Årsmelding 2006

Hole og Ringerike Venstres årsmelding 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmelding for Ringerike Venstre for året 2006

Styret i Ringerike Venstre har i året bestått av

Helge Stiksrud, leder
Olav Relling, kasserer
Anne Marit Lillestø, sekretær
Styremedlem: Randi Nordback Madsen
1.vara: Ole-Gunnar Øhren
2.vara: Øystein Lid Larsen

Valgkomite:
Kjetil Sudgarden
Øystein Lid Larsen

Revisorer:

Kjetil Sudgarden
Ragnvald Lien

Miljøpriskomite, Ringerike Venstres representanter:

Ole-Gunnar Øhren
Kjetil Sudgarden

Representanter til årsmøtet i Buskerud Venstre
Helge Stiksrud
Olav Relling
Anne Marit Lillestø
Randi Nordback Madsen

Miljøprisen for 2005 ble tildelt Marit Hagen fra Ringerike-og Hole hageselskap for stell av blomster i fengselshagen.

Møter Ringerike Venstre har i 2006 avholdt 1 møte som Ringerike Venstre. Det ble da vedtatt et samarbeid med Hole Venstre for å støtte en opprettelse av eget Venstrelag i Hole.

Torbjørn Røberg møter i fellesstyret som representant for Hole.

Ringerike og Hole Venstre har i 2006 hatt 6 styremøter og 2 medlemsmøter; Stortingsrepresentant Borghild Tenden deltok på et av medlemsmøtene.

Ringerike Venstre har hatt innehatt følgende verv i 2006

Helge Stiksrud:

– Kommunestyre-og formannsskapsrepresentant.
– Gruppeleder for Venstre
– Leder av Ringerike Venstre.
– Representerer Ringerike i styret for Buskerud Venstre
– Leder av programkomiteen for Buskerud Venstre for Fylkestingsvalget i 2007

Anne Marit Lillestø:
– Kommunestyrerepresentant
– medlem av Hovedstyre i oppvekst og kultur,
– vararepresentant til Formannskapet,
– Nestleder i Ringerike Venstre,
– Organisatorisk leder i Buskerud Venstre,
– Nestleder i styret i MultiPro.

Ole-Gunnar Øhren:
-1ste vara til kommunestyret – og til Hovedkomiteen for oppvekst og kultur,
– medlem i Ringerike trafikkråd,
– medlem i forstanderskapet, Ringerike Sparebank.Etter at ny lov om fristilling i forhold til politisk representasjon i Sparebankenes organer, er antall politiske representanter beskåret.Øhren er nå av valgnemda oppført som 1. Vara.
– Hassel,eiensdom,vara (aldri møtt)
– Vararepresentant til Ringerike museum

Øystein Lid Larsen :
– Vararepresentant for Tyrisatrtand vannverks styre.

Trygve Madsen:

– Vararepresentant til styret i eldrerådet

Randi Nordback Madsen:

– Medlem av samarbeidsutvalget, Kirkeskolen.
– Vara for samarbeidsutvalget Vang skole
– Medlem av styret i Hole-og Ringerike Venstre

Helge Stiksrud
– Helge Stiksrud var en av Buskrud Venstres delegater til Landsmøtet i
Venstre som ble avholdt i Oslo.

Torbjørn Røberg
– Medlem av styret i Hole- og Ringerike Venstre
– Ingen verv i Hole siden Hole Venstre ikke er representert i kommunestyret
i Hole.

Andre saker:

Ved Stortingvalget i 2005 fikk
-Ringerike Venstre fikk 6,3 % tilslutning i Ringerike ): 1037 stemmer i
Ringerike.
-Hole Venstre fikk 7,1 % tilslutning i Hole ): 225 stemmer i Hole .
– Samarbeidet mellom Hole- og Ringerike i 2006 håper en skal føre til
etablering av et lokalt Venstrelag i Hole.
– Vansker med å få medlemene til å ta på seg styremedlemskap og politiske
verv er for Venstre, som for andre partier i kommunene, stor.En har lagt
vekt på arbeidet med økning av medlemenes ansvar for det politiske arbeidet.
– Styret har behandlet spørsmålet om Hole og Ringerike kommunes tilknytning
ved en eventuelt ny regioninndeling.Vi avga utalelse om at vi ønsker
tilknytning til Asker ,Bærum ,Oslo regionen.
– Vi har også bedt om at utbyggingen av treningsbane for idretten ikke må
skje i Sjongslunden. En utbygging der vil bryte vernelinjen mot elven og
samtidig redusere friområdene i byen.
– H.og R. Venstre har arbeidet mot sentrale myndigheter for å få satt press
på rensingen av Steinsfjorden og den videre utbyggingen av RV 16 .
-Vi har presisert over for myndighetene at midler til vern av truede arter i
naturen også må gå til vern av truede plantearter og truede fugle- og
dyrearter som ikke er rovdyr.
– Det er arbeidet med miljøspørsmål i forbindelse med planlagt utbygging av
bl.a. Ringkollen.
– En elendig kommuneøkonomi i Ringerike har gitt laget mange vanskelige
saker å ta stilling til, som skolestruktur, eldreomsorg, kultursatsing, gang
og sykkelveier m.m.m.

Randi Nordback Madsen
Fung.Sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**