6. Kultur og idrett

Kunst og kultur har en egenverdi, og er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. Venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv, slik at alle innbyggere kan oppleve kultur som en viktig del av hverdagen og som en essensiell del av det gode liv. Venstre ser på det som en viktig offentlig oppgave å sikre dette. Bergen skal være Norges beste kulturby. Idrett er også kultur. Idretten er Bergens største folkebevegelse, og spiller en viktig rolle for trivsel og folkehelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


6.1. Film, scene, musikk og bøker

Piano

Foto: Microsoft

Bergen har lange tradisjoner innen scenekunst og klassisk musikk. De siste årene har Bergen utviklet seg til å bli Norges ledende by innen pop og rock. Nå er Bergen også i ferd med å bli en filmby. Kommunen må være en aktiv medspiller for å utvikle kulturfeltet, både ved å ta vare på kulturarven og ved å stimulere dagens kulturuttrykk.

Fortsatt kommunal kino
Venstre vil beholde Bergen kino som et heleid kommunalt aksjeselskap. Dette fordi kinoen har en viktig kulturpolitisk funksjon i forhold til å sikre bredde i tilbudet og for å ivareta tilbudet til barn og unge. Ikke minst kommer dette til uttrykk gjennom Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF). Venstre vil styrke satsingen på denne, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken. Venstre vil også legge forholdene til rette for Cinemateket og Bergen filmklubb og sikre disse institusjonene offentlige tilskudd.

Sats på musikkfestivaler og festspill
Venstre vil styrke satsingen på musikkfestivaler som Bergen Fest og Hole in the Sky, fordi disse er viktige når det gjelder å sette Bergen på musikkartet. Festspillene må også videreutvikles. Venstre vil vurdere kommunal støtte til Lost Weekend festivalen på Askøy, fordi den er positiv for hele bergensregionen.

Ja til Griegallmenningen, men ikke på Nygård
Venstre støtter tanken om Griegallmenningen som et nytt kultur- og konferansebygg, men mener at den foreslåtte plasseringen på Nygård er feil. Venstre mener at kommunen må medvirke til etablering av dette prosjektet et annet sted, i samarbeid med private utbyggere, og gjerne inkludert musikkteater/opera. Ny kulturarena kan etableres på ledig areal i Lysverkkvartalet.

Ja til forpliktende biblioteksatsing
Bibliotekene skal være et sted som skaper leselyst og kunnskapshunger samtidig som informasjon er lett tilgjengelig. Venstre vil øke bevilgningene til innkjøp av bøker og annet materiale. Videre vil Venstre fullføre byggetrinn 2 på hovedbiblioteket i valgperioden og vil arbeide for etablering av bydelsbibliotek i Ytrebygda og i Arna. Venstre vil også gjøre hovedbiblioteket søndagsåpent. Målet må være i større grad å gjøre biblioteket til et møtested sju dager i uken. Det bør vurderes å legge til rette for en kulturcafe, gjerne med skjenkebevilling, som i tillegg til å være et møtested kan benyttes til litterære og samfunnsaktuelle arrangementer. Venstre mener dessuten at biblioteket må forsterke sin satsing på internasjonalisering både som multikulturell møteplass og gjennom innkjøp av bøker og annet materiale.

Styrk satsingen på Kulturskolen
Venstre vil følge opp Kulturskolens nye handlingsplan 2007-2010 med økte midler for å nå planens mål. Det er viktig å redusere køene, slik at alle som ønsker det, får et tilbud. En introduksjonsordning bør iverksettes i alle bydeler slik at hver enkelt elev får et innblikk i kulturskolens ulike aktiviteter i løpet av det andre skoleåret. Venstre ønsker også større satsing på visuelle kunstfag i kulturskolen.

6.2. Kulturminnevern

Bergen er Norges gamle hovedstad og var en gang Nordens største by. Som kongelig og kirkelig maktsentrum og som handels- og sjøfartsby har Bergen mange kulturminner. Disse må tas vare på og være tilgjengelige for offentligheten.

Åpning av Fredriksberg festning
Fredriksberg festning er fra 1600-tallet, og har vært sentral i forsvaret av byen. Denne festningen er i dag stengt for offentligheten. Venstre vil åpne denne for publikum, og gjøre den til en attraksjon. Nordnes bataljon må fremdeles kunne disponere lokaler og ha sine aktiviteter på festningen.

