Telemark Venstres fylkestingsprogram 2007 – 2011

Her kan du lese Telemark Venstres program for neste fylkestingsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


VENSTRES IDEOLOGI

Venstre er det liberale partiet i Telemark. Utgangspunktet er det enkelte menneske, ikke systemer eller klasser. Venstre er uavhengig av særinteresser.

Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet, og med friheten følger også ansvaret for seg selv og andre. Frihet og ansvar er uløselig knyttet sammen. De som er ute av stand til å ta ansvar for seg selv, skal få samfunnets hjelp til å leve et verdig liv.

Alle mennesker har behov for tilhørighet i et felleskap. Det er sammen med andre den enkelte kan finne og forme sin egen vei til et godt liv. Et samfunn som er åpent, desentralisert og mangfoldig gir best rom for personlig frihet. Det gjør det også lettere for flere å føle seg som fullverdige borgere.

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

ÅPENHET OG DELTAGELSE I LOKALDEMOKRATIET

Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

Venstre vil ha rom for et mangfold av lokale løsninger. Dermed trenger kommuner og fylkeskommuner mer frihet over midlene.

Deltagelse i folkestyret handler om å ta medansvar. Avgjørelser må tas av eller nærmest mulig dem det angår. Det er derfor en viktig politisk oppgave å delegere makt nedover i systemet.

Venstre vil:
* At mer overføringer til kommunene skjer som frie midler, ikke øremerket.
* Gi kommunene økt adgang til å fastsette eget skatteøre.
* Grunnlovsfeste det lokale selvstyret.
* Gi 16-åringer stemmerett ved kommune – og fylkestingsvalg.
* Gi kommunene myndighet til å bestemme valgordning for ordførervalg.
* Verne om retten til ytringsfrihet for ansatte i kommunene.
* Gi barna og unge bedre adgang til å bli hørt. Ungdommens fylkesting må vitaliseres.
* Hver kommune bør opprette ungdomsråd/ungdommens kommunestyre.
* Gi frivillige lag og foreninger gode og stabile rammevilkår.

Det nye fylket
En forvaltningsreform må ta utgangspunkt i det som tjener innbyggere i kommunen og stimuler til et levende lokaldemokrati. Det kommunale selvstyret må styrkes. Kommunene skal ikke være statsfilialer, men et selvstendig politisk forvaltningsnivå. Offentlige oppgaver skal løses på lavest mulig forvaltningsnivå.

Venstre går inn for at dagens fylker erstattes med nye regioner. Dette må innebære at statlige forvaltningsoppgaver som ligger under fylkesmannen kommer under folkevalgt beslutning på mellomnivå. Fylkesmannen (staten) skal bare sitte med kontrolloppgaver. Venstre ser for seg færre fylker enn i dag, men endringer må skje frivillig og gjennom en åpen og inkluderende prosess.

Oppgaver for de nye regionene.
Venstre ønsker at sykehusene skal under direkte eierskap og styring av det nye de nye regionene. Øvrige oppgaver som skal ligge til det nye fylket: Utvikling og næring, natur- og miljøforvaltning, kultur, samferdsel og videregående utdanning.

Venstres vil arbeide videre med detaljering av oppgavefordelingen mellom kommuner, fylker og staten, med sikte på en vesentlig desentralisering og styrking av demokratiet. Venstre vil ha sykehusene tilbake til folkevalgt kontroll.

Venstre ønsker offentlig finansiert tannhelsetjeneste
Venstre ønsker en offentlig finansiering av tannhelsebehandlingen, ved at tannhelsebehandling sidestilles med legebesøk slik at man får en refusjonsordning med et egenandelssystem

Venstre vil:
* Innføre en ordning med gratis tannhelsebehandling til de som trenger det mest og deretter en gradvis overgang til en ordning på lik linje med fastlegeordningen
* Venstre vil sikre at distriktskontorene innen tannhelsen opprettholdes.

