Mange er klare for Venstres miljøvennlige framtidssamfunn

Venstres leder Lars Sponheim avluttet i dag Venstres landsmøte i Bergen med å starte Venstres lokalvalgkamp. Sponheim mente at landsmøtet var det beste på veldig mange år og slo fast at Venstre som parti er klare til å ta noen nye skritt: Til å etablere Venstre som en selvstendig kraft mot både det politiske høyre og det politiske Venstre som vil appelere til mange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kjære alle sammen.

Dette landsmøte har til de grader understreket at vi er klare for den nye tid: Vi er klare til å møte framtiden med politiske svar på utfordringene. Vi ønsker oss ikke tilbake. Vi er klare til å ta noen modige beslutninger som gir de jentene og de guttene som er født denne helga en enda bedre framtid. Det er vår plikt som politikere.

Vi som parti er klare til å ta noe nye skritt: Til å etablere oss som en selvstendig kraft mot både mot det politiske høyre og det politiske venstre.

Jeg gleder meg til den kommende valgkampen. Jeg gleder meg til å gå i krigen sammen med dere, med mange og gode politiske vedtak fra dette landsmøtet som ammunisjon. Jeg gleder meg til å løfte et samlet parti. Til å gjøre et historisk godt valg.

For det er et holdningsskifte på gang. Jeg merker det hver dag: Folk er lei av billig retorikk som ikke følges opp i praktisk politikk. Folk er lei av symbolpolitikk uten politiske realiteter. Folk vil ikke ha ferdige løsninger tredd ned over hodene sine, de vil ikke ha reverspolitikk, de vil ikke passe inn i regjeringens A4-samfunn, de vil ikke være regjeringens gjennomsnittsmenneske — den lykkelig gjennomregulerte sosialdemokrat. Den tid er forbi.

Folk vil forme sine egne liv, gjøre sine egne valg — ikke for å brøyte seg fram først i køen, men for å frigjøre energi til å skape og delta. Det er de moderne sosialliberale løsninger som etterspørres. Frihet og ansvar sammen. Ikke egoisme eller passivisme.

Dette landsmøte har gitt oss som har æren av å lede Venstre det kommende året noen klare marsjordre:

Vi skal prioritere en fortsatt sterk satsing på forskning og sørge for gode og motiverte lærere. Lærerne er nøkkelen til kunnskap. Kunnskap er nøkkelen til demokrati.

Vi skal ta initiativ til en rus- og psykiatrireform som ser dem som sliter. Som gir dem verdigheten tilbake. Klarer vi det, har vi virkelig gjort noe for å realisere vår drøm om det sosiale og liberale kunnskapssamfunnet.

Vi starter en klimakampanje som skal vises igjen lokalt og nasjonalt. Vi skal vise at dersom alle tar et tak, alle viser vilje, så kan vi løse vår tids største politiske utfordring. Men da kan ikke noen slippe gratis. Da kan vi ikke kjøpe oss fri fra problemene fordi vi er så lykkelig stilt at fossil energi har gitt oss store, store inntekter. Jeg tror at det er mange, mange som er klare for Venstres miljøvennlige framtidssamfunn.

Vi skal dyrke fram det kreative Norge. Se mulighetene, ikke motforestillingene. Derfor vil tiltak som gjør det enklere å være gründer og selvstendig næringsdrivende være Venstres svar på regjeringens såkalte aktive næringspolitikk — som bare handler om statlig kontroll.

Jeg vil takke dere alle for et godt landsmøte. Kanskje det beste vi har hatt på mange, mange år. Spesiell takk til alle som har bidratt ekstra. Til de som jobber i kulissene, men som får landsmøtet til å gå på skinner: Til møteledere, redaksjonsnemnder og sekretariat. Takk til Bergen og Hordaland Venstre for et flott arrangement.

Dette landsmøtet markerer startskuddet på Venstres lokalvalgkamp. Det kommer til å bli en tøff, polarisert valgkamp. Det gir oss store muligheter. Rommet i det liberale sentrum vil bli større. Vi skal fylle det rommet.

Det er mange år siden vi har stått bedre rustet foran en valgkamp: Både organisatorisk, politisk og ideologisk.

Vi er kunnskapspartiet:
Den borger som fornekter kunnskap har heller ikke makten til å endre sin egen hverdag. Kunnskap, utdanning og dannelse i ordets bredeste forstand er i realiteten et frihetsprosjekt for det enkelte mennesket, men også nøkkelen til at Norge som nasjon utvikler vårt velferdssamfunn. Derfor satser Venstre aller mest på den som skal formidle kunnskapen og dannelsen — nemlig læreren. Derfor aksepterer ikke Venstre "hvileskjær" når det gjelder satsing på forskning og utdanning. Det hjelper ikke at SV og Ap nå tar oppgjør med sin egen skolepolitikk. De siste årene har vist at ingen satser mer på nettopp kunnskap og lærere enn Venstre.

