte bruken av dødsstraff og forfølgelsen av opposisjonelle.

Venstres landsmøte krever at:
– Norge betinger sine økonomiske aktiviteter i Iran til en forbedring av menneskerettssituasjonen og vilje til å imøtekomme IAEAs krav.
– Norge utvider sin dialog til å omfatte opposisjonsgrupper i og utenfor Iran, og arbeide for at verdenssamfunnet gjør det samme.
– Regjeringen tar opp den siste tidens økte bruk av dødsstraff med iranske myndigheter.

Venstrelinja er en global kamp for menneskerettiger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**