Tar miljøtest på regjeringen

Venstre forbereder nå en grundig syretest på regjeringens miljøpolitikk i forbindelse med høstens budsjett. 10 krav står sentralt i Venstres miljøtest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi har store forhåpninger til den rødgrønne regjeringens første budsjett. 10 krav står sentralt i vår miljøtest av regjeringen, opplyser leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V).

I Sverige får sosialdemokratene mye skryt for sin miljøsatsing. Nå mener Venstre regjeringen må se mer til Sverige. Kvassheim mener de rødgrønnes miljøinnsats har vært skuffende.

– Høstens statsbudsjett, som utarbeides i disse dager, er regjeringens virkelige sjanse til å vise at de mener alvor i miljøpolitikken. Til nå har vi sett en regjering som har åpnet for en storstilt satsning på fossil energi i nordområdene, samtidig som de har vraket en ordning for fornybar energi i samarbeid med Sverige. Vi har også sett at det satses på vei, mens investeringene i jernbane uteblir. Venstres mål er at Norge skal gå foran som en moderne miljønasjon, og da må dagens trend snus, påpeker Gunnar Kvassheim.

I Venstres test på regjeringens grønnfarge, har partiet utarbeidet ti konkrete krav som et godt miljøbudsjett må inneholde.

Energi og klima
1. Fornybar energi: Det må etableres en robust og ambisiøs støtteordning for produksjon av fornybar energi. Regjeringen vraket i våres et historisk miljøsamarbeid med Sverige på fornybar energi.

2. Gasskraft: Regjeringen må avklare hvordan den vil bidra til rensing av gasskraftverk for CO2. Høstens statsbudsjett er siste frist, dersom det første gasskraftverket på Kårstø skal renses for CO2 innen 2009.

3. Oljevern: Oljevernberedskapen langs kysten må styrkes. Det planlegges økt petroleumsaktivitet i nord og forventes økning av trafikken av skip og oljetankere langs kysten. Dette krever styrking av oljevernet.

Transport og samferdsel
4. Bilavgifter: En omlegging av bilavgiftene for å legge til rette for mer miljøvennlige biler. Miljøbiler må bli billigere, bensinslukere må bli dyrere.

5. Miljødrivstoff: En tiltakspakke for satsing på biodrivstoff på linje med den vi har i Sverige. Det haster med en satsning dersom regjeringens mål om 5,75 % biodrivstoff skal nåes i 2010.

6. Miljøvennlig transport: Kollektivtransport i byen må styrkes gjennom bedre tilbud og økt tilgjengelighet. Jernbaneinvesteringene må styrkes. Regjeringen har milliardetterslep på jernbane i forhold til sine løfter. Det bør også satses på utvikling og bruk av miljøvennlige gassferger. Det må etableres et program for å bytte ut gamle dieselferger med nye om mer miljøvennlige gassferger.

Natur og friluftsliv
7. Biologisk mangfold: Vi må ha en omfattende satsning for å sikre artsmangfoldet. Artsdatabanken må styrkes som et ledd i en strategi for å sikre nasjonale mål for biologisk mangfold.

8. Friluftsområder: Styrke dagens ordninger for å sikre friluftsområder for offentligheten. Det må en forutsigbar ordning for støtte til erverv av fyr- og forsvarseiendommer. Utbyggingen av strandsonen i pressområder må bremses.

9. Vassdragsvern: Regjeringen må legge fram en sak som sikrer vern av det verdifulle Vefsna-vassdraget ved Mosjøen i Nordland.

Forskning og utvikling
10. Miljøforskning: En rekke områder i nord er satt på vent mot oljeaktivitet grunnet manglende kunnskap om naturmiljøet. Regjeringen må satse tungt på denne forskningen slik at faktagrunnlaget er vesentlig styrket når områdene skal opp til ny vurdering i 2010. Regjeringen må også styrke forskning på andre miljøområder, slik som miljøteknologi og hydrogensamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**