Uttalelse: Venstre krever nytt krafttak i psykiatrien

Venstre vil styrke det generelle behandlingstilbudet og øke innsatsen overfor spesielle målgrupper innenfor psykiatrien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I 1999 vedtok Stortinget enstemmig Opptrappingsplan for psykisk helse. Snart 24 milliarder og 8 år senere har mye positivt skjedd, men mye gjenstår. I dag er det legene som har primær ansvaret for både somatiske og psykiatriske lidelser i førstelinjetjenesten. Det er behov for å videreutvikle satsningen på primærhelsetjenesten knyttet til allmennpsykologi. Venstre vil få utredet en fast psykologordning. Leger og annet helsepersonell må få styrket kompetanse og kunnskap.

Ved utgangen av 2006 stod over 4000 barn og unge i kø for å få psykiatrisk hjelp. Dette er uakseptabelt!

Etniske minoriteters tilgang til nødvendig psykisk helsehjelp må styrkes og prioriteres. Det viser seg svært vanskelig for denne gruppen å både søke hjelp og motta profesjonell hjelp.
Det er særegne og komplekse problemer blant etniske minoriteter som krever ekstraordinær innsats og kommunene må ta initiativ til å kartlegge og løse utfordringene.
Styrk mental helse med flerspråklige kontakttelefoner! Bosettingstilskuddet til kommunene må styrkes! Her må det samhandles bedre mellom forvaltningsnivåene for å gi hjelpen i tide.

Rusmisbrukere har ofte sammensatte problemer knyttet til både rus og psykiatri. Rusmisbruker må få bolig, gode helsetjenester og god faglig psykiatrisk oppfølging i tillegg til rusbehandling.

Midlene til psykisk helsearbeid i kommunene blir fra 2009 gitt i Statens rammetilskudd.
Venstre forventer at statens overføringer fullt ut kompenserer for et fullverdig psykisk helsearbeid i kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**