Starter på veien til lavutslippssamfunnet

– Lavutslippsutvalgets innstilling gjør meg optimistisk med henblikk på framtiden. Den viser det Venstre har hevdet, nemlig at klimautfordringen kan løses til en akseptabel kostnad og uten at det trenger å gå på bekostning av vår eller andres levestandard, sier Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre støtter fullt ut utvalgets klare anbefaling om etablering av et nasjonalt mål om å redusere klimautslippene med to tredjedeler innen 2050, uttaler Gunnar Kvassheim (V), leder for Stortingets energi- og miljøkomité.

Les mer om utredningen “Et klimavennlig Norge” (NOU 2006: 18).

– Vi ser at lavutslippsutvalgets konklusjon peker på energibruk, kraftproduksjon og transport som nøkkelområder hvor potensialet for utslippskutt er stort. Det må derfor satses betydelig på fornybar energi, miljøvennlig oppvarming og CO2-rensing av gasskraftverk fra dag én, legger Kvassheim til.

– Innenfor transport er det særlig behov for en satsing på klimaløsninger innenfor veitrafikken, men også innenfor sjøfarten. Derfor vil Venstre legge frem to private forslag for Stortinget for å få fart på dette arbeidet, legger Kvassheim til.

Innenfor veitransport vil Venstre foreslå en tiltakspakke for å fremme biodrivstoff og biler som benytter biodrivstoff. Innenfor sjøfarten har Norge særlige forutsetninger for å utvikle nye miljøvennlige løsninger. Her foreslår Venstre en satsing på utvikling og bruk av lavutslippsfartøy basert på gass, hydrogen og brenselcelleteknologi.

– Venstre medvirket gjennom regjeringsdeltakelse til at lavutslippsutvalget ble satt ned. Innstillingen kan være med å gi et tidskille i norsk energi- og miljødebatt. Kyoto-avtalen er en viktig start for arbeidet med å få redusert klimagassutslippene, men avtalen må avløses av en ny og mer ambisiøs avtale etter 2012. Lavutslippsutvalgets innstilling viser til fulle at dette er realistisk og ikke ønsketenkning, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**