Stopp utsendelse av forfulgte kvinner

Venstres landsstyre ber arbeids- og inkluderingsministeren la kvinner som søker om opphold på grunn av kjønnsbasert forfølgelse bli i landet inntil nye regler på området er vedtatt og sakene deres vurdert på nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Overgrep som særlig rammer kvinner, for eksempel voldtekt eller kjønnslemlestelse, anerkjennes i dag som forfølgelse. Men i de fleste sakene hvor det har vært anført fare for kjønnsbasert forfølgelse, er asyl blitt avslått. Begrunnelsen har i hovedsak vært at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom forfølgelsen og konvensjonsgrunnen “sosial gruppe”. Når det nå arbeides med nye regler som skal gi kvinner bedre beskyttelse, mener Venstre det blir det brutalt å sende de som allerede er i Norge ut. Venstres landsstyre ber derfor Bjarne Håkon Hanssen om at disse sakene stilles i bero eller gis utsatt iverksetting slik at kvinnene får anledning til å bli behandlet etter den nye utlendingsloven.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt signaler på at det blir innført nye regler som gir bedre muligheter for å få innvilget oppholdstillatelse eller asyl i forhold til kjønnsbasert forfølgelse. Venstre mener dette er et gledelig signal for kvinner som søker å få innfridd grunnleggende menneskerettigheter og som risikerer forfølgelse i hjemlandet av både myndigheter, egen familie og folk generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**