Uttalelse: Slipp kulturen fri!

Venstres landsmøte mener dagens lover tilknyttet et åndsverk ikke er tilpasset det moderne samfunn. Ny teknologi gir kunstnere og forbrukere enorme muligheter, men skaper samtidig nye utfordringer. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Solstrand veiviser nær

Foto: Tore Rykkel

Dagens opphavsrettbestemmelser har gått ut på dato. Ett samfunn der kultur og kunnskap er fri og tilgjengelig for alle på like vilkår kommer hele samfunnet til gode. Det foregår i dag et utbredt og systematisk misbruk av opphavsretten fra de store distributørenes side, som motvirker både utbredelse og skaping av ny kultur. Venstre vil derfor gjeninnføre balansen i opphavsretten gjennom følgende endringer:

Fri fildeling: Den tekniske utviklingen har gjort det mulig å spre kultur, både smal og bred, over hele verden nesten uten kostnader. Det må utvikles modeller for kompensasjon for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling. Gjeldende lover og regler, både nasjonale og internasjonale, må forandres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng.

Fri sampling: Venstre mener at dagens restriktive lovgivning rundt opphavsretten gjør det svært vanskelig for musikere, filmprodusenter, forfattere og andre kunstnere å gjenskape og bearbeide gamle verker og produksjoner. I prinsippet er alt slikt ulovlig med mindre man har fått spesiell tillatelse fra samtlige innehavere av den opprinnelige opphavsretten. Venstre vil gjøre det enklere å bearbeide og gjenbruke deler av gamle verk og produksjoner. Slikt skal sees på som en legitim form for sitat, og den eksisterende lovgivningen mot plagiat er mer enn tilstrekkelig for å beskytte opphavspersonens interesser.

Kortere kommersiell opphavrett: I dag er opphavsretten på et produkt opphavspersonens levetid pluss 70 år. Dette mener Venstre er urimelig. Venstre mener derfor at opphavsretten bør settes på et rimelig nivå ut i fra samfunnsnyttige hensyn og fra investorers og opphavspersonens synspunkt. Venstre vil jobbe for at opphavsrettstiden blir kortere.

Forbud mot DRM: Venstre mener at enhver som har kjøpt bruksretten til et åndsverk må ha teknologinøytrale muligheter til å bruke det åndsverket som en vil. Det betyr at produsent og teknologileverandør ikke kan styre hvordan borgere for eksempel skal spille av den musikken de har kjøpt.
Venstre vil derfor forby såkalt DRM (Digital Rights Management), som er tekniske hindringer for å begrense forbrukernes lovlige rett til å fritt kopiere og anvende informasjon og kultur. I de tilfeller der et forbud er utenfor norsk jurisdiksjon skal produkter som inneholder DRM-teknologi være tydelig merket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**