Program for Vestfold Venstre 2003-2007

Venstres grunnsyn: Det er borgeren, det myndige mennesket som bryr seg om samfunnet og menneskene rundt seg, som er grunnpilaren i Venstres samfunnssyn. Venstre har stor tillit til denne borgeren. Derfor vil vi gi den enkelte mer frihet. Frihet er uløselig knyttet til ansvar. Dermed er det også Venstres politikk å gi individet større ansvar for eget og andres liv. Enkeltmennesket må få utfolde seg i størst mulig grad. Den enkeltes frihet skal bare begrenses når den går på bekostning av medmenneskene og miljøet vi alle er avhengige av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mer frihet – mer ansvar

FYLKESTINGSVALGET 2003
Program for Vestfold Venstre 2003-2007

– miljø
– småbedrifter
– sosialt ansvar

Venstres grunnsyn
Det er borgeren, det myndige mennesket som bryr seg om samfunnet og menneskene rundt seg, som er grunnpilaren i Venstres samfunnssyn. Venstre har stor tillit til denne borgeren. Derfor vil vi gi den enkelte mer frihet. Frihet er uløselig knyttet til ansvar. Dermed er det også Venstres politikk å gi individet større ansvar for eget og andres liv. Enkeltmennesket må få utfolde seg i størst mulig grad. Den enkeltes frihet skal bare begrenses når den går på bekostning av medmenneskene og miljøet vi alle er avhengige av.

Vestfold er i dag et flerkulturelt samfunn, og det beste for oss som bor i dette samfunnet, er integrering, utdanning og arbeid for alle. På tvers av alder, kjønn, rase og etnisitet trenger mennesket å bli å bli møtt med respekt — og respekt betyr for Venstre frihet og ansvar.

Venstre er et nytenkende parti, uavhengig av særinteresser.
Venstre er det sosialliberale partiet som prioriterer miljø, småbedrifter og sosialt ansvar.

Mer frihet – mer ansvar

Fylkeskommunens nye rolle
Venstre mener vi fortsatt bør ha tre politisk styrte forvaltningsnivåer i landet.

Norge skal fortsatt ha fylkeskommuner — eller eventuelt større folkevalgte regionale styringsenheter mellom kommune- og stortingsnivå. De folkevalgte på dette nivået må få mer makt og overta oppgaver Staten har i dag. Blant annet bør de få mer ansvar for hvordan arealene i nærmiljøene våre skal brukes og hvordan veinettet og kollektivtrafikken skal organiseres. Vegkontorer bør for eksempel legges under regionspolitikerne. For å kunne utføre de nye oppgavene må Staten tilføre regionene mer penger.

Det er viktig at de regionene Norge er delt inn i har en størrelse som gjør det lettest mulig for politikerne og administrasjonen å ivareta regionenes oppgaver overfor folket og overfor Staten. I fremtiden er færre og større regioner en mulig gunstig løsning, men slike endringer må skje i tråd med lokale ønsker. I den kommende valgperioden ønsker Venstre å opprettholde den nåværende størrelsen på fylkeskommunen. Venstre mener oppgavene kan løses bedre ved sterkere samarbeid over fylkesgrensene, og vi vil derfor samarbeide mer med våre to nabofylker, Telemark og Buskerud.

Vestfold Venstre vil:
· Sikre folkevalgt styring på fylkeskommunalt regionalt nivå.
· Gi mest mulig av ressursene direkte til borgerne og til de oppgavene
· Fylkeskommunen er til for.
· Styrke lokaldemokratiet og overføre flere oppgaver og mer ressurser fra staten til fylkeskommuner og kommuner.
· Redusere byråkratiet til et minimum.
· Sikre åpenhet og hindre hemmelighold slik at alle som blir berørt av fylkeskommunens planer og vedtak, kan få vite om det.
· Styrke det regionale utviklingsfondet slik at det blir mer penger til kreativ utvikling av Vestfold.
· Satse spesielt på utviklingsprosjekter innenfor kultur og alternativ energi.
· Skape konstruktivt samarbeid og bedre dialog mellom fylkeskommunen og kommunene og mellom Vestfold fylkeskommune og nabofylkene.
· Støtte forsøk med felles regionråd for Vestfold, Telemark og Buskerud.