EIN MODERNE MILJØPOLITIKK

Venstre vil stå i front for å ta vare på miljøet og sikre ei berekraftig utnytting av ressursane i Telemark, Norge og resten av verda. Venstre vil arbeide for at Telemark tar sin del av ansvaret for dei globale miljøutfordringane, m.a. klimautfordringane. Noreg som eit rikt land bør leia utviklinga mot eit meir berekraftig samfunn.

Det er viktig å følgje opp og utvikle forpliktande planar for å nå miljømåla. Venstre vil basere arbeidet på folkeleg deltaking, langsiktig planlegging og samarbeid på tvers av samfunnssektorar og samfunnsinteresser.

Venstre vil:

* At Telemark fylkeskommune må oppdatere sin eigen klimaplan med konkrete mål, samt vere pådrivar for lokale klimaplanar. Telemark skal ved lokale tiltak medverke til dei nasjonale klimamålsettingane om reduksjon i utslepp av klimaøydeleggande gassar.
* Sikre allmannretten til å ferdast fritt i naturen.
* Sikre det biologiske mangfaldet gjennom ei målretta og miljøbasert arealforvalting .
* Verne dyrka mark. Det skal sterke samfunnsinteresser til før ein kan godta nedbygging av dyrka mark.
* Motarbeide nedbygging av strandsona i kystkommunane og langs innsjøar, vassdrag og andre viktige friluftsområder i alle kommunane.
* Støtte bygging av eit gasskraftverk i Grenland under føresetnad av utskiljing og handtering av CO2 fra dag ein.
* Utover bruk av gass til industrielt formål, skal bruk av gass bare erstatte bruk av olje og kol. Ikkje til oppvarming av bustader.
* Legge til rette for utbygging av småkraftverk, men samtidig vere svært restriktiv med nedbygging av urørte vassdrag, som f.eks. Ramsåi i Tinn.
* Det må utarbeidas ein fylkesvis plan for videre utbygging av småkraftverk der omsynet til både nærings- og miljøinteresser blir ivaretatt.
* Rydde opp i dei gamle miljøutsleppa som ligg i Frierfjorden og Gunnekleivfjorden.
* Støtte varmeanlegg og andre anlegg for utnytting av alternativ vassboren varme ved større utbyggingar, spesielt ved offentleg utbygging.
* Vere pådrivar for å minske sterk nedtapping av dei store vasskraftreguleringane i Telemark

SAMFERDSELSPOLITIKK FOR MILJØ OG FRAMKOMMELIGHET

Et godt samferdselstilbud er avgjørende for å opprettholde spredt bosetting. Et overordnet mål er at all transport skjer på en mest mulig miljøvennlig måte.

Venstre vil føre en samferdselspolitikk som sikrer god og effektiv framkommelighet for folk og bedrifter, blant annet for å skape sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner

Venstre vil:
* Utbygge trafikksikringstiltak, slik som gang- og sykkelveier, midtdelere, fotgjengerbruer/-tuneller etc.
* Arbeide for vesentlig forbedring av veistandarden for å redusere merkostnadene ved transport til og fra distriktene, herunder oppgradering av stamvegene E134 og RV36.
* Akseptere brukerbetaling (veiprising) for å få bygd ut nye veier, bybane etc. Forutsetningen er gode rabattordninger slik at f.eks. de som må passere flere betalingspunkter på vei til jobb bare skal betale en gang.
* En forutsetning for å støtte brukerbetaling må også være at det samtidig legges til rette for kollektivtrafikk og myke trafikanter
* I Grenland må 50% av inntektene/kostnadene til nye veier og andre samferdselstiltak gå til å legge til rette for kollektivtrafikk ved egne bussfiler, rimelige billetter, bybane etc.
* Bussprisene i Grenland må reduseres til 20,- for voksne og 10,- for barn.
* Være pådriver for utbygging av høyhastighetsbane Oslo – Bergen over Haukeli som del av et høgfartsbanenett i Norge.
* Være pådriver for å bygge ny jernbanetunell mellom Porsgrunn og Larvik — Eidangertunellen.
* Opprettholde driften på Bratsbergbanen mellom Porsgrunn og Notodden og se den i sammenheng med en bybane Skien — Brevik og et regionalt tilbud Bø-Notodden-Grenland.
* Sammenføring av vestfoldbanen og sørlandsbanen som ny kystbane for høyhastighetstog mellom Grenland og Kristiansand.
* Øke tilgangen på biodrivstoff.
* Stat, fylke og kommuner må gå foran og bruke markedsposisjonen sin som innkjøper og handle drivstoff med de stasjoner som kan tilby biodrivstoff lokalt.

