Grønne og
levende lokalsamfunn.

Vedtatt på Venstres landsmøte, oktober 2022

Innledning

Venstre vil gi kommunene størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn. For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for norske kommuner – i årene framover. Framtidens gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner.

Derfor er et sterkt lokaldemokrati viktig for Venstre. Vi vil ha et levende lokalsamfunn og kommuner som er store nok til å kunne utøve reell makt og ta på seg og skjøtte flere oppgaver. Venstre vil flytte mer makt fra staten ned til kommunene, og vi vil at flere skal kunne delta i lokaldemokratiet. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle, og vi må sammen skape et ytringsklima i lokalpolitikken som gjør det mulig for alle å være med. Venstre vil inkludere flere ved å gi 16- og 17-åringer stemmerett, og vi vil at barn og unge skal ha større medvirkning i kommunen de bor i.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta samfunnet videre. Vi vil framover, ikke bakover. Derfor satser vi på skole og kunnskap, vi vil løse klima- og naturkrisen, og vi støtter små og store jobbskapere over hele landet. Venstre vil ha et samfunn der alle er frie og har muligheten til å delta. For å lykkes med det må jobben gjøres lokalt.

Derfor er et sterkt Venstre i kommunestyrer og fylkesting over hele landet så viktig. I dette dokumentet får du oversikt over Venstres viktigste felles saker og prioriteringer i lokalvalget 2023. Det du leser her, kan du alltid forvente av Venstre i lokalpolitikken – uansett hvor du bor. I tillegg vil Venstre i hver enkelt kommune og i hvert enkelt fylke ha sine lokale saker og prioriteringer tilpasset det aktuelle lokalsamfunnet.

Dersom du syns vi gjør nok i Norge i dag for å bygge framtiden, løse klima- og naturkrisen og gi folk frihet i hverdagen, må du gjerne stemme på et annet parti. Hvis du derimot, som oss, er utålmodig og vil gi folk mer frihet og flere muligheter og ønsker å ta Norge framover: Velkommen til Venstre i lokalvalget 2023!

Klimavennlige lokalsamfunn

Syklister i et klimavennlig lokalsamfunn
Klimavennlig
lokalsamfunn.

Klimakampen er i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna mulighet til å leve et godt og trygt liv nå og i framtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Venstre vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve et godt liv med et lite miljøavtrykk.

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Norge klimanøytralt. For Venstre er det viktig at alle lokalsamfunn bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan. Våre folkevalgte stiller derfor til valg for å kutte lokale klimagassutslipp. Vi vil gjøre det enklere å ta grønne valg, slik at lokalsamfunnene våre aktivt bidrar til at vi når målene i Paris-avtalen.

Lokale klimatiltak

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet kommunene har til å lede an i klimaarbeidet. Kommunene står blant annet for en stor andel av innkjøpene i Norge, og ved å stille strenge klima- og miljøkrav i anskaffelsene kan de oppnå store utslippskutt og bidra til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet.

Selv om vi lykkes med å redusere utslippene, må kommunene forberede seg på at vi vil få mer ekstremvær. Venstre vil derfor at kommunene skal prioritere klimatilpasning. Tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, flomsikring og rehabilitering av natur vil bidra til å beskytte verdifull infrastruktur og er dessuten bra for folk og natur.

Venstre vil:

 •   Innføre klimabudsjett og klimaregnskap i alle kommuner innen 2025 og underlegge disse revisjon. Disse skal gjelde alle direkte utslipp i kommunene og ikke bare de kommunale virksomhetenes utslipp.
 •   Belønne kommuner som oppnår utslippskutt gjennom inntektssystemet.
 •   Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre, og åpne for at kommunene også kan kreve dette i private utbygginger.
 •   Utvide den statlige Klimasats-ordningen, slik at flere kommuner får støtte fra staten til å gjennomføre kraftfulle klimatiltak.
 •   Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser og styrke kommunenes kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
 •   Etablere karbonfangst og ‑lagring på alle større punktutslipp, blant annet på avfalls- og forbrenningsanlegg, der det er mulig.
 •   At klimagevinsten i rehabilitering framfor rivning alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
 •   Stille krav om streng klima- og miljøsertifisering av alle nye bygg.
 •   Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak.
 •   Innføre støtteordninger for etablering av grønne tak og vegger på eksisterende bygg.
 •   Gjenåpne flere elver og bekker som er lagt i rør.
 •   Stanse nedbygging av natur og reetablere mer natur.
 •   Endre eiendomsskatteloven slik at miljøvennlige bygg kan premieres i utmålingen av eiendomsskatten.
 •   Gjennomgå og styrke samfunnsberedskapen og oppgradere planer som har med naturkatastrofer, store ulykker, terror og krigslignende situasjoner å gjøre. Det må øves på tvers av samfunnssektorene og med nøkkelpersoner.

Grønne reiser

En stor del av kommunenes utslipp kommer fra bilparken og annen transport. Venstre vil at kommunene skal skifte ut sine fossile biler med nullutslippsbiler. Vi vil etablere flere ladestasjoner, både ute i regionene, ved kollektivknutepunkt og ved store parkeringsplasser. Vi vil stille krav om nullutslippsbusser i kollektivtrafikken og samarbeide med staten om å elektrifisere tungtransporten.