Mer frihet – mer ansvar

Miljø
Venstre mener miljøet må sette rammer for samfunnsutviklingen. For Venstre er det en selvfølge å bevare rent vann, ren luft og ren natur. Vestfold-naturen skal fortsette å gi barn og unge muligheter og gode oppvekstvilkår. Hensynet til miljøet skal være overordnet i all utbygging.

Kystområdene i Vestfold er nasjonal fellesarv med store verneverdier. Venstre vil hindre ytterlige nedbygging og privatisering av kystsonen slik at alle kan nyte godt av naturens goder. Vi vil bevare kyst -og kulturlandskap sammen med omgivelser og de enkelte kulturminner.
Miljøskader, ubalansen i energimarkedet og det store forbruk av ikke-fornybar energi gjør det nødvendig å satse på energiøkonomisering og alternativ energi. Venstre vil gjøre fylket til et foregangsfylke for energiøkonomisering og utvikling og bruk av alternativ energi. Vestfold Venstre vil være pådrivere for å utnytte fylkets rike ressurser innenfor spillvarme, bioenergi og solenergi.

Vestfold Venstre vil:
· Sikre allemannsretten og fjerne private stengsler i strandkanten.
· Sikre flere friluftsområder for allmennheten.
· Prioritere miljøvennlig samferdsel.
· Gjøre Sandefjord Lufthavn Torp til en miljøflyplass.
· Sikre faglig kompetanse og arbeide for et aktivt kulturminnevern.
· Følge opp kystsoneplanen i Vestfold.
· Sørge for at nye fylkeskommunale bygg får vannbåren varme og fornybare energikilder.
· Arbeide for etablering av fjernvarme- og nærvarmeanlegg.
· Etablere regionalt energifond som kan finansiere konkrete tiltak.
· Følge opp fylkesplanen om bærekraftig energi.

Mer frihet – mer ansvar

Arealbruk
Venstre ønsker at arealet i Vestfold skal fordeles slik at det sikrer gode bomiljøer og et fungerende offentlig tjenestetilbud basert på prinsipper for langsiktig bærekraftig utvikling, blant annet ved å tilrettelegge for kollektivtrafikk.

Vestfold Venstre vil:
· Føre en restriktiv arealpolitikk i kystsonen.
· Arbeide for et arealbruksmønster som begrenser transportbehovene.
· Satse på fortetting i byer og tettsteder.
· Verne landbruksområder i Vestfold og hindre at landets beste matjord omdisponeres til andre formål.
· Arbeide for å stimulere næringsutvikling og bosetting i de indre distrikter i fylket, blant annet ved å bedre infrastruktur i disse områdene.

Mer frihet – mer ansvar

Samferdsel
Venstre vil føre en samferdselspolitikk som sikrer miljø, tilgjengelighet, ressurssparing og trafikksikkerhet. Venstre ser det som avgjørende for miljø og trivsel å prioritere utbygging av kollektivtrafikken. Venstre har ingen tro på at det er mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene, men det er nødvendig for trafikksikkerhet og bedret fremkommelighet å bygge ut et mer effektivt veisystem. Venstre vil ha en samferdselspolitikk som bidrar til å redusere støy og miljøulemper.

Vestfold Venstre vil:
· Ha en visjonær jernbanepolitikk og være pådrivere for å gjennomføre en moderne jernbaneutbygging med dobbeltspor på Vestfoldbanen, både mot Oslo og mot Grenland.
· Vurdere alternativ finansiering av jernbaneutbyggingen gjennom et offentlig og privat samarbeid.
· Arbeide for bruk av miljøvennlig teknologi og drivstoff i busser og annen kollektivtransport i Vestfold.
· Styrke kollektivtrafikken ved større bevilgninger.
· Arbeide for jernbanestopp ved Torp flyplass.
· Arbeide for bygging av Eidangertunnelen på jernbanestrekningen Larvik-Porsgrunn.
· Arbeide for å knytte sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
· Utbedre det indre tverrgående veinettet i fylket.
· Arbeide for trygge skoleveier og bedre forhold for myke trafikanter
· Bygge flere gang- og sykkelstier
· Arbeide for realisering og utbygging av firefelts E 18 gjennom hele Vestfold innen 2015.
· Arbeide for utbedring og/eller endring av riks -og fylkesveiene på strekninger som skaper farlige trafikkforhold og dårlig bomiljø.
· Arbeide for ny riksvei 306 på strekningen Horten-E18.
· Arbeide for nytt hovedveisystem i og omkring Tønsberg.
· Arbeide for at godstransporten på veiene reduseres og overføres til båt og bane.

