Program for 2007-2011

Personlig frihet ivaretas best når hver enkelt tar ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstre er et sosialliberat parti. I kommende fireårsperiode vil vi arbeide for 7 viktige Sarpsborgsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nedenfor finner du Sarpsborg Venstres program for 2007-2011. For en mer kortfattet brosjyre i.pdf format klikk her

1. Skole og utdanning

Skolebarn

Foto: Microsoft

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosialutjevning. Elevene må lære grunnleggende ferdigheter og kunnskap og gis like muligheter til personlig vekst. Venstre vil derfor styrke den offentlige skolen.

Venstre vil
· Støtte utviklingen av kompetansesenteret i Campus Borg
· Sikre at Sarpsborg-skolene er bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder antall elever pr lærer i grunnskolen
· Gi kommunale oppmuntringsstipend til ungdom fra Sarpsborg som tar en krevende utdanning og deretter etablerer seg i kommunen
· Bedre vedlikeholdet av skolene og sikre moderne undervisningsmidler
· Ved fremtidig utbygging av grunnskolen, styrkes læringsmiljøet best ved mindre enheter istedenfor utvidelse av eksisterende skoler.
· Stimulere lærerne til å øke sine kunnskaper innenfor realfag, for eksempel ved å tilby et kompetanse år.
· Støtte vitensentret på Valaskjold/Grålum slik at elever ved egen erfaring ser at teknologi og realfag er interessant
· Jobbe for å styrke rådgivningstjenesten i ungdoms- og videregående-skoler slik at alle elever får god kjennskap til de ulike utdanningsmulighetene

Les mer om trygge skoleveier her
Les mer om Venstres skolepolitikk i Sarpsborg her


2. Helse

Medisin, helse

Foto: Microsoft

· Aktivt gå inn for utbygging av nye sykehjemsplasser, slik at fremtidens behov blir dekket.
· Arbeide for å gjennomføre tilbud om enkeltrom på alle kommunale behandlingsinstitusjoner.
· Kjempe for et nytt sykehus på Kalnes før 2015
· Styrke kvalitetssikringen av kommunens legevaktordning.

3. Opplevelse og kultur

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Sarpsborg har et rikt kulturliv som må utnyttes for å gjøre kommunen til et attraktivt sted å bo og å besøke

Venstre vil
· Styrke de frivillige organisasjonene i kommunen gjennom at de får tilbud om for eksempel lederutvikling, gratis møtelokaler, hjelp til kopiering etc.
· Arbeide for å gjøre Olavsdagene til en begivenhet for innbyggerne i Sarpsborg og tiltrekke besøkende fra inn- og utland.
· Fortsette å bygge et livskraftig kulturmiljø rundt Borgarsyssel
· Arbeide for å samkjøre kulturlivet i byen og synliggjøre kulturtilbudet for innbyggere og turister.
· Stimulere kulturlivet gjennom utstillinger og presentasjoner, der kommunen gir rammebetingelser og utøverne selv står for arrangementene

Les mer om kulturbasert næringsliv her

4. Veier og samferdsel

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

· Ny løsning for bro over Sarpsfossen, eventuelt delfinansiert med bompenger
· Mer fleksibel kollektivtrafikk, bruke mindre busser (Grevlingen) hyppigere i boligstrøk for å gjøre det lettere å komme til sentrum og til handlesentra
· Rimeligere billetter ved bruk av kollektivtrafikk
· Gatelys ved alle busslommer i kommunen.
· Bedre vedlikehold av kommunale veier

Les mer om kollektivtransporten her

5. Miljøtiltak

Barn, bær, distrikt

Foto: Tone Rasmussen

Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre vil fortsatt være et moderne, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti

Venstre vil:
· Forebygge forurensning av vassdragene
· Stimulere økologisk jordbruk og "Bondens marked" (direkte salg av egenproduserte landbruksvarer til forbruker)
· Styrke allemannsretten særlig langs kommunens kystlinje
· Drive konkret og morsomt miljøarbeid i grunnskolen
· Hindre og ettergå kasting av søppel langs veier og i skogene
· Utvide åpningstidene ved (Kampenes miljøpark og) Gatedalen miljøanlegg (fyllinga) til også å gjelde lørdager.
· Gjøre det enklere og billigere for innbyggerne å velge miljøvennlig i alle sammenhenger

Les mer om kollektivtransport her

Les mer om miljøpolitikken vår her

6. Nye arbeidsplasser

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

Mange av de bedriftene som skal gi oss arbeidsplasser i fremtiden har ikke blitt skapt ennå. Det er derfor viktig å legge forholdene til rette for nyskapning og gründervirksomhet.

Venstre vil
· Gjøre det enklere å starte egen bedrift, ved å sikre tilstrekkelig arealer, bedre rammebetingelser og redusert papirmølle
· Aktivt "selge" Sarpsborg som det rette stedet å starte eller utvide en bedrift
· Støtte arbeidet med elevbedrifter i skolen og oppmuntre ungdom til å starte sin egen bedrift
· Venstre vil at Sarpsborg kommune skal være en prøvekommune når det gjelder å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, siden dette er en skatt på utdanning

Les mer om kulturbasert næringsliv her

En levende gågate

7. Seniorpolitikk

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

Venstre vil
· Tilby meningsfulle aktiviteter for kommunens seniorer
· Tilby kvalifiseringskurs til seniorer som kan tenke seg å hjelpe til på frivillig basis i den offentlige eller private sektor
· Gjøre bruk av fleksible arbeidsordninger i kommunen for ansatte over 62 år
Les mer om eldreomsorgen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**