Vedtekter for Vestfold Venstre

Vedtatt av Vestfold Venstres årsmøte i 1992

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


VEDTEKTER FOR VESTFOLD VENSTRE
Vedtatt av Vestfold Venstres årsmøte i 1992 og endret på årsmøtet i 2005, i samsvar med vedtak på Venstres landsmøte 2004

§ 1. FORMÅL

Vestfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket, i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2. ORGANISASJON

a) Organer: Vestfold Venstre er sammensatt av Venstres lokallag i fylket. Fylkeslagets sentrale organer er fylkesårsmøtet og fylkesstyret. Fylkeslaget er innmeldt i Venstre og betaler den kontingent pr. direkte medlem som Landsmøtet fastsetter.

b) Direkte medlemskap: Venstrefolk som bor i kommuner der det ikke er organisert Venstrelag, kan bli medlem direkte av fylkeslaget.

c) Tilknyttede organisasjoner: Disse selvstendige fylkesorganisasjoner med egne vedtekter er tilknyttet fylkeslaget: Venstrekvinnelag, Unge Venstre og VO-utvalg.

d) For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en hovedregel være representert med minst 40 % i fylkeslagets styrer, utvalg og komiteer. Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegater til landsmøtet.

§ 3. FYLKESÅRSMØTET
I. Kompetanse og sammensetning

a) Kompetanse: Fylkesårsmøtet er Venstres høyeste myndighet innen fylket. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar. Styret kaller inn til møtet med minst en måneds varsel. Ekstraordinært årsmøte holdes når minst en tredel av lokallagene skriftlig krever det, eller når styret vedtar det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Det skal innkalles med minst 14 dagers varsel. De valgte utsendinger til det ordinære årsmøtet er utsendinger til det ekstraordinære.

b) Sammensetning og representasjonsrett: Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, av en utsending fra hvert Venstrekvinnelag og hvert Unge Venstrelag i fylket og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter følgende regler:
” Etter medlemstallet: Inntil 25 medlemmer: 1 utsending; 26-50 medlemmer: 2 utsendinger; 51-100 medlemmer: 3 utsendinger og videre 1 utsending for hver påbegynte 50 medlemmer
” Etter stemmetallet ved forrige Stortingsvalg i den enkelte kommune: Inntil 250 stemmer: 1 utsending; 251-500 stemmer: 2 utsendinger; 501-1000 stemmer: 3 utsendinger. Videre: 1 utsending for hver påbegynte 1000 stemmer.

Representasjonsretten etter nederste kulepunkt bygger på medlemstallet (betalt kontingent) i lokallaget pr. 31. desember året før.
Venstres stortingsrepresentant(er), fylkestingsrepresentant(er) og de direkte medlemmer i fylkeslaget kan delta i Fylkesårsmøtets forhandlinger, men uten stemmerett. Årsmøtets forhandlinger kan overværes av medlemmer av fylkeslaget og av de tilknyttede fylkesorganisasjoner.

II. Arbeidsoppgaver
a) Konstituering: Under konstitueringen ledes møtet av lederen. Møtet oppnevner:
1) Møteledere, hvorav lederen er den ene
2) Leder og to medlemmer i en fullmaktsnemnd som gir innstilling til årsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter
3) Minst en sekretær som fører møteprotokollen
4) Et tellekorps
5) Redaksjonsnemnd
6) To personer til å skrive under protokollen

b) Valg av fylkesstyre: Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger
1) Leder
2) Nestleder; eventuelt to nestledere
3) 1 opplæringsansvarlig (dersom det ikke er to nestledere)
4) 1 regnskapsansvarlig
5) 1 sekretær
6) 2 styremedlemmer og 5 varamedlemmer

I tillegg har styret ett medlem valgt av Unge Venstre og evt. ett medlem valgt av Venstrekvinnelaget. Dersom det velges to nestledere skal den ene være opplæringsansvarlig. Opplæringsansvarlig er VO-leder.

