– Regjeringens tiltak virker mot sin hensikt

Som en kommentar til tall fra SSB om at sysselsettingen øker mest i de små og mellomstore bedriftene sier nærings- og handelsministeren til NTB i dag at tallene viser at regjeringens satsing for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter gir resultater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Dette er en sannhet med visse modifikasjoner. Den økte sysselsettingen i små- og mellomstore bedrifter kommer heller på tross av, enn som et resultat av regjeringens politikk, sier Venstres leder Lars Sponheim.

– Regjeringen har i løpet av høsten 2005 og første halvår 2006 ført en politikk som viser at de ikke prioriterer, eller har en politikk for, små og mellomstore bedrifter, sier Sponheim

Bl.a. har den sittende regjering aktivt fjernet følgende virkemidler/stimuleringstiltak:
Kutt i næringsrettet forskning (ca. 100 mill i forhold til Bondevik II fordelt på Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge)
Kutt i forskningsfondet (25 mrd kroner i forhold til Bondevik II).
Skjerping i stedet for lettelser i formueskatten.
Innstramming i SkatteFunn-ordningen.
Innstramming i aksjerabatten (som i realiteten betyr aksjer i småbedrifter i startfasen).
Fjernet forslag om økte avskrivingssatser.
Fjernet forslag om lettelser i arveavgiften spesielt knyttet til familieide bedrifter.
Strammet inn i mulighetene for midlertidige ansettelser og større fleksibilitet i forhold til overtidsarbeid (endringer i arbeidsmiljøloven).

I tillegg har regjeringspartiene på Stortinget stemt mot bl.a. følgende:
Halvering av Brønnøysundgebyrene (Venstre-forslag i RNB)
Bedre sosiale rettigheter for gründere (Venstre-forslag i RNB)
Enklere regelverk for små aksjeselskap (Dok 8-forslag fra V, H, KrF og Frp).
Innføring av plikt til forenklet kunngjøring av offentlige innkjøp under grensen for anbudsplikt (Dok 8-forslag fra H).
Styrke ansattes mulighet til medeierskap i egen bedrift (Dok 8-forslag fra H)
Tiltak som sikrer konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private virksomheter (Dok 8-forslag fra H)

– Utover dette har Regjeringen varslet både ny ervervslov og stortingsmelding om eierskap som foreløpig ikke signaliserer tro på et mangfoldig og moderne næringsliv, sier Venstrelederen.

– Det er derfor grunn til å tro at den veksten vi nå ser av sysselsetting i, og nyetablering av, små og mellomstore bedrifter skyldes den målrettede politikk – ikke minst skattepolitikk – som den forrige regjering stod for, sier Sponheim.

Venstre har derfor sendt et spørsmål til nærings- og handelsminister og bedt om en opplisting av Regjeringens konkrete satsing på små og mellomstore bedrifter som har virkning for sysselsettingen i 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**