Gi kommunene ansvar for kamaraovervåkning

Venstre mener fjernsynsovervåking griper inn i den enkeltes personvern på flere måter ved å berøre et ønske om å være i fred fra andre, om å ha kontroll over personlige opplysninger og om å unngå et kontrollsamfunn. Hensynet til personvernet må imidlertid veies mot andre beskyttelsesverdige hensyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I dag er det Datatilsynet som fører tilsyn med og håndhever personopplysningslovens regler om fjernsynsovervåking. Om eventuelle fordeler av fjernsynsovervåking oppveier de personvernmessige omkostningene, er imidlertid et politisk spørsmål hvor meningene kan variere fra sted til sted, avhengig av lokale forhold. Venstre foreslår derfor at kommunene bør få anledning til å overta tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig. Gjennom konsesjonsreglene vil en kommune kunne bestemme om visse områder ikke skal være fjernsynsovervåket, eller eventuelt bare overvåket av et bestemt antall kameraer.

– Venstre mener hensynet til det lokale selvstyret taler for at det bør være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvordan personvernhensyn skal avveies mot andre kryssende hensyn, innenfor rammen av personopplysningslovens regler, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum

– Det er først og fremst personvernet til innbyggerne i kommunen som berøres når torget eller handlegaten overvåkes. En overføring av tilsynsansvar kan dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål, sier Venstres Dørum

Venstre mener dessuten at effektivitetshensyn taler for at tilsynsansvaret flyttes til kommuner som ønsker det. – Antallet overvåkingskameraer ser ut til å være økende. Datatilsynet har i dag ikke kapasitet til å føre tilsyn med om all overvåking oppfyller lovens krav. Overføres tilsynsansvaret til kommunene, vil det kunne åpne for en intensivering av kontrollen i den utstrekning det er behov for det, sier Dørum.

Venstre foreslår derfor å endre personopplysningsloven slik at kommunene gis tilsynsansvaret for fjernsynsovervåking og til å bestemme om en slik overvåking skal være konsesjonspliktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**