Venstre vil at flere skal gjennomføre hverdagsreisene sine til fots, med sykkel, med kollektivtransport eller ved å benytte seg av bildelingsordninger. Da må vi gjøre de grønne transportløsningene mer attraktive. Vi må bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre over hele landet. Når vi skal utvikle lokalsamfunnene våre, må vi gjøre det på menneskenes premisser, ikke bilenes. Vi må utvikle byer og bygder på en måte som reduserer behovet for bil i hverdagen.

Venstre vil:

 •   At alle kommuner skal ha en gå- og sykkelstrategi.
 •   Bygge flere sykkelveier og premiere bruk av sykkel som hverdagstransport.
 •   Legge til rette for flere elektriske sykler i kommunene.
 •   Utvide kommunenes vei- og skiltmyndighet for å bidra til at busstransport prioriteres, at det legges til rette for sykling, og at man får lavere fartsgrenser nær skoleveier.
 •   Senke prisene på kollektivtransporten og utvide tilbudet.
 •   Prøve ut fleksible billettsystemer, for eksempel ved at enkeltbilletter automatisk omgjøres til periodebilletter når det lønner seg for brukeren.
 •   Legge til rette for at kollektivtrafikken kan løse flere hverdagsproblemer gjennom bestillingstransport, for eksempel aldersvennlig transport, henting og levering til fritidsaktiviteter og skoleskyss.
 •   Stille krav om utslippsfri kollektivtrafikk.
 •   At kollektivtrafikken skal være tilgjengelig og universelt utformet.
 •   Premiere samkjøring.
 •   At alle nye offentlige kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy.
 •   Stille krav om utslippsfri transport i forbindelse med oppdrag for og leveranser til kommunene.
 •   Legge til rette for bildelingsordninger, for eksempel gjennom anbud på bruk av offentlige parkeringsplasser.
 •   Etablere flere ladestasjoner for elbil, inkludert hurtigladere og ladestasjoner for drosje, på kommunal grunn – spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt. Stille krav om at disse er universelt utformet.
 •   Opprettholde lokale elbilfordeler som reduserte parkeringsavgifter og lavere bompengesatser.
 •   Samarbeide med næringslivet for å legge til rette for helhetlige utslippsfrie løsninger for tyngre kjøretøy.
 •   Legge til rette for lademuligheter for elbåter i alle småbåthavner.

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering

Kommunene kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Mange kommuner har allerede satt i gang fornybarprosjekter, men det er mulig å integrere produksjon av fornybar energi både ved nybygg og i forbindelse med rehabilitering av gamle bygg. I tillegg kan kommunen gjøre det mer attraktivt for innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon.

Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon. Dette vil bidra til en sirkulær økonomi og samtidig redusere utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfall.

Venstre vil:

 •   Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold.
 •   Gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem gjennom forenkling av lokale regelverk.
 •   Kartlegge potensialet for jord-/bergvarme i kommunene og stille krav om bruk der dette egner seg.
 •   Etablere lokale klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger i lokalsamfunnet basert på private initiativ.
 •   Stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
 •   Innføre støtteordninger for rentbrennende peiser eller alternativ oppvarming for å redusere svevestøv.
 •   Miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM-standarden eller tilsvarende strenge miljøstandarder.
 •   Stille krav om bruk av landstrøm for alle ferger og cruiseskip der det er mulig.
 • Jobbe for å redusere offentlig energibruk, for eksempel ved å bruke sensorstyrt belysning i offentlige bygninger og langs veier.

Mer natur

Bilde av et skogholt med rotvelt og grønn mose.
Mer
natur.

 Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve et godt liv. Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer, både ved at den binder opp klimagasser, og ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.

Dessverre blir det stadig mindre naturareal i Norge, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagasser som konsekvenser. Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Norge innen 2030 skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av kommuner og næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

En arealpolitikk for mer natur

Arealendringer er den største trusselen mot naturen. Dermed ligger svært mange av virkemidlene for å ta vare på mer natur hos kommunene gjennom arealpolitikken de fører. Venstre vil ta vare på mer natur lokalt og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging.

Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne. For å stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer framfor å bygge ut mer natur. Vi må stanse arealforbruket. For å kunne måle arealnøytralitet vil Venstre innføre arealregnskap og naturbudsjett i kommunene.

For å redusere presset på naturen vil Venstre også innføre en arealavgift som innebærer at det koster å bygge ned natur og matjord. Utvikling og fortetting bør skje i områder som allerede er utsatt for menneskelige inngrep. Særlig hytteutbygginger i høyfjellet og i strandsonen utgjør en stor belastning for naturen og for friluftsinteressene.

For å sikre naturens rettssikkerhet er det viktig at det finnes en reell mulighet til å overprøve forvaltningsvedtak på et uavhengig og upartisk nivå.

