E6, rv3 og dobbeltspor

Økt støtte til Østerdalsalternativet gjennom leserinnlegg i HA 17.mars 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Finans

Foto: Luth

Jeg har prøvd å følge litt med i diskusjonen om nye milliardinvesteringer i vei og jernbane, og fikk lyst til å komme med et innspill.
Hvorfor ikke slå flere fluer i ett smekk? Med dette mener jeg at alle disse investeringene kanskje kan kombineres:

DREIE E6 AV PÅ KOLOMOEN

Dreie E6 av på Kolomoen mot Elverum, og legge en firefelts hovedfartsåre (rv 3) til Trondheim gjennom Østerdalen.
All tungtrafikk og gjennomgangstrafikk ville da velge dette alternativet, og E6 gjennom Gudbrandsdalen ville avlastes, og dagens standard med små utbedringer ville holde i mange år.

MILJØBESPARELSER
Vi ville oppnå å spare Åkersvika for mer utbygging. Pressområdet langs Mjøsa, med noe av Norges beste matjord ville spares, og dreiningen ville bli en inspirasjon for utvikling i Østerdalen, som pr.dato sliter med fraflytting.

SEPARATE LØP
Fra Kolomoen og sørover mot Minnesund kunne så E6 bygges ut som et separat sørgående felt langs den indre linjen.
Ved å kjøre sørgående trafikk her, unngår man det eneste som var motargumentet mot denne linjen, nemlig at hellingen var for stor opp fra Minnesund.
Dagens trasé kunne da brukes kun for nordgående trafikk. All utbygging kunne da foregå uten ulemper for dagens normale trafikk.

DOBBELTSPORET SPARER MILJØET
Som et plaster på såret for dem som kjemper for enda mer nedbygging langs Mjøsa, kunne så dobbeltsporet på jernbanen føres helt fram til Lillehammer. Dette vil medføre et bedre kollektivtilbud til området der det bor mye folk, og gi bedriftene anledning til bedre befraktning av gods, og samtidig være med på å redusere biltrafikken på E6. Viderefører man samtidig banen fra Gjøvik til Lillehammer ville trekantsamarbeidet fungere perfekt.

HØYHASTIGHET
Høyhastighetstog er allerede under utredning, og Østerdalen er der den beste traseen går, topografisk og arealmessig. Dette gir vel samtidig et argument for at prisen for en firefeltsvei i samme område skulle bli billigere enn gjennom Gudbrandsdalen.

Håper på reaksjoner.

Frithjof Platou
Rudshøgda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**