GROTID FOR SMÅBEDRIFTER

Framtidas utfordringer krever en ny næringspolitikk. Verdiene må skapes før de brukes for å trygge fellesgodene.

Venstre vil gi grobunn for nyskaping og etablering i alle deler i fylket. Vi stoler på menneskets skaperkraft og vil slippe frem dem som tror på en ide og tør satse. Det må bli like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet.

Venstre vil ha en nyskapingspolitikk hvor de små bedriftene står i sentrum. Vi vil gjøre det enklere å starte egen bedrift, med stabile og gode rammevilkår, forenkling og opprydding i regelverk og skjemavelde.

Venstre vil:
* Råstofftilgangen til den petrokjemiske industrien i Grenland må sikres gjennom et gassrør. Grenland har de beste forutsetninger for å utvikle en miljøvennlig bruk av gass som råvare i den petrokjemiske industrien. Gass skal ikke brukes til oppvarming.
* Grenland Havn med bedre jernbanetilknytning (Grenlandsbanen og Eidanger tunnel) må utvikles videre som en port mot Europa med klare krav til ivaretakelse av miljøet og eksisterende boområder.
* Rammevilkårene må legges til rette for utvikling og omstilling i landbruket, stimulering av nisjeproduksjon basert på råvarer fra Telemark, samt for utvikling av turisme og reiselivet i fylket. Dette vil også bidra til økt bosetting i distriktene.
* Naturopplevelser og høsting av varer fra naturen nødvendiggjør en god forvaltning. Bedrifter som bærekraftig henter sine produkter i naturen og næringer med en miljøvennlig produksjon må stimuleres.
* Fylkeskommunen må som regional utviklingsaktør medvirke til næringsutvikling i samarbeid med eksisterende næringer og kunnskaps- og forskningsmiljøene i fylket.
* Telemark Fylkeskommune må konsentrere virkemidlene for næringsutvikling til de kommunene som har nedgang i befolkningen.
* Innovasjon Norge må bli bedre integrert i det regionale og lokale næringsarbeidet i tettere samarbeid med regionene, regionale næringsselskap og kommunene.

KUNNSKAP OG DANNING

Kunnskap er grunnlaget for fridom og demokrati. For Venstre er det ei viktig oppgåve å sikre alle den same tilgang til utdanning, utan omsyn til sosial, kulturell og geografisk bakgrunn.

Samfunnsutviklinga stiller utdanningssektoren overfor store utfordringar, som krev evne og vilje til utvikling og omstilling. Det er eit mål at kompetansen som elevane tileignar seg, er tilpassa eit samfunn og eit arbeidsliv i endring, og at kompetanse er ei plattform for livslang læring.

