Problematisk Riksvei – Ramsrudhellinga

I forbindelse med Ringerike Venstres medlemsmøte 12. februar var det befaring på Riksvei 7, Ramsrudhellinga, med nestleder i Transport og kommunikasjonskomitéen, Borghild Tenden.
Venstres lokallag ønsket at Borghild Tenden skulle fremsende spørsmål om hva som vil skje med Riksveien i forhold til handlingsprogrammet og reguleringsplanleggingen for Statens Vegvesen perioden 2006 – 2009. Hvilken framdrift legges det til grunn for eventuell påbegynnelse av den trange og smale veistrekningen, som nå har fått en ny planleggingsfase med 10 meters veibredde.
Nå er svar kommet som det kan leses mer om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmål fra Ringerike Venstre ved Nestleder og Stortingsrepresentant Borghild Tenden, Venstre til Samferdselsminster Liv Signe Navarsete :

Vil samferdselsministeren sørge for at ny riksvei 7 mellom Ramsund og Kjellsbergsvingene like utenfor Hønefoss får første prioritet i Vegvesenet region sør, slik at byggestart kan komme i gang raskt og etter opprinnelig plan?

Begrunnelse:
Ny riksvei 7 mellom Ramsrud og Kjellsbergsvingene like utenfor Hønefoss er nå inne på Nasjonal transportplan (NTP) etter at denne strekningen har vært en flaskehals i flere tiår. Alle som kjører på riksvei 7 fra Hønefoss mot Hallingdal kjenner denne strekningen som den beryktede Ramsrudhellinga. Den er svært ulykkesbelastet. For NTP-perioden 2006 til 2009 er denne strekningen inne med 100 mill. kr.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 230 mill. kr. Byggingen av denne strekningen skal ifølge NTP starte i første del av planperioden. Problemet som har oppstått er at det planlagt med 8,5 meter veibredde, mens det i planen for strekningen Sokna-Ørgenvika (riksvei 7 lenger nordvest for Hønefoss) er planlagt med veibredde på 10 meter. Forklaringen fra veimyndighetenes side er at veinormalene har vært under revidering og at Ramsrudhellinga ble planlagt med gammel normal. Nå skal derfor Ramsrudhellinga planlegges med 10 meters veibredde – dette betyr ny prosess og forsinket byggestart for ny veistrekning. Det er antydet at byggestart kan bli utsatt til 2009.

Svar:
I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009 er det lagt til grunn 20 mill. kr i 2008 og 90 mill. kr i 2009 til strekningen riksvei 7 Ramsrud-Kjellsbergsvingene.
Det har i lengre tid vært satt av ressurser for å få ferdig reguleringsplan for prosjektet, og målet er å få godkjent reguleringsplanen i løpet av 2007.

Underveis i reguleringsplanleggingen har noen forutsetninger blitt endret. Etter at Statens vegvesen utarbeidet sitt handlingsprogram for perioden 2006-2009 er planområdet for prosjektet nå utvidet for å sikre gang- og sykkelveg til Heggen skole etter krav fra kommunen. Statens vegvesen har også valgt å øke vegbredden fra 8,5 til 10 meter, i tråd med forslag til ny vegnormal for geometrisk utforming. For trafikkmengder som mellom Ramsrud og Kjellsbergsvingene (4 000-8 000 kjøretøy/døgn), legger den nye normalen til grunn 10 meter vegbredde med 1 meter åpent midtfelt. Økt bredde med midtfelt forventes å gi trafikksikkerhetsgevinster.

Jeg vil understreke at de nye vegnormalene, som er lagt til grunn for riksvei 7 Ramsrud-Kjellsbergsvingene, ikke er fastsatt ennå. Jeg finner likevel ikke grunn til at Statens vegvesen i dette tilfellet skal gå tilbake til de gjeldende normalene, særlig på bakgrunn av at den økte vegbredden har en klar trafikksikkerhetsmessig begrunnelse.

Etter at reguleringsplan er godkjent, gjenstår byggeplanlegging og grunnerverv for strekningen Ramsrud-Kjellsbergsvingene. Hvilken framdrift dette arbeidet vil ha, avklares gjennom det pågående arbeidet med budsjettet for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**