Venstre vil:

 •   Kartlegge natur i kommunene og innføre naturbudsjetter.
 •   Stille krav om arealregnskap ved nye prosjekter.
 •   Innføre statlige belønningsordninger for kommuner som lykkes med arealnøytral utvikling.
 •   Begrense naturinngrepene ved utbygging av nye veianlegg og stille krav om erstatningsarealer ved tap av verdifull natur.
 •   Føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer.
 •   Innføre strengere krav om å begrense de negative effektene hytteutbygging har på naturen.
 •   Forby all nedbygging av myr.
 •   Legge til rette for mer vern av naturområder, blant annet lokale markagrenser, fjellgrenser og statlig sikrede naturområder.
 •   Ha lokale planer for å ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at disse styrker det lokale artsmangfoldet.
 •   Utarbeide lokale marine verneplaner som et tillegg til de statlige planene.
 •   Lage lokale verneplaner for vassdrag og ferskvannsressurser i kommunen.
 •   Utrede innføringen av en statlig natur- og miljøklagenemnd for arealvedtak som griper inn i naturområder.
 •   Styrke de regionale planene for å sørge for helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser.
 •   Omgjøre mer gateareal og flere parkeringsplasser til fortaushager og mikroparker.

Sirkulær økonomi og gjenbruk

Nordmenn ligger i dag i verdenstoppen i forbruk per innbygger, med tre ganger større forbruk enn den gjennomsnittlige europeer. For å redusere belastningen som følge av naturbruk og begrense arealbruken til avfall må vi legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene.

Sirkulær økonomi har som mål å redusere bruken av ressurser, kutte bruk av skadelige stoffer, ta vare på materialene lengst mulig, minimere utslipp og energiforbruk, ikke produsere avfall, sørge for at ressursene forblir lokalt, og utvikle nye arbeidsplasser.

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og frakt av ulike varer. Venstre er tilhenger av gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi. Derfor vil Venstre lokalt jobbe for å etablere gjenbruksstasjoner og bruktbutikker og for å ta i bruk andre virkemidler som reduserer forbruket.

Venstre vil:

 •   Samarbeide med lokalt næringsliv om å utvikle nye løsninger for bruk av overskuddsenergi og biprodukter til nye næringer.
 •   Lage en gjenbruksstrategi i kommunene som legger til rette for at kommuner kan velge brukt framfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 •   Legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter.
 •   Støtte opp om låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og lignende etter modell fra BUA-ordningen.
 •   Gjøre det enklere for innbyggerne å gjenbruke framfor å kjøpe nytt, for eksempel ved å etablere gjenbruksstasjoner ved avfalls- og sorteringsanlegg.
 •   Legge til rette for mer bildeling.
 •   Samarbeide med staten for å gjøre det enklere å gjenbruke og reparere, blant annet ved å jobbe for å redusere moms på reparasjon.
 •   Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som REKO-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.
 •   Stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.
 •   Øke skattefritaket for utleie av hytter.
 •   Stimulere til økt privat hyttedeling og til flere dele- og utlånsordninger for hytter.
 •   Styrke utdanningen innenfor rivning og demontering med sikte på å bedre gjenbrukskompetansen i byggebransjen.
 •   Støtte opp under tiltak som bidrar til at elektronikk heller repareres enn kastes.

Lokal forurensning og renovasjon

God luftkvalitet er viktig for lokalsamfunna. Luftforurensning må bekjempes, blant annet med landstrøm i de store havnene, flere nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken, vasking av veier for å redusere mengden veistøv og strenge tiltak mot piggdekk. Alle byer og tettsteder bør ha gode systemer for kildesortering.

Venstre vil stille krav om kildesortering i alle offentlige bygg. I tillegg mener vi at alle kommuner som et minimum må kreve at husholdningene sorterer mat-, plast-, glass-, metall- og pappavfall ut fra restavfallet.

Venstre vil at kommunene skal være aktive i arbeidet med å redusere tilførselen av plastavfall til naturen og havet, for eksempel ved å kutte bruken av engangsplast i egne virksomheter og ved å være piloter for forsøk med gjenbruksalternativer. Kommunene må også ta en aktiv rolle i opprydding langs elvebredder og strender.

Venstre vil:

 •   Arbeide for å redusere lysforurensning.
 •   Modernisere vann- og avløpsanlegg for å hindre forurensning.
 •   Påse at alle kommuner har gode kildesorteringsordninger.
 •   Intensivere arbeidet mot marin forsøpling i kommunene og støtte opp om lokale initiativ for innsamling og resirkulering.
 •   At alle kommuner skal lage en handlingsplan mot plastforurensning.

Bedre dyrevelferd

Dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for oss mennesker og for samfunnet. Dyrenes velferd, helse og trygghet må sikres. Dyr må kunne utøve mer av sin naturlige adferd og ha et liv som er verdt å leve. I tråd med at kunnskapen om dyrevelferd og dyrenes vilkår stadig forbedres, må politikken følge etter. For at alle dyr skal kunne leve et godt og verdig liv, må dyrevelferd også ivaretas i lokal politikk og forvaltning.

Venstre vil:

 •   Jobbe for at det etableres gode og forpliktende samarbeidsforum mellom kommuner og dyrevernorganisasjoner.
 •   Tydeliggjøre hvilke offentlige instanser som har ansvar for å ivareta skadde dyr.
 •   Jobbe for at kommunene har egne dyrevelferdsplaner.
 •   Jobbe for at dyrevelferd ivaretas i arealplaner.

