Økt fokus på eleven

4 av 10 elever fullfører ikke videregående opplæring på normert tid, og hele 45 prosent av elevene som begynner på yrkesfaglige studieretninger fullfører aldri. Høsten 2005 måtte 8000 elever begynne på nytt grunnkurs. Dette går ikke bare utover den enkelte elev, men det koster samtidig felleskapet én milliard kroner. Venstre er bekymret for de høye frafallstallene, og mener blant annet at elevene selv må ha mer innflytelse over egen utdanning for at trenden skal snus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Engasjement for egen utdanning og utvikling gjennom skolen er avhengig av muligheten til å bestemme hvordan dette skal foregå. Ved å sikre elever medbestemmelse over sin egen hverdag på skolene kan elevene også være med på å utvikle skolen. Venstre mener at elevene bør delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen opplæring. Undersøkelser og omfattende forskning fra inn- og utland bekrefter at skoler med høy grad av elevmedbestemmelse langt på vei lykkes best i arbeidet med tilpasset opplæring, og har de mest motiverte elevene og lærerne. Samtidig mener Venstre at det er det viktig å styrke den enkelte lærers faglige og pedagogiske kompetanse.

Venstre mener videre at yrkesopplæringsløpet i videregående skole må være preget av stor fleksibilitet for den enkelte elev og lærling. Ikke alle bør tvinges gjennom skoleår med vekt på teori før det blir gitt mulighet for praksisplass. For å sikre at flest mulig fullfører et utdanningsløp ønsker Venstre at alle elevene i samarbeid med rådgiver eller lærer skal lage en individuell plan for læring for å oppnå kompetansen som er fastsatt av læreplanen.

Det må også settes inn tiltak for å skaffe flere lærlingplasser. Lærlinger er en stor ressurs i næringslivet og bidrar til å fornye bedriftens fagkompetanse. Samtidig sikrer en aktiv holdning til lærlinger fremtidig rekruttering til bedriften. Venstre vil påpeke at offentlig eide bedrifter har et spesielt ansvar i så måte, og mener at det offentlige må bli langt flinkere til å ta i bruk de ressursene som lærlinger representerer. Venstre vil også vurdere fagrettede incentivordninger for å sikre nok lærlingeplasser

En bedre rådgivningstjeneste vil være med på at elevene tar gode valg for seg selv når de velger videregående utdanning. En styrking av rådgivningstjenesten vil være med på å bevare motiverte elever og minske frafallet i videregående opplæring. Venstre mener at det må stilles ytterligere krav til rådgivere på ungdomstrinnet og på videregående. Disse bør på sikt være profesjonsutdannet til å veilede elever. Inntil dette er mulig må etter- og videreutdanningsmulighetene styrkes og forbedres.

Venstre vil:
– Sikre elever økt grad av medbestemmelse over egen skolehverdag
– Bedre rådgivningstjenester for elever – både ved valg av videregående utdanning og ved overgang til høyere utdanning
– Mer fleksibilitet i forbindelse med å kombinere teori og praksis på yrkesfaglige studieretninger
– Arbeide for at alle elever innenfor yrkesfaglig studieretning skal få lærlingeplass

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**