c) Valg av VO-utvalg:
Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden skal velge VO-utvalg sammensatt av opplæringsansvarlig og minst to medlemmer. I tillegg kommer en representant for Unge Venstre og en fra Venstrekvinnelaget, utpekt av de to organisasjonene.

d) Valg av revisorer: Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger to personer, som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til fylkesstyret, til å revidere fylkesstyrets regnskap i de to etterfølgende år.

e) Valg av redaksjonsnemnd: Hvert årsmøte velger en redaksjonsnemnd på 3 medlemmer til å gå igjennom alle forslag til uttalelser for neste årsmøte.

f) Valg av nominasjonsnemnd: Det første ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger nominasjonsnemnd for fylkestingsvalget. Det tredje ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger nominasjonsnemnd for Stortingsvalget.

g) Valg av landsmøteutsendinger: Hvert fylkesårsmøte velger utsendinger og varautsendinger til Venstres landsmøte.

h) Andre arbeidsoppgaver: Alle ordinære årsmøter skal:
1) Gjennomgå og stemme over styrets forslag til årsmelding og regnskap. Styret har ikke stemmerett i disse saker.
2) Gjøre vedtak om kontingent for det etterfølgende år
3) Behandle og stemme over saker som er fremmet i samsvar med vedtektene
4) Behandle organisasjonsspørsmål

i) Særlige arbeidsoppgaver i et stortingsvalgår: Årsmøtet i et stortingsvalgår skal:
1) Behandle og gi innstilling til utkast til stortingsvalgprogram
2) Vedta en plan for valgarbeidet

j) Særlige arbeidsoppgaver i fylkestings- og kommunestyrevalgår: Årsmøtet i fylkestings- og kommunestyrevalgår skal:
1) Behandle og vedta et valgprogram for Venstre ved fylkestingsvalg
2) Vedta en plan for valgarbeidet

k) Protokoller: Protokoller for fylkesårsmøtet utarbeides av fylkesstyret og sendes til utsendingene, til lederne i de lag som har utsendingsrett til årsmøtet og til Venstres Hovedorganisasjon.

l) Valg av valgnemnd: Det andre og fjerde fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger leder og minst 5 medlemmer til en valgnemnd, som på det etterfølgende fylkesårsmøte kommer med forslag til valg av de personer som skal velges inn ihh til vedtektene. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyre kan være medlemmer i valgnemnda.

III. Avstemningsregler:
Møtelederen foreslår avstemningsmåten, men valg skal foretas skriftlig dersom noen krever det. Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer gjøres med vanlig flertall. Dersom stemmetallene for og mot vedtak er like, faller forslaget. Ved valg av leder, nestledere, sekretær, regnskapsansvarlig og opplæringsansvarlig kreves over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnås ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Dersom der er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning. Stemmesedler ved valg skal inneholde et antall navn som tilsvarer det antall personer som skal velges.

