Venstres forvaltningsmodell 2010

Venstres landsstyre fattet følgende vedtak om forvaltningsreformen på møtet i Drammen 23. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I: Overordnede prinsipper
Folkestyret begynner nedenfra. En forvaltningsreform må ta utgangspunkt i det som tjener landets og kommunenes innbyggere og et levende lokaldemokrati. Det kommunale selvstyret må styrkes. Kommunene skal ikke være statsfilialer, men et selvstendig politisk forvaltningsnivå. Offentlige oppgaver skal løses på lavest mulig forvaltningsnivå.
Det skal være tre direkte folkestyrte forvaltningsnivåer.
Justering av kommune- og fylkesgrenser skal skje ved frivillighet.
De øverste folkevalgte organene i kommunene og fylkene skal være direkte valgte. Valgdistriktet skal følge fylkesgrensene. Kommunene skal ha mulighet til å fastsette valgdato.
Kommunene og det nye fylket må få økte muligheter til større egeninntekter; eksempel kan være økt skatteøre for å løse oppgaver forankret i valg eller økt lokal grunnrente av naturressurser.
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler må styrkes slik at kommunene utnytter sitt handlingsrom for lokal utvikling og verdiskapning. Forvaltningsreformen må styrke kommunenes mulighet til å ivareta dagens oppgaver og til å ta på seg nye frivillige oppgaver initiert ut fra lokale behov. Det betyr at kommunene må ha virkemidler, frihet og økonomisk handlingsrom.
Folkerike kommuner eller kommuner som deltar i forpliktende politisk styrt samarbeid, kan få ansvar for flere oppgaver.
Det lokale folkestyret må grunnlovsfestes.
Ingen oppgaver skal tas fra primærkommunen og overføres til det nye fylket.

II: Det nye fylket
Venstre går inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell. Dette innebærer at statlige oppgaver som ligger under fylkesmannen kommer under folkevalgt beslutning på mellomnivå. Fylkesmannen (staten) vil alene sitte med kontrolloppgaver. Venstres enhetsfylkemodell er en utvidelse av det vellykkede enhetsfylkeforsøket i Møre og Romsdal.

Venstre ser for seg færre fylker enn i dag, men endringer må skje frivillig og gjennom en åpen og inkluderende prosess.

III: Oppgaver for de nye fylkene
Venstre ønsker at sykehusene skal under direkte eierskap og styring av det nye fylket.

Øvrige oppgaver som helt eller delvis skal overføres til det nye fylket:
a) Utvikling og næring
b) Natur- og miljøforvaltning
c) Kultur
d) Samferdsel
e) Videregående utdanning

Venstres vil arbeide videre med detaljering av oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker og staten, med sikte på en vesentlig desentralisering og styrking av demokratiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**