Skole og opplæring

Bilde av barn på en skole som holder hender og løper smilende gjennom en gang på skolen.
Skole
og opplæring

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sitt fulle læringspotensial.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene for å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk i kommunene. Dette vil Venstre gjøre gjennom å gi økt metodefrihet til pedagoger, sikre full selvbestemmelse over skolestrukturer og sørge for budsjettrammer som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene.

Barnehager

Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet. Å ikke få plass i en barnehage i nærheten av der du bor eller jobber, byr på utfordringer for mange. Det er et kapasitetsproblem som må løses.

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier dem.

Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig at kommunen jobber målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen.

Venstre vil:

 •   Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager.
 •   Ruste opp barnehagebygg og uteareal slik at alle barn har gode lekeområder.
 •   Åpne for at enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid ettersom mange foreldre ikke bare jobber på dagtid. Det skal være en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
 •   Gjennomføre en prøveordning med helge- og døgnåpne omsorgstilbud for barn i kommuner som ønsker det, med en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
 •   Ha løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 •   Styrke alderstilpasset opplæring for barn om kropp, seksualitet, identitet og følelser fra og med barnehagealder.
 •   Gi søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning.
 •   Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte for å sikre kompetanse blant de ansatte i barnehagen som ikke har formell utdanning.
 •   Jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere.
 •   Koble PPT på tidlig der det er behov for det.
 •   Styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgangen fra barnehage til skole.
 •   Styrke barnehageansattes kompetanse om barn med høyt læringspotensial.

Grunnskolen

Tidlig innsats for å ivareta og sikre god opplæring er grunnleggende. Det er likevel stor forskjell på hvilke behov elevene har. Venstre ønsker flere og tydelige virkemidler for å gi tilpasset opplæring gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet.

Å få en god start på skolegangen er avgjørende for å lykkes senere i utdanningsløpet.

Venstre vil:

 •   Myke opp overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av metoder som lekbasert læring.
 •   Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse.
 •   Sørge for økt fleksibilitet i vurderingssituasjoner, slik at alle får vist læringsutbytte på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 •   Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom å sikre flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.
 •   Gi KS og staten tydelige signaler fra lokale skoleeiere om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen.
 •   At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen fram til de får en formalisert kompetanse.
 •   Støtte etablering av friskoler der de utgjør et supplement til den offentlige skolen snarere enn en erstatning, og der hvor det bidrar til å styrke det totale opplæringstilbudet.
 •   Åpne for fleksibel skolestart for barn, bestemt ut fra modenhet og utvikling.
 •   Sørge for universelt utformede læremidler.
 •   Åpne for å kunne ta om igjen eller hoppe over klassetrinn dersom nivå og faglig utvikling tilsier det.
 •   Styrke tilbudet om forserte løp og talentsatsninger og legge til rette for at elever som trenger det, kan ta færre fag over lengre tid.
 •   Tilrettelegge for et sterkere samarbeid mellom fritidsaktiviteter og skole, spesielt i barneskolen.
 •   Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
 •   Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet.
 •   Styrke samspillet mellom offentlige og private aktører for å sikre et mangfoldig opplæringstilbud.
 •   Gi god alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet gjennom samarbeid med helsetjenestene.
 •   Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og praktiske.
 •   Sikre at barn som kan lese, skrive eller regne ved skolestart, får utfordringer tilpasset sine forkunnskaper fra første skoledag.

Videregående skole

Det er fortsatt for mange som ikke fullfører og består den videregående opplæringen. Venstre vil at alle skal ha rett til å fullføre videregående opplæring, rett til å ta et fagbrev og rett til å få en læreplass eller et likeverdig tilbud. For å redusere frafallet er det viktig å styrke elevenes valgfrihet og påvirkning over egen skolehverdag og sikre læreplass til dem som velger yrkesfaglige løp. Vårt mål er å skape en skole der alle elever får muligheten til å dyrke og utvikle sine egne ferdigheter og interesser.

Venstre vil:

 •   Innføre fritt skolevalg med en reisetidsgaranti som forhindrer urimelig lang reisevei.
 •   Styrke tilbudet om nivåtilpasset opplæring.
 •   Utvide mulighetene til å ta forsert utdanning i enkelte fag.
 •   Gjennomføre prøveordninger med alternative sluttvurderinger, deriblant valgfri eksamensform.
 •   Øke borteboerstipendet med mål om å dekke alle bo- og leveutgifter for borteboere.
 •   Gjennomføre prøveordninger med fleksitid for elever.
 •   Sikre et større tilbud av programfag på videregående, gjennom blant annet digitale undervisningstilbud eller utlån av lærere mellom skoler i samme område.
 •   Styrke tilpasset opplæring, for eksempel ved å tilby intensivkurs i overgangen mellom ungdomsskole og videregående.
 •   Åpne for å dele ut delkompetansebevis for elever som mangler bare noen få fag for å ha fullt vitnemål.
 •   Oppfordre til etablering av regionalt tilpassede friskoler i samråd med næringslivet.
 •   Etablere flere kryssløp mellom studiespesialiserende og yrkesfaglig studieretning med større fleksibilitet, slik at det er mulig å få både fagbrev og studiekompetanse på fire år også etter hovedløpet og ikke bare etter TAF/YSK-modellen.
 •   Fullfinansiere utstyr på videregående og i lære ved å dekke opp mellomlegget mellom utstyrsstipendet og de reelle kostnadene.
 •   Innføre mentorordninger for yrkesfagelever som sliter med å kvalifisere seg til læreplass.
 •   Intensivere arbeidet med å sikre alle læreplass og sikre at de som ikke får læreplass, får et mye bedre tilbud enn i dag ved at kvaliteten på tilbudet i skolen styrkes til et likeverdig tilbud som gir fagbrev.
 •   Øke bruken av vekslingsmodellen.
 •   Dimensjonere lærlingtilbudet i kommunene for å sikre at lærlingene får arbeidsmuligheter i sine nærområder.
 •   Legge til rette for økt samarbeid mellom bedrifter og Nav for å få gitt kompetansebevis til ungdommer som faller utenfor skolen og arbeidsmarkedet.
 •   Utvide tilbudet til voksne som ønsker å fullføre videregående opplæring, enten med fagbrev eller studiekompetanse.
 •   Vektlegge bedrifter med lærlingordninger i offentlige anskaffelser.
 •   Etablere kombiklasser for mindre håndverksfag som har for få søkere til å etablere hele klasser.

