Bedre vilkår for lokal produksjon av øl og cider

Venstre mener at satsing på lokal produksjon av mat og drikke basert på lokale råvarer vil være viktig og avgjørende for framtiden til norsk landbruk, reiselivsnæringen og ikke minst til levende og aktive bygdesamfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det viser seg imidlertid at regelverket knyttet til produksjon, distribusjon og servering ofte er en hemsko for at produsentene skal lykkes. Ikke minst gjelder dette for lokale produsenter av alkoholholdige drikker. Venstre foreslår defor en forenkling og en viss liberalisering av regelverket og tiltak som kan øke lønnsomheten i lokal produksjon av øl, vin og sider.

 Det er viktig å stimulere til økt lokal verdiskaping, sier Kongshaug og Sponheim.

Det er viktig å stimulere til økt lokal verdiskaping, sier Kongshaug og Sponheim.
Foto: Rune Kongsro

Modernisering
– Venstre mener at norsk landbruk skal ha en viktig plass i framtidens Norge. Skal vi lykkes med det, krever det både en modernisering av norsk landbruk og en oppmyking av regelverket knyttet til landbruket på flere ulike områder, sier Venstres leder Lars Sponheim.

Bønder som gründere
– Det er viktig å stimulere til økt lokal småskala-produksjon av øl, vin og cider, og dermed økt lokal verdiskaping, uten at dette på noen måte bryter med intensjonene i den restriktive norske alkoholpolitikken, sier Venstres medlem i næringskomiteen Leif Helge Kongshaug.

– Venstre mener det er viktig at gründermentaliteten også får en større plass innenfor landbruket. En forenkling av regelverket knyttet til lokal produksjon av øl, vin og cider kombinert med tiltak for økt lønnsomhet, vil gi mer næringsutvikling i distriktene og mer mangfold i landbruket , sier Sponheim.

Derfor foreslår Venstre:
· Endringer i alkoholloven som tillater lokale produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne internettsider, slik vinmonopolet i dag har adgang til.
· Endringer i alkoholloven som tillater demonstrasjonssalg og servering ved besøk i produksjonslokaler eller tilknytning til disse gitt nødvendig skjenkeløyve, begrenset til 1 liter alkoholholdig drikke per person ved salg over disk.
· At lokalt produserte alkoholholdige drikkevarer med et alkoholinnhold over 4,75 volumprosent får en automatisk rett til prøvesalg gjennom Vinmonopolets distribusjonsledd.
· Endringer i avgiftssystemet gjennom en provenynøytral omlegging av produksjonsavgiften på alkohol (alkoholavgiften) som medfører at de første 4000 literne som produseres årlig er avgiftsfrie, mens produksjon utover et slikt volum får høyere avgifter enn i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**