Ingen kursendring i utviklingspolitikken

Regjeringen øker budsjettet for utviklingssamarbeid med over 2.2 milliarder kroner.
– Dette er positivt, men det utgjør 0,97% av bruttonasjonalinntekten (BNI). Vi forventet en økning for at regjeringen skal innfri sine løfter, sier utenrikspolitisk talskvinne for Venstre Anne Margrethe Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Stoltenberg holder seg bare på samme nivå som vi gjennomførte, sier utenrikspolitisk talskvinne for Venstre Anne Margrethe Larsen.

Venstre deler regjeringens ønske om å reformere FN-systemet. Vi vil imidlertid advare mot å stille urimelige krav til reformprosessen, koblet med trusler om å kutte ned på bevilgninger. Norge bør ikke gå i bresjen for å øke sin innflytelse i FN basert på finansielle bidrag. Hvis alle aktuelle land skulle legge seg på en slik linje, ville det neppe utgjøre noe konstruktivt bidrag, verken til det løpende arbeidet eller til reformprosessen. Norge bør i stedet delta aktivt i det møysommelige arbeidet med å bygge opp en konsensus for reform. Dette er en komplisert og tidkrevende, men ikke desto mindre nødvendig.

Selv om andelen av BNI som går til utviklingssamarbeid holdes uendret, vil det totale beløp som går til dette formål øke med over 2.2 mrd. kroner – dvs. en betydelig vekst. Venstre stiller seg bak den økte støtten til fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand, kvinner og likestilling, miljø og bærekraftig utvikling, bedre styresett – og kampen mot korrupsjon. Det samme gjelder gjeldslette og økt innsats mot barnedødelighet.

Endringer som regjeringen med dette budsjettet forsøker å gjennomføre i utviklings-samarbeidet er bl.a. økt satsing på mellominntektsland i Sør-Amerika. Dette medfører en økt geografisk spredning og en svekkelse av fattigdomsorienteringen til Bondevdik II. Et annet signal er at det ikke blir noe økt støtte gjennom Verdensbanken, i tråd med Soria Moria-erklæringen, mens støtten via FN økes. Siktemålet er å svekke bankens vektlegging på privatisering og liberalisering knyttet til fremtidige utlån. Venstre er opptatt av at regjeringen her ikke styrer blindt etter ideologiske kriterier, men også har de praktiske resultatene for øye.

Venstre støtter regjeringens vektlegging på en styrket resultatrapportering for å kvalitetssikre utviklingssamarbeidet. Med en betydelig nominell økning i bevilgningen til dette samarbeidet (12%) vil dette bli enda viktigere. For å sikre en bred støtte om fremtidig utviklingssamarbeid må vi bli bedre til å lære av våre feil – og suksesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**