Høyere utdanning

Mulighetene til å tilby høyere utdanning er avgjørende for å skape levende lokalsamfunn i hele Norge. Samfunnet er i stadig utvikling, og med et økende behov for ny og kreativ kompetanse er det viktig at relevante utdanninger finnes lokalt. Venstre vil jobbe for å legge til rette for utdanning i regi av eller i tett dialog med lokalt næringsliv, med mål om å dekke behovet for kompetanse i regionene.

Venstre vil også arbeide for gode studentmiljøer på alle studiesteder. Det innebærer at vertskommunene sørger for at studentene får den fysiske og psykiske helsehjelpen de har krav på, og legger til rette for sosiale møteplasser.

Venstre vil:

 •   Øke tilgangen til fleksible og desentraliserte utdanningstilbud for å oppfylle målene om livslang læring og behovene for etter- og videreutdanning i regionene.
 •   Gjøre det enklere å fullføre et studium i kombinasjon med jobb.
 •   Støtte digitaliseringsinitiativer i akademia, blant annet der forelesninger og undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på nett.
 •   Styrke studietilbud i områder med særskilte regionale behov, som UiT og Nord universitet.
 •   Forenkle prosessene for å få godkjent utenlandske utdanninger, slik at personer med relevant kompetanse fra utlandet kan brukes som ressurser.
 •   Styrke satsningen på yrkesfaglig høyere utdanning i samarbeid med det lokale næringslivet, herunder etablere flere fagskoletilbud med mulighet for fleksibel opplæring tilpasset lokale og regionale behov.
 •   Lage opptrappingsplaner for fagskolene i fylkene og styrke de faglige miljøene mellom universiteter, høyskoler og fagskoler.
 •   Bidra til at vertskommuner for høyere utdanningsinstitusjoner tar ekstra ansvar for å skape et godt studiemiljø.
 •   Legge til rette for utbygging av studentboliger, med mål om å sikre at alle studenter som ønsker det, skal kunne leie en rimelig studentbolig med akseptabel standard.
 •   Gjøre det enklere å starte og drive studentpub og ha studentarrangementer med servering.
 •   Øke psykologtettheten i vertskommunene og sikre lavterskeltilbud for studenter.

Flere lokale arbeidsplasser

Arbeidere på en fabrikk med gule arbeidshjelmer og kjeledresser
Flere lokale
arbeidsplasser

Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljøer, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. For Venstre handler en vellykket næringspolitikk om hvilken kompetanse man kan bidra med, ikke om hvor man holder til.

Lokal næringspolitikk

Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Venstre vil:

 •   Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 •   Støtte oppstartsgeneratorprogrammer som gir nye gründere bistand i etableringsfasen.
 •   Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap.
 •   Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.
 •   Vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene.
 •   Eksperimentere med nye former for samarbeid mellom det offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning.
 •   Bidra til at lokale bedrifter bruker eksisterende finansieringsordninger som SkatteFUNN, for eksempel gjennom næringshager.
 •   Etablere egne strategier for digitalisering i kommunene og fylkene i samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og delta i prosjekter som skal gjøre data tilgjengelig i formater som kan brukes til å utvikle lokalt næringsliv og forbedre det offentlige tjenestetilbudet.

Stedsuavhengige arbeidsplasser

Hvis vi vil ha et mangfoldig og kreativt næringsliv, er det essensielt at det legges til rette for at arbeid kan gjøres fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester og samhandling fra ulike steder er det et mål for Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for dem som jobber desentralisert.

Venstre vil:

 •   Legge til rette for at flere kan arbeide fra «huber» over hele Norge – ikke bare fra hovedkontorbygg.
 •   Stimulere til etablering av lokale kontorlandskap for satellittkontor, slik at flere kan kombinere jobb med ferie når de ønsker det.
 •   Bygge ut god bredbåndsdekning for å gjøre det enklere å jobbe desentralisert.
 •   Bedre nettverkstilgangen på kollektivtransport for å tilrettelegge bedre for arbeidsreiser.
 •   Legge til rette for at det skal være enkelt å pendle miljøvennlig, slik at man kan jobbe noen dager lokalt og noen dager på arbeidsplassen.
 •   Innføre tiltak for at arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved hjemmekontor, for eksempel gjennom å utrede et hjemmekontorfradrag.