Sats på fartøyvern
Bergen er en gammel sjøfartsby med lange tradisjoner. Fartøyvern har dessverre lenge vært et forsømt kapittel i vår kulturhistorie. Heldigvis er det ildsjeler som brenner for dette, og som har lagt ned mye penger og energi. Bergen kommune bør støtte dette miljøet sterkere i årene som kommer, og legge bedre til rette for å samle veteranbåtene på et sted sentralt i Bergen. En avdeling ved Sjøfartsmuseet kan vurderes opprettet i samarbeid med disse ildsjelene.

Ja til kulturskilt i Bergen
Bergen er full av historiske bygninger. Dessverre er mange av disse dårlig merket. Venstre vil sette i gang et eget prosjekt med kulturskilting, der en benytter skilt med felles utforming som informerer om disse bygningene. Det må også etableres Kulturveivisere på sentrale steder i sentrum. Disse tiltakene vil ha betydning for Bergen som turistby. Middelalderruinene må gjøres mer tilgjengelige for offentligheten med kulturskilt og informasjonstavler.

Opprust kulturhistoriske veier
Den gamle postveien gjennom Åsane er satt godt i stand gjennom et restaureringsprosjekt, men det samme er dessverre ikke tilfelle for andre kulturhistoriske veier i Bergen. Venstre vil ruste opp andre slike veier i Bergen og legge til rette med informasjonstavler. Øverste prioritet har den gamle innfartsåren/postveien mellom Bergen og Østlandet som helt tilbake til middelalderen gikk fra Arna, over Borgarskaret og ned til Svartediket. Etter Venstres oppfatning er det historieløst at denne i dag ikke er merket.

Sats på museene
Bergen er en viktig museumsby med utallige museer og samlinger som viser mangfoldet i byens, landsdelens og landets historie. Det er viktig å videreutvikle museumstilbudet. Venstre
vil øke støtten til de konsoliderte (sammenslåtte) museene. Venstre vil gjøre museene gratis for besøkende.

Restaurer middelalderkirkene
Ingen by i Norge har så mange middelalderkirker som Bergen. Bygningstilstanden på disse levende kulturminnene er dessverre ikke spesielt god, og et restaureringsbehov er påtrengende for flere av dem. Venstre mener det er et statlig ansvar å sørge for at kulturminner eldre enn reformasjonen tas vare på, og mener at Bergen kommune må ta et initiativ overfor staten for å få fortgang i restaureringen av middelalderkirkene. Dersom staten ikke er sitt ansvar bevisst, må Bergen kommune selv ta ansvar for vår nasjonale kulturarv ved å bevilge penger til restaurering.

6.3. Frivillighet og ungdomskultur

Bergen er en by med et blomstrende, mangfoldig og aktivt frivillig organisasjonsliv. Dette gjør byen levende samtidig som innbyggerne kan velge mellom mange ulike fritidsaktiviteter ut fra egne interesser og ønsker. Det er spesielt viktig å stimulere til ulike aktiviteter rettet mot ungdom, spesielt på grunn av det forebyggende aspektet. Venstre vil følge opp kommunens frivillighetsmelding og sikre det frivillige barne- og ungdomsarbeidet gode vilkår.

Økt støtte til frivillige organisasjoner
Bergen kommune gir økonomisk støtte til utallige organisasjoner. Venstre mener bevilgningene til dette formålet må økes, og at det skal være lett å få støtte. Det må kontrolleres hva pengene brukes til, men dette må gjøres på en ubyråkratisk måte slik at organisasjonene ikke belastes med skjemavelde. For mindre beløp vil stikkprøver være tilstrekkelig. Venstre ønsker at mesteparten av midlene skal være frie, men vil ha særskilte ordninger for prosjektstøtte og støtte til kompetansehevingstiltak.

Flere øvingslokaler
Det er i dag stor mangel på øvingslokaler for band i Bergen. Venstre vil etablere flere øvingslokaler både i sentrum og i bydelene. Dette må skje i samarbeid og dialog med BRAK (Bergen Rock aktører).

Sats på 1880-huset og ungdomsklubbber
Det er viktig å sikre ungdom under 18 et tilbud i helgene. I områder hvor det ikke finnes noen tilbud, vil Venstre at det opprettes aktivitetsarenaer/ungdomsklubber, enten i kommunal regi eller i samarbeid med frivillige aktører. Ungdomshuset 1880 må videreutvikles som et tilbud i sentrum. Det må bevilges penger til heis, slik at huset også blir tilgjengelig for funksjonshemmede.

