Vil gi Bergen ansvaret for kollektivtrafikken

Hordaland Venstres årsmøte ønsker at forsøksordningen der Bergen kommune forvalter kollektivtrafikken innenfor kommunegrensa blir en permanent ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bro, vei

Foto: Microsoft

Det er knyttet en del andre utfordringer i forbindelse med kollektivtrafikken i Bergen enn i resten av fylket. Samtidig er det viktig og samordne trafikken mellom Bergen og resten av fylket.

– Venstre vil derfor etablere et samordningsselskap for kollektivtilbud i Bergensregionen som skal sikre god ressursbruk og et godt rutetilbud for Bergen og nabokommunene, sier byråd Hans-Carl Tveit.

– Så godt som belønningsordningen for bedre kollektivtransport i storbyene har fungert vil det være synd om Bergen mister dette ansvaret, en enighet mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune må komme på plass slik at Bergen får en fortsatt positiv utvikling i kollektivtrafikken, avslutter Hans-Carl Tveit

Vedtaket fra Hordaland Venstres årsmøte:
Bergen kommune har ei rekke andre utfordringar knytta til drifta av kollektivtrafikken i høve til resten av fylket. Samstundes er trafikken til og frå kommunane i omegnen til Bergen og Hordaland óg ein del av utfordringane i Bergen.

Venstre ynskjer at Bergen kommune forvaltar kollektivtrafikken innan kommunen innafor dei rammene som tilhøvet til resten av Hordaland føreset. Dette føreset at det vert oppretta eit selskap for samordning av kollektivtilbodet i Bergensregionen som m.a. skal ha ansvar for å samordna tilbodet slik at ein får eit godt rutetilbod og god bruk av ressursane, slik ein til dømes har fått til i Osloregionen gjennom samarbeidet i Storoslo lokaltrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**