Stopp urettmessig skattlegging av diabetikere

Diabetes er en alvorlig kronisk sykdom. I lignings-ABC står det at personer med diabetes skal “sannsynliggjøre” sine utgifter, mens ligningskontorene nå krever at personer med diabetes skal “dokumentere” sine utgifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Hvem som får fradrag ved diabetes er i dag fullstendig vilkårlig, avhengig av det enkelte ligningskontor, noen ganger også av saksbehandler .Venstre har derfor bedt finansminister Kristin Halvorsen om å rydde opp i det urettferdige særfradragsrotet for diabetikere og gi klar beskjed om en lik og rettferdig behandling, sier Leif Helge Kongshaug.

Som tilsvar på Venstres henvendelse, sa Kristin Halvorsen at det er et selvsagt mål ved ligningsbehandlingen at alle skal bli riktig behandlet etter reglene. Hun inrømmer videre at Ligningsbehandlingen for 2005 knyttet til særfradrag for diabetikere dessverre ikke er tilfredsstillende. Derfor har departementet også bedt Skattedirektoratet, så fort den nye omtalen i Lignings-ABC for 2006 er klar, om å sende denne ut til alle landets ligningskontor, slik at den kan legges til grunn ved behandlingen av de 2005-ligningene som er til utsatt behandling, klagebehandling eller fornyet behandling. Begåtte feil ved ligningen for 2005 kan dermed rettes opp.

Krever opprydding
– Venstre håper nå at den tilfeldige skattleggingen av diabetikere blir ryddet opp slik at også disse kan forholde seg til et skatteregime som er forutsigbart, enkelt og rettferdig uansett hvor i landet en bor eller hvilken saksbehandler på ligningskontoret en har.Ulik praksis fra ligningskontor til ligningskontor er etter Venstres mening urimelig og urettferdig, sier Kongshaug.

Har man fått diagnosen diabetes, er den entydig og medfører økte kostnader for de det gjelder.Venstre mener det hadde vært enklere og mer rettferdig med et sjablongmessig fradrag for denne gruppen kroniske syke, slik at dette kunne vært behandlet på en enkel måte uten for mye papirhåndtering og byråkrati.

Glad for dialog
Venstre er glad for den positive dialogen mellom myndighetene og Diabetesforbundet på dette området, men Venstre vil understreke viktigheten av at vi skal ha et enklere Norge. Det blir brukt for mye ressurser på ligningskontorene til merarbeid for å gå gjennom mange bilag som dokumentasjon på utgifter den enkelte diabetiker har hatt. Dette er ikke rett bruk av ressursene.

– Jeg oppfordrer derfor Finansminister Kristin Halvorsen til å gjøre dette så enkelt som det overhodet er mulig. Jo enklere det er, jo mer rettferdig vil også behandlingen bli ved de ulike likningskontorene, avslutter Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**