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Kommunene og lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i å inkludere flere gjennom ordninger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet, og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene.

Norske arbeidsplasser er avhengige av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. I intensive perioder vil mange bedrifter også ha behov for innleide medarbeidere. Derfor er det særlig viktig for mange lokalsamfunn at vi opprettholder god tilgang på slik arbeidskraft og sørger for at de som kommer, har et godt og ryddig arbeidsforhold mens de er her.

Venstre vil:

 •   At kommunene tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
 •   Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.
 •   Gi folk raskere og bedre oppfølging hos Nav ved å gi saksbehandlerne bedre verktøy som automatiserer og forenkler arbeidet deres.
 •   La Nav-kontorene få rom og mulighet til å gjøre forsøk, utvikle seg og ta i bruk nye metoder som kommer innbyggerne til gode.
 •   Styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å hjelpe flere ut i ordinært arbeid.
 •   Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet.

Et levende lokalsamfunn

Et oversiktsbilde over et lokalsamfunnet Måløy. Vi ser grønne trær, sentrumskjernen og utsikt over fjorden med en bro som gir øysamfunnet fastlandsforbindelse
Et levende
lokalsamfunn.

By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en viktig del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder. Derfor er det viktig at vi utformer lokalsamfunnene med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at man kan leve et miljøvennlig og godt liv.

Gode lokalmiljøer har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Venstre mener at vi får et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne hvis kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg. Kommunen spiller samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter og et trygt og attraktivt uteliv.

Gode kulturmiljøer er sentrale i levende lokalsamfunn landet rundt. Kulturmiljøene er utgangspunkt for de kulturbaserte næringene, kulturvern bidrar til det grønne skiftet gjennom bevaring og gjenbruk, og kulturminner gjør steder mer attraktive. Venstre vil derfor ha økt satsning på kulturarv i fylkeskommunene og arbeide for at flere kommuner ansetter kulturminnekonsulenter og byantikvarer for å styrke den kulturfaglige kompetansen i stedsutvikling og byggesaksarbeid.

Demokrati og åpenhet

Venstre mener at avgjørelser bør tas så nær dem det angår, som mulig. Mer makt bør flyttes fra staten til sterke og robuste kommuner. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, transparente og tilgjengelige for folk flest. Vi vil styrke innsynet i og åpenheten rundt beslutningene som tas.

Venstre vil:

 •   Være en pådriver for færre og større kommuner.
 •   Gjennomføre forsøksprosjekter med stemmerett til 16-åringer ved lokalvalg.
 •   Opprette gave- og lobbyregistre.
 •   Gi alle innbyggere gratis tilgang til informasjon om plikter og rettigheter.

Stedsutvikling

Gode lokalsamfunn er avhengige av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljøer der folk bor og lever livet sitt. Det kan vi sørge for blant annet ved å sikre nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private tjenester. For Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne i forbindelse med stedsutvikling.

Venstre vil:

 •   Øke satsningen på lokal bokvalitet ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten av der folk bor.
 •   Etablere flere gågater, miljøgater og bilfrie soner i lokalsentre for å legge til rette for handel og lokalt næringsliv.
 •   Legge til rette for gang- og sykkelstier.
 •   Fortette langs kollektivakser i byer og tettsteder slik at færre blir avhengige av bil.
 •   Utvikle kompakte lokalsentre etter modell fra «femminutterssamfunnet».
 •   Sørge for god balanse mellom klima- og miljøvennlig boligutvikling og ivaretakelse av kulturvern og kulturminner.
 •   Bidra til at det etableres flere nyskapende og inkluderende boformer som muliggjør en bærekraftig livsstil.
 •   Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale bymarker, utfartsområder og turveier.
 •   Etablere flere grøntområder, også i form av parkarealer på tak.
 •   Sørge for universell utforming av bygg og anlegg i kommunen.
 •   Gi kommunene lovhjemmel til å innføre en egen destinasjonsavgift eller et besøksbidrag fra turister der inntektene skal gå til å styrke kommunens tilbud til fastboende og turister – eksempelvis på offentlige toaletter eller i forbindelse med skilting og kulturtilbud.

Kultur og idrett

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår, og det bør legges til rette for et mangfold i kulturtilbudet. Alle generasjoner bør ha tilgang til et godt og variert kulturtilbud, og det er viktig at det er tilgjengelig for alle. Kulturskolen spiller en sentral rolle i det lokale kulturlivet og bør være priset og lokalisert på en slik måte at den er tilgjengelig for alle. Venstre vil bidra til å lette forholdene for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Venstre vil:

 •   Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
 •   Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelige for alle.
 •   Ivareta og videreutvikle den kulturelle skolesekken.
 •   Sikre kulturelle møteplasser for alle aldersgrupper.
 •   Etablere «meråpne» biblioteker i alle kommuner.
 •   Utvide bruksområdet til bibliotekene til å omfatte sosiale møteplasser, kreative verksteder og utstyrsbanker for kultur og idrett.
 •   Redusere prisen på kulturskolen for lavinntektsfamilier.
 •   Prioritere midler til breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
 •   Sørge for å holde prisene nede for barneidretten, slik at vi sikrer at alle har mulighet til å delta.
 •   Ha målrettede ordninger som gjør det mulig for alle å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon.

