Innfør kompetanseår for lærerne

Venstre vil styrke den offentlige skolen. Skolen er samfunnets viktigste redskap for å gi barn og ungdom kunnskaper, ferdigheter og muligheter for personlig vekst. Lærernes kompetanse og motivasjon er vesentlig for å skape en god skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Skal vi styrke den offentlige skolen må vi derfor satse på lærerne. Lærerne er satt til å forvalte Norges viktigste ressurs. Det er derfor av avgjørende betydning for den videre utviklingen av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte for denne oppgaven.

Lærerens faglige og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte, og er i stor grad preget av å være en dynamisk størrelse. I vårt moderne samfunn er det et stadig økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærerne er intet unntak. Venstre mener at det er nødvendig for lærerne å ha mulighet til å både fornye og komplettere sin kompetanse i løpet av sine yrkesaktive år.

Undersøkelser viser dessverre at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere. Spesielt prekær er situasjonen innen realfagene. I den internasjonale undersøkelsen TIMSS fremgår det blant annet at Norge er et land med spesielt lite faglig etterutdanning (matematikk og naturfag). Denne trenden kan også merkes innenfor andre fagfelt. I følge en undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer har kun 22% av lærerne i grunnskolen og 15% av lærerne i videregående skole fått etterutdanning i fagene sine i forbindelse med innføringa av Kunnskapsløftet.

Venstre er opptatt av at lærerne skal ha et solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk fundament, og vil derfor arbeide for økte bevilgninger til målrettede etter- og videreutdanningsordninger for lærerne. Venstre har gått til valg på løftet om å bruke 3 milliarder kroner på lærernes kompetanseheving i perioden 2005-09, og vil fortsette å kjempe for dette.

Venstre ønsker også å innføre et såkalt “kompetanseår” for lærere, og har fremmet forslag om dette til Stortinget. Dette forslaget innebærer at lærere etter et visst antall år kan få permisjon med full eller delvis lønn for å ta relevant etter- og videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid. Et slikt tiltak vil blant annet bidra til å øke lærernes kompetanse, bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes, og sikre at lærerne både får den motivasjon og kunnskap som det kreves for å være lærer i dagens samfunn. Samtidig kan dette bidra til at det blir enda mer attraktivt å være lærer, noe som er nødvendig i forbindelse med ytterligere rekruttering til yrket.

Venstres landsmøte mener at dette er tiltak som er nødvendig for å gi gjenreise respekten for lærerne i dagens kunnskapssamfunn og gi lærerne det løftet de fortjener.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**