Utdanning et hovedtema for Venstre

Fem Venstre-representanter stilte i dag utdanningsspørsmål til kunnskapsministeren i Stortingets spørretime. Odd Einar Dørum ville vite hvilke initiativ Djupedal vil gjennomføre for å bedre etter- og videreutdanningen for lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Under finner du spørsmålene fra Venstre. Debatten i Stortinget og alle spørsmål under spørretimen finner du her.

Spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren
Hvilke initiativ vil statsråden ta i forbindelse med etter- og videreutdanningsordninger for lærerne, for å sikre at tiden blir brukt målrettet og kvalitetsmessig godt til lærernes faglige og pedagogiske kompetanseheving?

Spørsmål fra Borghild Tenden (V) til kunnskapsministeren
Rådgivertjenesten karakteriseres av mange som et forsømt område i skolen. Hvilke konkrete tiltak vil statsråden igangsette i forbindelse med en styrking av rådgivertjenesten i grunn- og videregående skole, ut over lovnaden om ytterligere økning av etter- og videreutdanningsmidler?

Spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren
I Innst. O. nr. 43 for 2002-2003 ble gratisprinsippet i grunnskolen presisert og tydeliggjort. Dessverre er det fortsatt betydelig uklarhet blant skoler, skoleeiere og foreldre om hvordan prinsippet skal praktiseres. Vil statsråden foreta en evaluering av hvordan gratisprinsippet har fungert siden 2003, og om det eventuelt er behov for ytterligere tiltak i denne forbindelse?

Spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren
I den senere tid har ADHD vært et mye debattert tema i mediene. Spesielt har man fokusert på hjelpetiltakene i skolen. Vil statsråden ta initiativ til en bedre samordning av ulike tiltak i forbindelse med ADHD og elever i grunnskolen?

I tillegg stiller Anne Margrethe Larsen et spørsmål som er blitt oversendt fra kunnskapsministeren til arbeids-og inkluderingsministeren:

Spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til arbeids- og inkluderingsministeren
Det er av avgjørende betydning for kommunene å ha så forutsigbare rammebetingelser som mulig for å kunne planlegge og gjennomføre tiltak i opplæringssektoren på en best mulig måte. Blant annet gjelder dette i forhold til obligatorisk norskopplæring for beboere i asylmottak. Enkelte kommuner opplever betydelig usikkerhet i forhold til dette. Vil det bli gjeninnført obligatorisk norskopplæring for alle beboere i asylmottak, også for dem som ikke har fått oppholdstillatelse, og når vil dette eventuelt tre i kraft?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**