Dette er Venstre

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på fire politiske hovedområder: Skole, småbedrifter, sosialt ansvar og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Denne teksten er hentet fra Venstres informasjonsbrosjyre (Last ned brosjyren i pdf-format).

 Olaf Thommessen, Lars Sponheim og Trine Skei Grande.

Olaf Thommessen, Lars Sponheim og Trine Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

Venstres visjon
Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

Ideologisk er Venstre tuftet på sosialliberalismen. Den finner løsningene i balansen mellom frihet og fellesskap, mellom politisk styring og et fritt marked, mellom individet (borgeren) og staten, mellom by og land.

Bærebjelkene i «det liberale systemet» er demokrati, rettsstat, markedsøkonomi og det sivile samfunn. Hver bærebjelkes integritet må respekteres for å sikre frihet og rettferdighet, og for å unngå maktkonsentrasjon og «samrøre».

Venstre er et nytenkende parti med vilje til analyse og reformer. Vi vil blant annet ha en kraftig forenkling av unødvendig regulering og byråkrati som kompliserer samfunnet.

Hovedsak: Skole
En skole for kunnskap og like muligheter

 «Vi skal ha tillit til læreren og sørge for at pedagogen har handlingsrom og muligheter. Læreren skal være lærer og ikke byråkrat.» Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande.

«Vi skal ha tillit til læreren og sørge for at pedagogen har handlingsrom og muligheter. Læreren skal være lærer og ikke byråkrat.» Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande.

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon.

Venstre vil:
bruke 3 milliarder kroner på Kunnskapsløftet til styrking av lærerne og skolen i løpet av stortingsperioden 2005 — 2009.
sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærere kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.
styrke respekten for læreren og sikre bedre arbeidsro i skolen.
sikre at spesialpedagogisk kompetanse er så nær elevene som mulig, og tilgjengelig for elevene fra første skoledag.

Hovedsak: Småbedrifter
Et kreativt og nyskapende Norge

 «Mennesker som etablerer arbeidsplasser for seg selv og andre må vises tillit og ære, ikke møtes med unødvendig byråkrati og skjemavelde.» Leif Helge Kongshaug og Lars Sponheim.

«Mennesker som etablerer arbeidsplasser for seg selv og andre må vises tillit og ære, ikke møtes med unødvendig byråkrati og skjemavelde.» Leif Helge Kongshaug og Lars Sponheim.

Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Framtidens arbeidsplasser er enda ikke skapt, og Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og gründere. Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé.

Venstre vil:
likestille selvstendige næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og andre sosiale ordninger.
lage et eget og enklere regelverk for mindre og nystartede bedrifter.
øke bevilgningene til forskning og utvikling.
fjerne formuesskatten og holde orden i økonomien.
satse mer på mat, kultur og opplevelser.

Hovedsak: Miljø
En moderne miljønasjon

 «Venstre vil gjøre det lønnsomt for alle å velge miljøriktig.» Gunnar Kvassheim og Borghild Tenden.

«Venstre vil gjøre det lønnsomt for alle å velge miljøriktig.» Gunnar Kvassheim og Borghild Tenden.

Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi selv har hatt.

Venstre vil:
arbeide for et vesentlig bedre kollektivtilbud.
gjennom avgiftspolitikken legge til rette for en mer miljøvennlig bilpark.
redusere skattene på arbeid, og øke skattene på forurensing.
ha et skatteskifte med redusert skatt på arbeid, som gjør det lønnsomt å opptre miljøriktig.
satse på fornybare energikilder. Gasskraftverk skal bygges med CO2-rensing.
ha petroleumsaktivitet i nordområdene, men utbygging må balanseres med petroleumsfrie soner der miljøet er mest sårbart.
stimulere til energiøkonomisering.

Hovedsak: Sosialt ansvar
Mer til dem som trenger det mest

 «Å behandle alle likt er uheldig. Universelle velferdsordninger hjelper ikke dem som trenger det mest!» André Skjelstad og Gunvald Ludvigsen.

«Å behandle alle likt er uheldig. Universelle velferdsordninger hjelper ikke dem som trenger det mest!» André Skjelstad og Gunvald Ludvigsen.

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

Venstre vil:
utvide støtteordningene for familier med tunge omsorgsoppgaver
iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med adferdsproblemer
sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de selv vil ved å tilby utvidede hjemmetjenester. Dette gir en verdig alderdom.
at skattesystemet skal ha et høyt bunnfradrag, noe som kommer de med lave inntekter til gode. Dette er en sosial og rettferdig skattepolitikk.
at lokalsykehusene skal være bærebjelken i morgendagens helsesystem. Nærhet til helsetilbudet gir trygghet.
ha en garantert minsteinntekt, eller borgerlønn, til dem som trenger det mest. Dette for å sette folk i stand til å hjelpe seg selv.
ha et system hvor tannbehandling dekkes av det offentlige på lik linje med fastlegeordningen. I første omgang ønsker vi gratis tannhelsebehandling til sosialklienter og minstepensjonister.

