Lov å lykkes, lov å mislykkes

Venstre er bekymret over en situasjon der flere mennesker kan komme i gjeldsklemme. Ofte gjelder dette gjeld til offentlige instanser, blant annet skattemyndighetene. De som kommer i en slik situasjon, er ofte selvstendig næringsdrivende eller står i en vanskelig personlig sitasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre vil på bakgrunn av dette ta en rekke grep for å sørge for at mennesker som kommer i gjeldsklemme, kan klare å gjøre opp for seg på en mest mulig smidig og rettferdig måte og unngå å være "gjeldsfengslet" på livstid.

* Venstre vil at alle kommuner skal tilby uavhengige gjeldsrådgivere kostnadsfritt for gjeldsofferet. De skal bidra til at de som har havnet i en situasjon der de har opparbeidet stor gjeld til flere kreditorer, kan ha en reell mulighet for å gjøre opp for seg og komme ut av uføret. Venstre vil ta med erfaringer fra slike modeller i Storbritannia i arbeidet med å få på plass disse.

* Venstre vil gjennomgå gjeldsordningsloven for å gjøre den mer oppdatert, slik at den blir et bedre verktøy for å sikre gjeldsofferet en fremtid der gjelden er oppgjort.

* Det er en utfordring når mennesker ilegges skjønnsligning av en størrelse som det vil være helt urealistisk at noen gang vil kunne innfris. Denne praksisen må sammen med det offentliges forfallsgebyrer gjennomgås nøye.

* Venstre vil sørge for at det finnes spesielle ordninger for dem som har en personlig bedrift som går konkurs, men uten at det gir mulighet til å spekulere i konkurser.

* Venstre vil vurdere inkassopraksis for å se om lovgivningens intensjoner oppfylles i praksis, og vil om nødvendig fremme endringsforslag. Det er spesielt viktig å se på det offentliges, spesielt skattemyndighetenes, praksis i gjeldssituasjoner.

* Månedlig tvangsinnkreving bør endres slik at den enkelte gis incitament til å arbeide seg ut av gjeldsproblemene ved å knytte innbetalingen til et fastbeløp og la den enkelte beholde det overskytende.

I Norge skal det være lov å lykkes, men det skal også være lov å mislykkes. Venstre kan ikke akseptere et system der medmennesker ilegges "livstidsdommer". Dette er dårlig økonomi både for den enkelte og for samfunnet. Venstre er av den mening at hvert enkelt menneske er verdifullt og at alle skal ha like muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**