Kompetanseår for lærerne i Drangedal

Etter forslag fra Venstre vedtok Telemark fylkesting å utrede et kompetanseår for lærene i den videregående skolen i Telemark. Dette er nødvendig for å ha motiverte og faglig dyktige lærerkrefter og for å sikre framtidig rekruttering.
Drangedal Venstre ønsker at dette også utredes for grunnskolen i Drangedal
Ordningen innebærer at lærere etter et visst antall år, kan få permisjon inntil ett år med full eller delvis lønn for å ta relevant videreutdannelse eller praktisere i annet relevant arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen i Drangedal at vi har kompetente, kunnskapsrike og motiverte lærerne, slik at elevene kan gå ut av grunnskolen med et solid grunnlag for videre skolegang.
I vårt moderne samfunn er det et stadig økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak.
Det er derfor nødvendig for lærerne å ha mulighet til systematisk å både fornye og komplettere sin faglige og pedagogiske kompetanse. Undersøkelser viser at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere. Spesielt prekær er situasjonen innen realfagene.
I St.meld. nr. 30 (2003-2004) ble det referert til en undersøkelse av kompetansen i grunnskolen som viste at et flertall av lærerne i grunnskolen ikke hadde deltatt i etterutdanning knyttet til Reform 97 i de fagene de underviste i, og at etterutdanningen for de fleste som deltok, bare var korte kurs fra en til tre dager. Forskning viser at slike korte kurs som ikke settes inn i en sammenheng på den enkelte skole har liten effekt.
Det er derfor nødvendig å satse mer systematisk på en solid etter- og videreutdanning som både kan gi lærerne økt faglig og pedagogisk kompetanse samt inspirasjon til innsats for en stadig bedre grunnskole i Drangedal.

Styret i Drangedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**