Frivillighet

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Venstre vil:

 •   Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
 •   Øke kommunenes kompetanse om frivillighet og utvikle lokale frivillighetsplaner i samarbeid med de frivillige lagene og foreningene.
 •   Etablere en frivillighetskoordinator i alle kommuner som skal ha ansvar for å bistå og representere frivilligheten inn mot kommunen, og som skal bidra til at innbyggerne får god oversikt over de frivillige organisasjonene.
 •   Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader.
 •   Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunene og frivilligheten i de tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens ansvarsområde.
 •   Sikre at frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer frivillig arbeid.
 •   Legge til rette for en kommunal folkehelsedag der frivilligheten får fremmet sine aktiviteter og muligheten til å engasjere seg.
 •   Etablere nøytrale tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner.
 •   Øke støtten til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i kommunene og legge til rette for flerårige støtteordninger.
 •   Ha medvirkningsorganer for barn og unge som har rett til å få sine saker vurdert av kommunestyret.

Attraktivt uteliv

Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljøer. For å skape gode møteplasser i utelivet trenger vi fleksibilitet og flere alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en trygg og forsvarlig måte.

Venstre vil:

 •   Utvide skjenketidene og åpne for mer differensierte og lokalt bestemte åpningstider basert på kulturell profil, avstand fra boligområder m.m.
 •   Åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til flere former for næringsvirksomhet, som bokhandler og klesbutikker.
 •   Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardere ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller.
 •   Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke økonomisk kriminalitet og brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS.
 •   Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og annen diskriminering.
 •   Legge til rette for bruk av «amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler, for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet.
 •   Hindre diskriminering ved å øke kunnskapen hos skjenkebevillingshavere og ‑kontrollører om at personer med ulike funksjonsnedsettelser kan framstå som beruset.

Asyl og integrering

Norge skal være en trygg havn for folk på flukt. Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet og gi dem muligheten til å skape seg et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter for å sikre rask og god integrering. Venstre vil gi flyktninger og asylsøkere flere rettigheter og støtte opp om private og ideelle initiativer for bedre integrering og inkludering.

Venstre vil:

 •   Jobbe for rask bosetting av flyktninger.
 •   Sikre reell tilgang på grunnleggende helsetjenester til papirløse og personer uten fast opphold i Norge.
 •   Gi asylsøkere rett til videregående opplæring.
 •   Ha en forsøksordning som gjør det enklere å jobbe under asylsøknadsprosessen.
 •   Styrke introduksjonsprogrammet og gjøre det lettere å kombinere deltakelse med ordinært arbeid.
 •   Tilby fadder- og praktikantordninger for flyktninger.
 •   Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med resten av lokalsamfunnet.
 •   Sikre barn i mottak muligheten til å delta på ordinære fritidsaktiviteter.
 •   Jobbe for flere fritidstilbud etter skolen i regi av både private og kommunale aktører.

Helse og omsorg i lokalsamfunnet

omsorg helse. To personer som holder hender. En ung og en gammel person. Bilde av kun hendene.
Helse og omsorg
i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Venstre at hver enkelt i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta valg på egne premisser. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

For at alle skal kunne leve et godt og selvstendig liv lenger, må samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser.

Helsetjenester og psykisk helse

Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. Når flere helsetjenester er blitt flyttet over fra staten til kommunen, stiller det høye krav til kommunehelsetjenestene og fastlegetjenesten, men det gir også mulighet til å tilpasse tjenestene til innbyggernes behov. For å gi pasientene et bedre tilbud og fastlegene en bedre hverdag må staten øke basistilskuddet.

Tilbudet til personer som sliter med psykiske helseplager og lidelser, er ikke godt nok. Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet. Vi vil senke terskelen for behandling ved å etablere lavterskeltilbud om psykisk helsehjelp og jobbe tett opp mot statlige helsemyndigheter for å sikre at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten er god nok.

Vold i nære relasjoner er både en helsemessig og sosial utfordring. Kommunene har et betydelig ansvar for å forebygge og bistå personer av begge kjønn, og eventuelle barn, og for å sikre kunnskap i lokalsamfunnet om opplysnings- og avvergingsplikt. Krisesentrene må sikres lokaler, kompetanse og driftsmidler som oppfyller lovmessige krav.

Der det er mistanke om overgrep mot barn, må vi sikre at forholdene omkring avhør er slik at barnets sikkerhet og trygghet ivaretas. Barnehus ivaretar slike hensyn, men altfor mange barn har altfor lang reisevei til barnehusene.

