Bydelsvalgsprogram 2007-2011 for Nordre Aker Venstre

Bydel Nordre Aker: lokal kunnskap — lokalt engasjement

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Programmet som Word-fil: Bydelsvalgsprogram 2007-2011 for Nordre Aker Venstre

Programmet som PDF:
Bydelsvalgsprogram 2007-2011 for Nordre Aker Venstre

Nordre Aker Venstre er bydelens sosialliberale parti. Vår politikk bygger på den liberale idé om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Vi er bydelens ledende miljøparti som sikrer radikale, helhetlige og fremtidsrettede løsninger på våre lokale miljøutfordringer.Vi vil ta sosialt ansvar i bydelen ved å sikre mer til dem som trenger det mest, og alltid se individet bak våre lokale velferdstilbud. Vi vil bidra til å skape et levende lokalt nærings- og folkeliv ved å samarbeide tettere med bydelens tunge kunnskapsinstitusjoner. Nordre Aker skal være en kreativ og nyskapende bydel hvor lokale initiativ blir båret frem av lokalt engasjement.

Miljø og byutvikling
Bydelen vår skal være en foregangsbydel i Oslo for radikal miljøpolitikk og helhetlig byutvikling.
Nordre Aker Venstre vil oppnå dette ved å samarbeide tett med lokale frivillige organisasjoner og bydelens borgere: uten lokal frivillighet, intet lokalt engasjement. Bydelen må få ytterligere ansvar og makt i lokale miljø- og byutviklingssaker. Beslutninger som angår ditt nær- og bomiljø skal bli tatt der du har innflytelse. Bydelen er inngangsporten til Nordmarka og har derfor et spesielt ansvar for å føre en bærekraftig politikk for sine grøntområder. Vi er i tillegg belastet med lokal forurensning på grunn av hovedveiene som krysser gjennom bydelen.Videre må kollektivsystemet i bydelen må bli mindre avhengig av sterkt forurensende dieselbusser. Dette kommer i tillegg til at de trafikale problemene som stammer fra veksten i Nydalen/Storo-området må løses.

Nordre Aker Venstre vil:

Sikre en helhetlig og lokalt forankret byutvikling i Nordre Aker.

Sikre markagrensen.

Sikre at småhusplanen følges.

Verne og videreutvikle grøntområdene i bydelen.

Følge opp eksisterende verneplaner i bydelen.

Ha belysning langs hele Akerselva.

Bygge ny sykkelsti i Maridalen.

At alle gjennomgående busslinjer i bydelen bruker miljøvennlig drivstoff.

Bygge nytt Nydalskryss, Storokryss og nedsenket Ullevålsslette.

Etablere miljøgate i Sognsveien og Grefsenveien.

Småbedrifter og næringsutvikling
Bydelen vår er preget av å huse to av Norges største kunnskapsinstitusjoner: Universitetet i Oslo og BI. I tillegg har vi to av landets største klynger av kunnskapsintensive bedrifter i henholdsvis Forskningsparken og Nydalen. Nordre Aker Venstre ønsker å koble kunnskapen i disse miljøene tettere til bydelens borgere for å bidra til nyskaping og innovasjon innenfor lokalt næringsliv, lokale velferdstilbud og lokale frivillige organisasjoner. Kunnskapen til bydelens mange studenter og kunnskapsarbeidere må utnyttes bedre. Nordre Aker skal være byens kunnskapsbydel hvor det lokale initiativ dyrkes frem.

Nordre Aker Venstre vil:

Lage et nettverksforum mellom bydelen, næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjoner i bydelen.

Etablere i samarbeid med NAV og bydelens kunnskapsinstitusjoner et eget formidlingskontor for kompetanse.

Fortsette å ta i bruk konkurranse som virkemiddel der det gir bedre velferdstjenester og tekniske tjenester i bydelen.

Sosialt ansvar
Det offentlige velferdstilbudet i Nordre Aker må ta bedre vare på dem som trenger det mest. Nordre Aker Venstre er ikke redde for å prioritere. For å lykkes er det avgjørende å samarbeide med lokale frivillige organisasjoner i arbeidet med å sikre et verdig liv for dem av oss som har det verst. Vi skal være bydelen hvor enkeltmennesket blir tatt på alvor i møtet med det offentlige. Vi ønsker en grunnleggende nivåheving på de tilrettelagte tilbudene til barn- og unge, samtidig som vi sikrer et lyttende og fleksibelt velferdstilbud for bydelens eldre.

Nordre Aker Venstre vil:

Sikre solid økonomistyring i bydelen med fokus på velferd til de som trenger det mest.

Skape et mer variert tilbud innen eldreomsorgen.

Gi bydelens borgere makt over innholdet i de offentlige tjenestene.

Etablere flere aldershjem og omsorgsboliger.

Senke terskelen for å få hjemmetjenester.

Styrke det forebyggende barnevernet.

Prioritere barn og unge med behov for tilrettelagte tilbud.

Styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politi.

Skole og kultur
Skolene i Nordre Aker skal være en arena for læring og mestring av lokalt engasjement. Ved å sikre samarbeid mellom skolene, bydelen og lokale frivillige organisasjoner dyrker man frem det lokale engasjementet, og man kan tidligere fange opp elever som har problemer på eller utenfor skolen. For å lykkes med dette må man ha nødvendig infrastruktur og tilstrekkelige midler for å dyrke frem dette engasjementet, spesielt innenfor det flerkulturelle miljøet i bydelen. Nordre Aker Venstre vil i tillegg til å sikre full barnehagedekning være garantisten for et lyttende og fleksibelt barnehagetilbud i bydelen vår. På kort sikt er det viktigste å få skoleplass til alle, som en følge av stor byggeaktivitet i bydelen.

Nordre Aker Venstre vil:

Sørge for økte kultur- og frivillighetsmidler i bydelen.

Integrere lokalpolitikk og utbyggingssaker som angår barn og unge som en del av undervisningen i samfunnsfag i barne- og ungdomsskolene.

At bydel Nordre Aker blir pilotbydel for stemmerett for 16-åringer ved neste bydelsvalg.

Styrke PPT og skolehelsetjenesten i bydelen.

Ha nytt bibliotek i Nordre Aker.

Bygge ny skole, flerbrukshall og svømmehall i bydelen.

Sikre et fleksibelt barnehagetilbud i form av deltidsplasser, barneparker, åpne barnehager og familiebarnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**