§ 4. FYLKESSTYRET
a) Kompetanse: Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom årsmøtene, i samsvar med de vedtak som blir gjort på årsmøtet. Fylkesstyret kommer sammen minst fire ganger mellom hvert ordinære årsmøte, og ellers så ofte lederen eller 2/3 av styret krever det. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, deriblant lederen eller en av nestlederne, er tilstede. Lederen kaller sammen styret og leder møtene.
b) Sammensetning: Fylkesstyret består av de årsmøtevalgte medlemmer, en representant valgt av Venstrekvinnelaget og en valgt av Unge Venstre. Lederen av Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett. 1. varamedlem innkalles til alle styremøter, men uten stemmerett.
c) Arbeidsoppgaver: Styret skal ta initiativ til å få i gang et effektivt arbeid i laget. Det skal ha som særlig oppgave å arbeide for at det blir etablert lokallag i alle kommuner, – at det i god tid foran kommunestyrevalg blir oppstilt egne valglister og vedtatt egne valgprogrammer og at nominasjon til stortings- og fylkestingsvalg blir forberedt i god tid og holdt innen utgangen av mars. Styret skal til hvert årsmøte legge fram melding om virksomheten i fylkeslaget sammen med revidert regnskap for fylkeslaget. Årsmelding og regnskap fra fylkeslaget skal sendes Venstres Hovedorganisasjon en måned før Venstres landsmøte tar til. Kontingent innbetales til hovedorganisasjonen innen de frister landsstyret setter. Styret plikter å følge opp vedtektene, arbeidsoppgaver og retningslinjer og fordele ansvar deretter.
d) Programbehandling: Forslaget til stortingsvalgprogram blir sendt lokallagene til drøfting før det behandles på fylkesårsmøtet. I god tid før fylkestingsvalg skal styret oppnevne en programnemnd som skal komme med forslag til fylkesprogram for Venstre i samband med fylkestings- og kommunestyrevalg. Forslaget fra nemnda skal sendes til lokallagene til drøfting før det sluttbehandles av fylkesårsmøtet. Fylkesprogrammet skal være retningsgivende for utformingen av de lokale valgprogrammer og for arbeidet til Venstres representanter til fylkestinget.
e) Protokoller: Protokoll fra styrets forhandlinger skal sendes medlemmer og varamedlemmer til Venstres sekretariat, til de tilknyttede fylkesorganisasjoner og til lederne i Venstres lokallag i fylket. Bemerkninger til protokollen må legges fram senest på det etterfølgende møte.
f) Avstemningsregler: Styret følger de samme avstemningsregler som årsmøtet.
g) Samrådsmøter: Styret innkaller minst en gang i året til politisk/organisatorisk samrådsmøte med lederne i lokallagene.

§ 5. ANDRE UTVALG

a) Arbeidsutvalg: Styret velger et arbeidsutvalg. Mellom styremøtene utfører arbeidsutvalget eventuelle arbeidsoppgaver delegert av styret.
Utvalget består av fylkesleder og to andre medlemmer av styret. Arbeidsutvalgets innstilling legges fram for styret for godkjenning.
b) Særutvalg: Fylkesstyret kan nedsette særutvalg til å forberede og følge opp spesielle politiske saker, økonomiske og organisatoriske saker.

§ 6. SAMARBEID MELLOM FYLKESLAGET OG VENSTRES
FYLKESTINGSREPRESENTANTER

Foran hvert møte i fylkestinget kommer Venstres representanter, fylkesstyret og andre som fylkesstyret ønsker å innkalle, sammen for å drøfte viktige saker som angår representantenes og fylkesstyrets arbeid. Møtet innkalles av fylkeslederen, som også leder møtene. På særskilt møte drøftes konstituering av fylkestinget og de valg fylkestinget skal foreta.

§ 7. NOMINASJONSMØTET

Nominasjonsmøter i forkant av Stortings- eller fylkestingsvalg skal avholdes innen 31. desember i året før valget finner sted. Styret innkaller til nominasjonsmøtet med en måneds varsel.
Nominasjonsmøtets sammensetning skal baseres på to forhold:

a) Antall medlemmer i lokallagene: Samme regler som til fylkesårsmøtet
b) Antall stemmer ved forrige tilsvarende valg i den enkelte kommune, avhengig av hva slags valg det skal nomineres til. Utregning foretas etter samme regler som til fylkesårsmøtet.

Medlemstallet beregnes pr. 1. november i det året nominasjonsmøtet avvikles, og bare betalende medlemmer telles med. Kun medlemmer som har betalt kontingenten pr. 1.november er valgbare til nominasjonsmøte i fylkeslaget. Et medlem kan delta på nominasjonsmøte i bare ett fylkeslag.

§ 8 VEDTEKTENE
Disse vedtektene endres av fylkesårsmøtet når minst 2/3 stemmer for det. Forslag til vedtektsendringer legges på forhånd fram for fylkesstyret og sendes ut senest en måned før fylkesårsmøtet til de tilknyttede organisasjoners fylkesstyrer og til Venstres lokallag i fylket. Før endringen trer i kraft, må de være godkjent av Venstres sentralstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**