Venstre vil:
* Gi dei vidaregånde skulane meir fridom og ansvar. Skulane vil best møte utfordringane ved at dei vert vidareutvikla som sjølvstendige institusjonar, med ei reell forankring i lokalmiljøet.
* Halde ved lag den geografiske grunnstrukturen i den vidaregåande skulen.
* Gi kultur større plass i skulen slik at skulens allmenndannande rolle kan haldast ved like, for å drive talentutvikling og for å sikre Telemark sine rike kunst-og kulturtradisjonar . Venstre vil arbeide for å knyte kulturskulane og UKM tettare saman med dei ordinære skulane.
* Arbeide for at fylkeskommunen prioriterer valfagtilbod innan det estetiske fagområdet ved vidaregåande skular.
* Opprette tilbod om musikk, dans og drama (MDD) i Øvre Telemark for å sikre at fleire elevar får grunnopplæring i kunstfag så nær heimen som muleg.
* Utvikle samarbeidet mellom høgskulen, dei vidaregåande skulane, grunnskulane, lokalsamfunn og arbeidsliv.
* Innføre gradvis ei ordning der lærarar i grunn-og vidaregåande skule får rett til eit kompetanseår, for etterutdanning og fornying. Ein kommune i Telemark bør peikast ut til å vere pilotkommune.
* Gjere alle vidaregåande skular i Telemark trådlause for bruk av digitalt verktøy.
* Gi alle elevane i den vidaregåande skulen digitalt arbeidsverktøy som ein integrert del av all undervisning.
* Styrke oppfølgingstenesta i den vidaregåande skulen i Telemark for i samarbeid med NAV og kommunane å redusere talet på elevar som fell ut av den vidaregåande skulen.
* Sette rådgivingstenesta både i vidaregåande skule og i ungdomsskulen i eit spesielt fokus.
* Halde fast ved at private skular er eit positivt alternativ til offentlege skular.
* Legge til rette for eit fleksibelt timesystem på vidaregånde skular som tillet fleksitid og fristilling frå planar og timetal i prosjektperiodar.
* Innføre entreprenørskap som programfag til val ved vidaregåande skular.
* Arbeide for å fjerne arbeidsgivaravgifta på lærlingeplassar.
* Arbeide for at HIT får universitetsstatus.
* Arbeide for ein aktiv seniorpolitikk for lærarane i den vidaregåande skulen, og det settast i verk tiltak for å sikre rekrutteringa til yrket og ein betre alderssamansetting.


KULTUR

Kunst og kultur er sjølve grunnlaget for utvikling som menneske og som samfunn. Venstre vil ha omfattande økonomiske overføringar til kulturlivet, ikkje som passiv støtte, men for å gje kulturell fridom, stabile rammevilkår og samtidig stimulere til kreativitet, samhandling, skaparkraft og næringsutvikling. Kultur er også ein viktig investeringssektor fordi kultur har stor verdi for den enkelte, men også fordi kulturdimensjonen har mange viktige synergieffektar for heile samfunnet. Kulturen er med å skape identitet, personleg engasjement, kreativitet, skaparevne og -vilje og samtidig fremjar integrering gjennom sosial samhandling Gjennom eit godt samspel mellom offentleg sektor, frie kulturaktørar og næringslivet kan det skapast eit godt grunnlag for vekst, utvikling og gode sosiale nettverk i alle deler av fylket.

Venstre vil:
* Gjere Telemark til eit attraktivt fylke å bu i og å virke i for kunst- og kulturaktive borgarar.
* Som eit profilert kulturfylke skal Telemark i løpet av komande valperiode framstå som eit av dei 5 beste fylke på bevilgninger til kultursektoren (pr.innbyggar)
* Sikre heile fylket ein rimeleg tilgang på kunstforestillingar innan alle kunstuttrykka ved å vidareutvikle fylkekommunens formidlingsordning gjennom Telemarkkonsertar.
* Sikre eit minstetilbod av kunst- og kulturtilbod og aktivitet på institusjonar i Telemark.
* Tilrettelegge for kulturbaseerte arbeisplasser og sikre at Telemark har profesjonelle kunstnere (musikere, skuespillere og lignende) boende i fylket).
* Sikre ein god kulturell infrastruktur ved å tilrettelegge for møteplassar og samhandlingsarenaer for å styrke og utvikle samarbeidet mellom det offentlege og alle andre aktørar på kulturområdet.
* Styrke det frivillige kulturarbeidet ved å investere meir i utviklings- og samarbeidstiltak.
* Arbeide for ei likestilling av dei statlege støtteordningane til idrettsanlegg og bygg til kulturformål
* Prioritere en større del av spillemidlene til idrett til lokal aktivitet.
* Gje satsing på det tradisjonsrike friluftslivet eit løft, mellom anna gjennom fordeling og prioritering av spelemiddelbruken og ved at det blir utarbeid ein fylkesplan for friluftslivet. Friluftslivet er ein viktig del av kulturarven vår og eit vesentleg bidrag i fokehelsearbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**