Venstre vil:

 •   At flere kommuner skal få tilbud om en koordinator som hjelper til med å navigere i systemet, slik at alle får den hjelpen de har krav på.
 •   Sikre fastlegeordningens evne til å gi trygg og god pasientbehandling til innbyggerne gjennom å sørge for en tydeligere oppgavefordeling, attraktive arbeidsvilkår for legene med flere muligheter til spesialiseringsløp og kommunalt kjøp av hjemler.
 •   Tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag hvor det er mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper.
 •   Etablere frivilligsentraler og frisklivssentraler med lavterskel helsetilbud som fysioterapi, demenskoordinator, kreftkoordinator og kommunepsykolog.
 •   Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
 •   Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
 •   Bruke kommunepsykologene i det forebyggende folkehelsearbeidet.
 •   At det på kommunens nettsider skal være lett å få oversikt over tilgjengelige psykologers ventetid og spesialiseringsområde og søkerens rettigheter ved avslag.
 •   Bygge ut FACT-tjenesten (fleksibel aktiv oppsøkende behandling).
 •   Sørge for at det finnes et godt helsetilbud også under ferieavvikling.
 •   Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet, skal få et fast antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 •   Ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset etter hvor godt man klarer seg selv.
 •   At krisesentrene sikres nødvendige ressurser for drift i lokaler som oppfyller lovkrav.
 •   At det må finnes barnehus innenfor akseptabel reisevei.
 •   Sikre bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
 •   At alle kommuner som et minimum skal følge statens veiledende satser for sosialstønad.
 •   At alle kommuner skal åpne opp for private tilbydere av BPA-tjenester.

Lokal ruspolitikk

Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.

Venstre vil:

 •   Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og nødvendig behandling for dem som ønsker det, uten ventetid.
 •   Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
 •   Gjennomføre et prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det.
 •   Samarbeide med allerede etablerte offentlige tjenester om å etablere brukerrom for rusavhengige.
 •   Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
 •   Utvide ordninger med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i alle deler av landet.
 •   Jobbe for å etablere anonyme tilbud om rusmiddeltesting for å forhindre bruk av farlige stoffer.

Økt frihet i alderdommen

Hver enkelt av oss har ulike ønsker om og forventninger til hvordan alderdommen vår skal være. Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve et så fritt, selvstendig og innholdsrikt liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige.

En av de store utfordringene i årene framover er å sørge for at det finnes nok sykepleiere og helsefagarbeidere til å dekke behovet for slike tjenester. Mange kommuner har en aldrende befolkning og samtidig vanskeligheter med å rekruttere kompetent arbeidskraft til å levere gode helse- og omsorgstjenester.

Venstre vil:

 •   Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som man tar hensyn til eldre uten digital kompetanse.
 •   Satse på hjemmerehabilitering slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake i vanlig form etter sykdom og skade.
 •   Stimulere til at flere eldre tar ansvar for sin egen bosituasjon, og legge til rette for nye typer boliger med mer fellesskap.
 •   At kommunene er svært bevisste på å bruke rett kompetanse til rett oppgave slik at man utnytter de tilgjengelige personalressursene best mulig.
 •   Legge til rette for at sykehjem og omsorgsboliger har et tilpasset tilbud som reflekterer enkeltmenneskers interesser og ønsker.
 •   At flere kommuner er demensvennlige og tilbyr avlastning for pårørende og aktivisering for personer med demens.
 •   Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 •   Være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem.
 •   Sørge for at maten på bo- og omsorgshjemmene har høy kvalitet og er tilpasset den enkeltes vaner og ønsker, blant annet ved å involvere beboerne så langt som mulig ved måltidene.
 •   Ha et rikt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjemmene som er tilpasset det mangfoldet av mennesker som bor sammen de siste årene av livet.
 •   Gi tilbud om GPS-sporing for å øke radiusen og friheten til de eldre der det foreligger samtykke.

Bedre barselomsorg

Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp familien og den nyfødte når de kommer hjem fra sykehuset. Venstre vil ha et løft i det kommunale barseltilbudet. Norge er regnet som et av verdens tryggeste land å føde barn i. Samtidig er fødsels- og barselomsorgen under press over hele landet, og altfor mange kvinner får ikke den omsorgen de trenger og har krav på. Det er store ulikheter i hvilket tilbud familier møtes med, avhengig av hvor i landet de bor. Venstre vil styrke fødsels- og barselomsorgen over hele landet. Kommunene må samarbeide tettere med spesialisthelsetjenesten for å tilby en mer helhetlig fødsels- og barselomsorg, og kommunene må styrke kompetansen og bemanningen på helsestasjonene.

Venstre vil:

 •   Styrke oppfølgingen i første trimester og i forbindelse med abort.
 •   Jobbe opp mot staten for å stanse de planlagte reduksjonene i antall liggedøgn på sykehus for kvinner i barsel.
 •   At alle kommuner i løpet av de første fire ukene etter fødsel tilbyr nye familier en oppfølgingssamtale der mors og fars mentale helse er tema, for å forebygge fødselsdepresjon hos foreldre.
 •   At alle helsestasjoner tilbyr kompetent ammehjelp og fysioterapi etter fødsel.
 •   Øke bemanningen på helsestasjonene, utvide åpningstidene og sørge for at tilbud om hjemmebesøk etter fødsel gis automatisk, i tråd med nasjonale retningslinjer.
 •   At det legges til rette for sykehus-/barselhotell for dem som har lang reisetid fra hjemmet.
 •   Øke utdanningsnivået for sykepleiere og jordmødre og etablere styrkingsmidler etter modell av satsningen på psykisk helse og rus.