Vi er miljøpartiet:
Det er i de neste 5 årene vi virkelig må vise at vi har tatt miljøutfordringene på alvor. Det er nå vi skal levere resultater og vise at det er mulig å snu utviklingen — bli en del av løsningen, ikke forbli en del av problemet. Miljøpolitikk er ikke et kompromissets politikkområde, men et område for politisk vilje og politisk mot. Derfor sier Venstre klart fra at vi ikke aksepterer gasskraftverk med CO2-rensing fra dag 1.423 (eller hva det nå ble til slutt). Derfor vil Venstre ha varig vern for petroleumsaktivitet i de aller mest sårbare områdene langs kysten vår. Derfor foreslår vi et skatteskifte fra rød til grønn skatt — fordi det skal lønne seg å opptre miljøvennlig, og derfor satser vi mer enn noe annet parti på kollektivtrafikken i og rundt de store byene. Venstre er miljøpartiet fordi vi alltid lar hensynet til miljøet gå andre hensyn. Alltid.

Vi er småbedriftspartiet:
Arbeid er grunnlaget for velferd, og arbeidsplasser må først og fremst skapes i det private næringslivet. 85 prosent av alle bedriftene i Norge har færre enn 5 ansatte, det vil bli enda flere i framtiden. Det viktigste er at disse små bedriftene får gjøre det de er best til. Til å utvikle produkter og kunnskap. Til å vokse og å være innovative. Derfor må regelverket for de minste bedriftene være annerledes og enklere enn det er for store konsern. Derfor må vi sikre at det er kompetent arbeidskraft tilgjengelig slik at de kan utvikle seg videre. Derfor må det lages gode sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende. Fordi vi er avhengig av de blir flere skal vi sikre morgendagens velferd. Fordi det er godt utdannede kvinner vi skal leve av i framtiden. Derfor er Venstre småbedriftspartiet. Derfor er Venstre kvinnepartiet.

Vi er frihetspartiet:
Vi har en ubegrenset tro på at det er den enkelte som best er i stand til å ta valgene for seg selv. Derfor slåss vi kompromissløst for den enkeltes rett til å forme sitt eget liv, så lenge det ikke går på bekostning av andre. Eksemplene er mange: Det gjelder ikke minst den reguleringsiver vi ser fra regjeringen på å definere på stadig nye områder hva som er best for folk flest. Folk flest finnes ikke, det finnes bare selvstendige individuelle borgere, med selvstendige individuelle ønsker og behov. For dem er vi frihetspartiet.
Ikke minst er vi frihetspartiet når det gjelder den valgkampen vi nå går inn i. Det er bare vi som er konsekvente når det gjelder å gi kommunene friheten til å være annerledes, rett til å velge andre løsninger enn det LO og sosialdemokratiet måtte like. Mot oss står SV og Frp som hver på sin side vil ha flest mulig enhetlige statlige løsninger. Venstre er garantisten for ulikhet, fordi ulikhet gir mangfold og mangfold fører til utvikling og dynamikk.

Vi er partiet som bryr seg nasjonalt og internasjonalt:
Noen trenger samfunnets hjelp mer enn andre. Derfor prioriterer Venstre først og fremst de som sliter og som faller utenfor, enn å styrke generelle velferdsordninger som treffer alle. Derfor vil vi ha en ordentlig rus- og psykiatrireform som tar utgangspunkt i dem som sliter — ikke i profesjoner og institusjoner. For oss sosialliberale er det avgjørende å skape et samfunn som ikke tråkker på folks verdighet og ikke fratar dem frihet, ansvar og dermed makt over eget liv.
Når globaliseringen åpner nye muligheter, er det viktige krefter — ikke minst innenfor Regjeringen — som aller helst vil stenge døren. Vi vil slå døren opp på vidt gap. Vi vil ha økt global handel — der de fattigste får forkjørsrett, vi vil ha økt arbeidsinnvandring og vi vil ta i mot flere flyktninger som trenger en nødhavn. Det er ikke mulig for et sosialliberalt parti å tenke annerledes.

Kjære landsmøte,
Flere vil få mulighet til å stemme på oss denne høsten og flere skal gjøre det. For mange flere er det vi som er alternativet, som tør å stå for noen prinsipielt i viktige saker når det er lettere å la bekvemmelighetshensyn bestemme. Det er vi som er kunnskapspartiet, miljøpartiet, småbedriftspartiet, frihetspartiet for både borgere og kommuner — og det er vi som er partiet som bryr seg. Det er vi som er det eneste sosialliberale partiet. Derfor er vi i framgang og vekst.

Framtiden blir en ren fornøyelse.

Vel hjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**