Tillit må bygges mellom vesten og den arabiske ver

Den største trusselen mot fred og frihet er et økende konfliktnivå mellom de vestlige demokratier og den arabiske verden. I en atmosfære av mistillit og harme, vil ytterliggående krefter — også terrorister — få økt grobunn. Kampen mot fundamentalisme og terror må føres med handlekraft og styrke, men også med en klar forankring i demokratiske og menneskerettslige verdier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


USA og Storbritannias krig i Irak ble satt i gang på gale premisser, og har bidratt til å øke motsetninger mellom den muslimske verden og vesten. Behandlingen av krigsfanger har også bidratt til økt mistillit og svekket troverdighet. Behandlingen er et svik mot liberale og demokratiske verdier.

Slik situasjonen er i dag, må FN og verdenssamfunnet være med og ta ansvar. Okkupasjonen av Irak må avsluttes, og erstattes av en Irak- og FN-ledet aksjon for å styrke sikkerhet, frihet og demokrati i landet. All videre norsk deltagelse må ha grunnlag i FN-resolusjoner.

Fred baseres på tillit og respekt, og må i første rekke bygges gjennom mellommenneskelig samkvem og forståelse. Det er et problem at slikt samkvem i alt for liten grad eksisterer mellom de vestlige land og araberverdenen.

Venstres landsstyre ber regjeringen utrede hvordan Norge kan bidra til å styrke slikt samarbeid — mellom enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, politiske partier, næringsliv m.v. På den måten kan konflikter dempes og gjensidig forståelse og respekt utvikles, til erstatning for fordommer og generell skjerping av motsetninger og konfliktnivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**