Marnardal Venstres Politisk Program 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


K U L T U R

Et variert og levende kulturliv øker livskvaliteten og legger grunnlaget for utvikling og aktivitet i kommunen. Kultur skal være en integrert del av kommunens virksomhet og være tilpasset alle e gir gode forhold både for brukerne og de ansatte.

Tilbudet innen psykisk helse må styrkes. Behovet tilpasses alle brukere best mulig.

NÆRINGSLIV/TILTAKSARBEID

Det er viktig å ta vare på de bedriftene vi har, men Venstre mener det er like viktig å stimulere til ny næringsvirksomhet i kommunen. En næringskonsulent må være knyttet til administrasjonen.

Jord- og skogbruk er viktig i Marnardal. Disse næringene må stimuleres. Venstre ser positivt på at det blir tilrettelagt for binæringer samt etablering av annen virksomhet knyttet til primærnæringene.

Venstre vil være med på å legge til rette for at skoleungdom kan få sommerjobber i kommunen.

SKOLER, BARNEHAGER OG SFO

Marnardal har tatt et stort skritt framover når den nye ungdomsskolen er på plass. Det er viktig å fylle den nye bygningen med gode tilbud både når det gjelder skole og kultur.

Venstre ser det som viktig at det er et likeverdig skole- og barnehagetilbud i de tre skolekretsene. Laudal skole står for tur til å få et bygningsmessig løft.

Skolen må gis ressurser slik at kunnskapsløftet kan realiseres.

Det nye pedagogiske senteret for regionen er viktig og må
videreutvikles.

Kommunen må ha et godt og fleksibelt SFO-tilbud.

FRILUFT, MILJØ OG NATURVERN

Venstre ser miljø, kultur og naturvern som en av de viktigste samfunnsoppgavene i vår tid. Et godt miljø er grunnlaget for trivsel, helse og utvikling.

Friluftslivet sikres områder, stier tilrettelegges og merkes for allmennheten.

Miljøet langs Mandalselva bevares og utvikles.

Tilgjengeligheten til elva sikres best mulig for befolkningen og tilreisende.

Marnardal kommune må legge til rette for bruk av bioenergi generelt og spesielt i kommunale bygg.

Kommunen må arbeide for å få vannføring nok for å sikre oppgang av laks og sjøaure til Kavfossen. Smolt og vinterstøinger må sikres uhindret vandring til sjøen.

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

Kommunens arbeidstakere er svært viktige. Politikerne må derfor ta tilbake mer av ansvaret for personalpolitikken.

Det arbeides for å få større stillinger spesielt innen eldreomsorgen.

Det legges til rette for eldre arbeidstakere.

VENSTRES GRUNNLAG

Venstre er et sosialliberalt parti som bygger sin politikk på:

*
Kristne, humanitære, nasjonale og kulturelle verdier.

*
Arbeide for likeverd og rettferdighet menneskene imellom.

*
Solidaritet med de svakest stilte i samfunnet.

*
Frihet for den enkelte til utfoldelse og utvikling.

*
Venstre er miljøpartiet.

BOLIGPOLITIKK

Det må legges til rette for ulike boformer – eldre og unges behov må ivaretas med tilpassa tilbud.

SAMFERDSEL OG TRAFIKKSIKKERHET

Gang- og sykkelvei mellom Laudal og Øyslebø gis fortsatt høyeste prioritet.

Bygderuta er et positivt tiltak som må vernes og videreutvikles. Det samme gjelder togtilbudet.

LOKALDEMOKRATIET

Venstre har alltid vært opptatt av et levende og åpent folkestyre. Vårt mål er at flest mulig skal være med å bestemme hvordan samfunnet vårt skal være.

Venstre mener det er viktig med interkommunalt samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**