Sats på studentkultur
Studentkulturen skaper mangfold i kulturlivet i Bergen, spesielt gjennom bidrag innen musikk og teater. Venstre mener kommunen må opprette gratis oppslagstavler
ved studieinstitusjonene og andre sentrale steder i Bergen sentrum, slik at frivillige studentorganisasjoner får en bedre mulighet til å markedsføre kulturarrangementene sine.

Ja til det flerkulturelle Bergen
Venstre mener at et mangfoldig samfunn er et godt samfunn, og at innvandring bidrar til mer mangfold. Både i forhold til kultur og økonomi har innvandring vært en berikelse for Bergen, og vil fremdeles være det i årene som kommer. En forutsetning for en god integrering er at de som kommer hit, ønsker integrering og respekterer norske lover. Bergen Internsjonale Kultursenter må fortsatt være et kompetansesenter innenfor multikulturell utvikling. Venstre mener trossamfunn må få etablere seg i Bergen, gjerne i egne forsamlingslokaler. Bergen kommune må være en medspiller som bistår med praktisk tilrettelegging.

Flere kulturhus
Venstre vil fullføre byggingen av kulturhuset på Nesttun. Deretter vil Venstre etablere nye kulturhus/kulturarenaer i Åsane, Fyllingsdalen og Sandviken. Målet er at alle bydelene skal ha en egen kulturarena. Kulturlokalene i bydelene må innrettes slik at de lett kan brukes av frivillige aktører. Venstre mener frivillige organisasjoner må få benytte kommunale lokaler gratis. Venstre er også positiv til opprettelse av selvstyrte kunst- og kulturhus i eventuelle ledige kommunale bygg.

Gjennomgang av pengespilloven
Venstre mener det er uheldig at poker og andre ferdighetsspill er kriminalisert, fordi det fører til at kriminelle miljøer kontrollerer denne virksomheten. På denne bakgrunn vil Venstre at Bergen kommune tar initiativ overfor sentrale myndigheter med sikte på en gjennomgang av pengespilloven. Vi ser på det som naturlig at pengespill med et dominerende ferdighetselement skal være tillatt i ordnede former, og at det er opp til hver enkelt kommune om de vil tillate dette.

6.4. Idrett

Idretten er den største folkebevegelsen i Bergen og i Norge, og er viktig i forhold til trivsel og helse. Hovedutfordringene er at det er for få idrettsanlegg og at mange barn og unge er i mindre fysisk aktivitet enn tidligere.

Flere nye idrettsanlegg
Bergen har i likhet med de andre storbyene underdekning på idrettsanlegg i forhold til antall innbyggere som ønsker å drive med idrett. Spesielt mangler Bergen store fotballbaner og flerbrukshaller. Venstre vil at det etableres flere idrettsanlegg, gjerne i samarbeid med eksterne finansieringskilder. Det vil være ønskelig å kunne etablere idrettsanlegg i tilknytning til nye skoler, fordi dette vil gi gode synergieffekter både for skole og idrett, samt bidra til å legge til rette for gode oppvekstmiljøer. Det nye 50-meters svømmeanlegget vil legge beslag på omfattende investeringsmidler i bystyreperioden. Utover i perioden må det likevel være rom for å etablere andre nye anlegg og en satsing på opprusting av eksisterende anlegg. Venstre vil at det skal utarbeides en ny idrettsmelding for Bergen som skal ferdigstilles i 2008.

Økt fysisk aktivitet og flere nærmiljøanlegg
Mangel på fysisk aktivitet er en trussel mot folkehelsen. Derfor er det viktig å legge til rette for fysisk aktivitet både for organiserte og uorganiserte aktiviteter. Tiltak i nærmiljøene er i den sammenheng svært viktige, spesielt i forhold til de som er uorganiserte. Venstre vil derfor ha økt satsing på utbygging av nærmiljøanlegg som ballbinger, streetbasket, friplass, skateramper og beach-volley baner. Det må informeres bedre om mulighetene for å få tippemidler til tilrettelegging av lekearealer for fysisk aktivitet for skoler, barnehager, velforeninger og borettslag.

Sats på Bergen en by i bevegelse
"Bergen – en by i bevegelse" er et prosjekt for å legge til rette for mer fysisk aktivitet, spesielt rettet mot barn og unge i skolehverdagen. Blant annet er det en målsetting at barn skal ha en time fysisk aktivitet hver dag på skolen. Venstre vil styrke satsingen på "Bergen – en by i bevegelse".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**