Krever endringer i allmennlærerutdanningen

Venstre mener NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen bekrefter mye av det man har hatt mistanke om og som Venstre har påpekt tidligere. Derfor er det viktig at man følger opp evalueringen og snarest setter i gang konkrete tiltak som styrker utdanningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Det er åpenbart at dersom vi skal gjenreise respekten for læreren som fagperson og som en moderne samfunnsbygger må vi gjøre noe med lærerutdanningen, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum, som også understreker at utdanningen bør utvides til fem år.

– Jeg er glad for at Djupedal nå vil skjerpe kravene til lærerutdanningen, og forventer at at han snarest mulig også setter i gang konkrete tiltak for å styrke videre- og etterutdanningen for lærerne, sier Dørum.

Dørum skisserer åtte krav i forbindelse med det videre arbeidet med å reformere lærerutdanningen:
– Allmennlærerutdanning må utvides til en femårig utdanning (for eksempel en 3 + 2 modell).
– Utdanningen må gjøres langt mer fagrettet. Tiden er nok over for den brede allmennlærerutdannelsen.
– Krav om ytterligere faglig fordypning for å undervise i hvert enkelt fag. Dette innebærer at alle lærere skal ha formalkompetanse i fagene de reellt sett underviser i.
– Utvidelse av praksisperioden i utdanningen og en studieplan som gir tettere kobling mellom teori og praksis
– Et mer systematisk godkjenningssystem for praksisperioden i utdanningen.
– Styrke lærerstudentenes kompetanse i undervisningsledelse.
– Vurdere rådgivning som mulig spesialiseringsvei innenfor utdanningen.
– Lage en plan for å sikre at lærerutdannerne har oppdatert kompetanse om dagens skole og at undervisningen i størst mulig grad er forskningsbasert.

Styrk også videre- og etterutdanningen
For lærere som allerede er i skolen i dag vil Venstres styrke etter- og videreutdanningen, jf. Venstres forslag om innføringen av et kompetanseår som nå ligger til behandling i Stortinget (se [ http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-081.html ]http://www.stortinget.no/dok8/2005/dok8-200506-081.html).
– Kompetansåret vil være svært nyttig også for de av lærerne som i dag ikke innehar formalkompetanse i de fagene de underviser i, i tillegg til at lærerne vil kunne få mulighet til å øke annen relevant kompetanse som en følge av dette, avslutter Venstres Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**