Utfordrer Bjørnøy i klimapolitikken

Under klimaforhandlingene i Nairobi, er det viktig med et klart og entydig signal fra industrilandene. I en forhandlingsprosess må noen alltid ta rollen som pådriver. Venstre ønsker at Norge bidrar aktivt i denne sammenhengen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre utfordrer derfor Helen Bjørnøy til å følge opp den britiske regjeringens oppfordring om et 30% kutt i klimagassutslippene fra industrilandene innen 2020, uttaler Gnnar Kvassheim.

I en pressemelding fra miløverndepartememntet 14.november uttaler Helen Bjørnøy at “vi må oppnå globale utslippsreduksjoner i størrelsesorden 20-30 prosent i perioden 2020-2030. Hovedtyngden av disse reduksjonene må tas av de rike landene, og Norge er klar til å ta sin del. Hun slår også fast at det må være fokus på at det trengs mer enn en halvering av verdens utslipp av klimagasser innen 2050.

– Dette er svært skuffende signaler fra miljøvernministeren. Det er tydeligvis enklere å forplikte seg langt frem i tid, enn det er å forplikte seg på kortere sikt. Jeg tror tilbakeholdenheten blant annet skyldes at regjeringen ikke klarer å levere et støtteopplegg som får fart på fornybar energiproduksjon, samtidig som det gis gasskraftkonsesjon uten krav om rensing fra dag én, legger Kvassheim til.

– Jeg registrerer også at miljøvernministeren legger halvering av utslippene til grunn innen 2050 og ikke to tredjedelers kutt, noe som ville vært i tråd med Lavutslippsutvalgets anbefalinger. Også dette er en for defensiv tilnærming til klimautfordringen. Klimaendringene rammer de fattigste landene på den sørlige halvkule hardes, mens de er forårsaket av industrilandene, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**