Venstres logo

Andre viktige Venstre-saker
Venstre står for et sterkt internasjonalt engasjement, basert på frihet, likeverd, demokrati og menneskerettigheter.
Venstre står for en aktiv og mangfoldig kulturpolitikk.
Venstre sier ja til arbeidsinnvandring og en anstendig og human flyktningpolitikk. Alle samfunn trenger den kulturelle og økonomiske stimulans som innvandring er.
Venstre vil føre en moderne distriktspolitikk som styrker muligheter og initiativ, og som ikke stivner i konservativ motstand mot endringer.

Marked og politikk
Sosialistene vil ha for mye offentlig styring, og hemmer frihet og kreativitet. Høyresiden vil svekke offentlige fellesinstitusjoner i for stor grad. Venstre representerer det fornuftige balansepunkt mellom en regulert markedsøkonomi og politisk, folkevalgt styring. Globalisering sikrer fred og demokrati, men må følges av en globalisert politikk. Venstre tror på maktspredning og ansvarsmobilisering, og har tillit til at mennesker som blir vist tillit tar ansvar.

Samfunnsøkonomien må holdes i orden. Uhemmet pengebruk fører til prisstigning og høye renter, og er ikke i borgernes interesse. Næringspolitikk er avgjørende for velferden, og Venstre er opptatt av nyskaping, gründerkultur og forskning for å sikre framtidens velferd.

Folkestyrepartiet
Venstre er framfor alt folkestyrets parti i Norge. I dag føres kampen videre for lokalt selvstyre, mot maktkonsentrasjon i nye former. Venstre står i spissen for offentlighet og åpenhet i forvaltningen, krav til service og rettferdig behandling, mindre skjemavelde («Et enklere Norge»), og personvern for den enkelte. Staten er til for borgeren, ikke omvendt. En fri presse, kritisk offentlighet, fri debatt og ytringsfrihet er grunnleggende liberale verdier.

Kort vei til innflytelse
Venstres folkevalgte på Stortinget, i fylkestingene og kommunestyrene setter partiets politikk og idéer ut i livet. Fundamentet for partiets utvikling er medlemmenes aktive engasjement og arbeidskraft. I Venstre er det kort vei til innflytelse. Som medlem kan du influere direkte på partiets politikk og resultater. Du får medlemsmagasinet liberal.no åtte ganger i året og du kan delta i debattene på Venstres intranett (Venstre pluss).

Hva har Venstre levert?
Venstre deltok i Sentrumsregjeringen (Bondevik I) fra 1997 til 2001 og i Samarbeidsregjeringen (Bondevik II) fra 2001 til 2005. Venstres deltagelse var avgjørende for å bryte Aps mangeårige maktdominans. Gjennom Sentrumsregjeringen fikk vi satt miljøpolitikken sterkere på dagsorden. Vi bidro til økte minstepensjoner, kontantstøttereformen og viktige helsereformer. Vi endret næringspolitikken til fordel for småbedrifter og nyetableringer og fikk til en ny giv i IT-politikken. Vi bidro til mer åpenhet og offentlighet i forvaltningen, sterkere personvern, og en større satsing på høyere utdanning og forskning. Vi satte også i gang prosjektet «Et enklere Norge» og fikk til en tydeligere justispolitikk.

Venstre bidro i Samarbeidsregjeringen blant annet til et sterkt løft for kollektivtrafikken i og rundt storbyene, skattereform med fjerning av delingsmodellen og utjevning av skatt på arbeid og kapital. Vi fikk også til en nyskapende næringspolitikk for hele landet, vedtak om kunnskapsløft for skolen, og sterkere satsing på forskning. Kampen mot fattigdom ble målrettet, og vi arbeidet for en bedre narkotikaomsorg og en sterkere innsats mot organisert kriminalitet og for forebygging av barne- og ungdomskriminalitet. Vi fikk også til viktige reformer i landbrukspolitikken.

Historie og ideologi
Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar 1884. Johan Sverdrup, Venstres første leder, sto i spissen for innføringen av parlamentarismen i Norge. Venstre fikk til viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Partiet har gjennom historien stått for store sosiale reformer, som innføring av enhetsskolen og likestilling mellom kjønnene. Næringsutvikling, miljø og internasjonalt engasjement har vært tydelige Venstre-saker.

1900-tallets største sosiale reform, folketrygden, ble innført etter Venstres modell i 1967. De fleste partiene har sitt historiske grunnlag i spesielle interesser og organisasjoner. Sosialistiske og sosialdemokratiske partier bygger på arbeiderklassen og fagforeningene. Senterpartiet (tidl. Bondepartiet) har sin basis i landbruksinteressene, Kristelig Folkeparti i religiøse organisasjoner, Høyre i næringsliv og embetsverk. Fremskrittspartiet ble etablert for å redusere statens innflytelse, skatter og avgifter.

Venstre er et liberalt idéparti med en politikk som tar utgangspunkt i enkeltmenneskene, og er uavhengig av særinteresser. På en politisk høyre-venstre-akse ligger det sosialliberale Venstre i sentrum. Til venstre for oss ligger sosialisme og sosialdemokrati, som står for en sterk stat og sentralisert politisk styring. Dette hemmer enkeltmenneskets frihet og ansvar. Til høyre ligger konservative og liberalistiske partier, som vil ha mindre politisk styring og fellesskap, og som derfor skaper grobunn for offentlig fattigdom og for store sosiale forskjeller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**