Giske overkjører kirkens demokrati

Venstres Odd Einar Dørum mener kirkeministeren opptrer som en selvoppnevnt erkebiskop når han avfeier Kirkemøtets vedtak om å skille stat og kirke. – Jeg reagerer kraftig på Giskes uttalelser om at kirken må styres og reguleres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dørum varsler at han vil ta kirke-stat-spørsmålet opp på helgens landsstyremøte i Venstre. Dørum mener Giske er mer opptatt av statens kontroll enn kirkens frihet som trossamfunn. Han er også skuffet over kirkeministerens nedsabling av Kirkemøtet og Gjønnes-utvalgets innstilling.
– I stedet for å vektlegge kirkens prosesser og vise disse respekt, fremstår kirkeministeren som garantisten for takhøyde. På denne måten blir kirken stakkarsliggjort, påpeker Dørum.

Skille
Venstre har siden 1985 programfestet skille mellom stat og kirke.
– Både av hensyn til kirken og staten er det viktig med et skille. Venstre mener på prinsipielt grunnlag at tro- og livssynsamfunn skal være uavhengige av verdslige myndigheter, og at staten – som er en stat for alle borgere – ikke skal være bundet til én konfesjon, sier Dørum.

– Samtidig har Venstre vært opptatt av at et skille mellom kirke og stat må gjennomføres slik at vi etter skillet fortsatt har en bred og inkluderende folkekirke. En lov om Den norske kirke kan være ett mulig virkemiddel for å nå dette målet. En slik lov må i så fall være en overgangslov for en klart tidsavgrenset periode for å løse praktiske spørsmål ved skillet, understreker Odd Einar Dørum.

Venstre og stat – kirke
Venstre har i sitt stortingsvalgsprogram 2005 – 2009 programfestet et skille av stat og kirke:
“I en sosialliberal stat er det en offentlig oppgave å legge til rette for et mangfold hvor den enkelte selv på fritt grunnlag kan velge hvilket trossamfunn hun eventuelt vil være medlem av. Venstre ønsker derfor å skille kirke og stat. Dette skillet må gjennomføres på en slik måte at det fortsatt blir rom for en bred folkekirke i det norske samfunn.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**