Mer frihet – mer ansvar

Skole og utdanning
Kunnskap er grunnlaget for å bli et fritt og ansvarlig menneske. For Venstre er det viktig å sikre god kvalitet i skolen og gi alle adgang til utdanning, uansett sosial, kulturell eller geografisk bakgrunn. Et godt skolemiljø er en forutsetning for læring og personlig utvikling. Utdanningssektoren stilles kontinuerlig overfor store utfordringer. Dette krever evne og vilje til nytenkning og utvikling. Det er et mål at kompetansen som elevene tilegner seg både er allmenndannende og relevante innenfor næringslivet og et samfunn og arbeidsliv i endring. Skolen skal lære elevene å tilegne seg kunnskap og gi en plattform for livslang læring.

Venstre vil gi de videregående skolene mer frihet og mer ansvar.

Vestfold Venstre vil:
· Arbeide for å få god kvalitet på undervisningen og for å sikre en høy andel av fylkeskommunale midler til skole og utdanning.
· At skolene bør få utvikle sin egen profil som sees i sammenheng med områdets næringsstruktur.
· Støtte forsøk med elevbedrifter.
· Styrke voksenopplæringen økonomisk og tilbudsmessig
· Stimulere til opprettelse av nye lærlingeplasser.
· Styrke samarbeid mellom videregående skoler og ungdomsskolene.
· Utvikle samarbeidet mellom høyskolene, de videregående skolene, lokalsamfunn og arbeidslivet
· Arbeide for et utvidet samarbeid mellom høgskolene i regionen Vestfold, Telemark, Buskerud

Mer frihet – mer ansvar

Kultur
Fylkeskommunen skal være en viktig aktør for å utvikle kulturområdet. Kultur er helsefremmende og bidrar til identitetskapning, til å bygge sosiale nettverk og til å utvikle det gode bosted.
Særpreget i Vestfold-kulturen skal vektlegges. Vestfold har en sjelden og spennende historie som vi må fortelle flere om. Kultur- og fortidsminnevernet må styrkes. Det må stimuleres og skapes nye aktiviteter som kan gi best mulig helse og trivsel for alle aldersgrupper. For å få til dette Venstre bl.a. sikre og bruke "Fond for forebyggende arbeid".

Vestfold Venstre vil:
· Oppruste eksisterende fylkesidrettsanlegg.
· Sikre formidling av Kaupang-funnene i Larvik og det store antallet kultur- og fortidsminner i fylket.
· Sikre festspillene i Vestfold.
· Sikre støtte til frivillige organisasjoner og foreningsliv.
· Ruste opp Vestfold fylkesmuseum og støtte de desentraliserte museumsområdene
· Styrke interessen for friluftsaktiviteter gjennom nærmiljøanlegg.
· Gjenopprette danse —og teaterverksted i Vestfold.
· Sikre "Fond for forebyggende arbeid" og sørge for at pengene kan brukes av aktører som har gode ideer og tiltak for å fremme trivsel og helse.
· Satse på bibliotekene som en moderne mediasentral for alle brukergrupper. Bokbussen gir fortsatt viktig bibliotekservice i distriktene og må derfor opprettholdes.

Mer frihet – mer ansvar

Næringsutvikling
Vi må styrke byene som handelssentra og kulturelle møteplasser. Bygging av kjøpesentra utenfor byene utarmer bykjernene og skal unngås. Det er Venstres mål at enhver skal ha mulighet for en stabil og utfordrende arbeidsplass. Vestfold Venstre vil bidra til å styrke og forsvare våre eksisterende næringsmiljøer og tilrettelegge for nyskapning.

Vestfold Venstre vil:
· Arbeide for de små og mellomstore bedriftenes utviklingsmuligheter.
· Bidra til etablering av nye fremtidsrettede bedrifter.
· Bidra til at Larvik Havn utvikles som havn for regionens eksportindustri og annen næringsvirksomhet.
· Styrke samarbeidet mellom skole, høyskoler og bedrifter — slik at næringslivets konkurranseevne bedres.
· Benytte Høgskolen i Vestfold som en viktig aktør for kompetanse, forskning og utvikling.
· Sikre levende lokalsamfunn gjennom å styrke og videreutvikle den desentraliserte næringsstruktur i hele fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**