Program

Arendal Venstre vil at Arendal skal være ei raus og romslig drivkraft i regionen. Arendal skal være en kommune der hver enkelt innbygger tar ansvar for å gjøre kommunen til et enda bedre sted å bo i, arbeide i og besøke. Vår største demokratiutfordring i dag er å gjenreise det lokale folkestyret. Det handler om å ta ansvar. Demokratiet er avhengig av hver enkelt av oss. Vi er borgere og deltakere, ikke kunder eller klienter. Arendal Venstre vil være med på å skape et enklere, åpnere, nyskapende og bærekraftig Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljø
Venstre vil
1 sikre allemannsretten til fri ferdsel og fortsatt en restriktiv holdning til hyttebygging i kystsonen
2 stimulere til fortetting av områder for helårsboliger nær kysten
3 tillate spredt boligbygging der det er naturlig og uten konflikt med andre interesser
4 videreutvikle Hoveområdet som senter for rekreasjon, kultur, idrett og friluftsliv
5 ha kanaler i Arendal, men ønsker privat finansiering
6 verne om friområder og legge til rette for økt friluftsliv
7 ha flere grønne “lunger” i sentrum
8 etablere en kyststi gjennom hele kommunen
9 utvikle kollektivtilbudet til lands og til vanns
10 ha rask, miljøvennlig og framtidsretta løsning på E-18 gjennom kommunen med hensyn både til bysentrum, kollektivtrafikk, regionhavna på Eydehavn og bomiljøet
11 gjøre Arendal til en ledende miljøkommune, både når det gjelder energi og renovasjon

Nyskaping, næringspolitikk og kreativitet
Venstre vil
12 arbeide for større åpenhet i forvaltningen
13 fortsatt redusere kommunens eierinteresser til det som er nødvendig for å sikre innbyggernes interesser
14 utvikle det kommunale servicesenteret videre for rask og god service til innbyggerne
15 styrke samarbeidet med næringslivet, gi utviklingsmuligheter og stimulere til etablering av nye arbeidsplasser

Kultur
Venstre vil
16 gjøre kulturhuset til ei viktig løftestang for Sørlandet
17 sikre øvesteder for kommunens kulturliv
18 prioritere allsidighet i kulturtilbudet, særlig for barn og unge
19 støtte kulturarbeidet i frivillige organisasjoner
20 styrke barnehager og skoler som aktivitetssentra i nærmiljøa
21 at Arendal kommune skal være en lærende organisasjon
22 bevare Tyholmen og sikre bevaringsverdig bebyggelse i hele kommunen
23 tenke estetikk i det offentlige rom
24 ta hensyn til kulturmiljø, kulturminner og kulturlandskap

Sosialt ansvar
Venstre vil
25 satse på skolene og barnehagene
26 spre de politiske oppgavene for å få flest mulig med i det lokale demokratiet, og unngå “gjennomgående representasjon” i politiske verv, et system som gir stadig mer makt til de få
27 ha bedre utnyttelse av den allsidige ressursen som innvandrere, flyktninger og asylsøkere representerer i kommunen vår
28 fortsatt prioritere arbeidet med å sikre skolevegene
29 ha flere gang- og sykkelveger av god standard
30 sikre tilgjengelighet for bevegelseshemma i offentlige bygg og anlegg
31 styrke de videregående skolene
32 arbeide for å utvide Høgskolen i Agders tilbud i Arendal og etablere universitet på Sørlandet
33 søke nye økonomiske løsninger for drift og finansiering av alders- og sykehjem
34 styrking av eldreomsorgen ved løpende oppfølging av omsorgsplanen
35 gjøre et bedre arbeid for psykisk sjuke og andre mennesker i krise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**