Interpellasjon til bystyrets møte 24.april 2007

Venstre etterlyser en gjennomgang av en del ulike faktorer som helt klart skaper vanskelige boforhold for enkeltfamilier med tanke på plagsom støy og støv.
Målet må være å utarbeide lokale regler/forskrifter for hva bystyret mener er akseptabelt med hjemmel i gjeldende lovverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjon til bystyrets møte 24. april 2007

Støy og støv i Moss

Venstre etterlyser en gjennomgang av en del ulike faktorer som helt klart skaper vanskelige boforhold for enkeltfamilier med tanke på plagsom støy og støv.
Målet må være å utarbeide lokale regler/forskrifter for hva bystyret mener er akseptabelt med hjemmel i gjeldende lovverk.

Havna og velforeningene
Vi kan lese i avisa at velforeningene i området rundt havna klager på unødig aktivitet til alle døgnets tider. De krever en begrensing av tiden for aktivitetene til kl 07.00-22.00 på hverdager. De viser til politisk vedtak i kommunen fra 4. mars 1993 om krav til maksimal støy og begrensinger i aktiviteten.
Venstre regner med at lovverket kan ha blitt innskjerpet siden den gang og vil derfor ha avklart om disse vedtak fortsatt gjelder og om de er i tråd med dagens lovverk.
Velforeningen klager på vegne av alle sine medlemmer og er det er lett å forestille seg hvordan dette påvirker alle innbyggere i Værlegata/Strandgata som har "orkesterplass"?
Når velforeningene påpeker at kun en av ti containere går til lokale bedrifter og det stadig kommer og går tomme containere som lagres midlertidig synes Venstre det er behov for en gjennomgang av hva havna skal brukes til og hvordan aktiviteten påvirker naboene.

Lydmuren
Etter at deler av det sydlige kaiområdet ga etter og containere raste i sjøen, ble det stablet containere i indre havneområde som en midlertidig løsning. Kommunen har, uttrykt av miljørettet helsevern, oppfattet dette som en gunstig løsning for demping av støy fra havneområdet under lasting og lossing. Det som ikke er tatt med beregningen, er at denne stålveggen forsterker støy fra passerende tog og biler, og den visuelle støy er ubehagelig. Tidligere ankomst av danskebåt i gjeldende område karakteriseres av naboer "til sammenligning som et eksotisk innslag".

Nabovarsel
Et nabovarsel ble for ikke lenge siden sendt ut av Moss Havn KF, der de ber om dispensasjon for å stable fire containere i høyden mellom Melløsbakken og Kleberget. Venstre er enig med naboer som oppfatter dette som nok en midlertidig løsning som vil "spre seg" nordover da veksten av havnetrafikken er sterkt økende. 30-40 % pr. år i følge havna selv. Dette vil utvilsomt kreve mer plass, og dermed er utvidelse av kapasiteten kun mulig i høyden.

Steintransport
I følge beboere i Værlegata, fraktes det stein fra steindeponiet på kaiområdet hvert kvarter til Rockwool — hverdag som helligdag — fra kl. 07.30 på morgenen. Slik Venstre oppfatter det, burde denne transporten også omfattes av restriksjoner for støy og støv. Flygestøv legger seg på husvegger, vinduer og hagemøbler og disse må stadig rengjøres for å gjøre det levelig for beboerne.
Hovedvekten av svevestøvet i området skyldes steintransporten. Venstre mener slik last bør tildekkes eller fuktes med vann før transport. Tomme transportbiler støver, om mulig, enda mer og medfører like stor sjenanse for beboerne.
Kommunen har i en periode målt svevestøv ved Kransen-rundkjøringen, og disse målingene skal flyttes til Gimlekrysset. Venstre mener det burde vært utført tilsvarende målinger i havneområdet/Værlegata/Strandgata.

Vegtrafikk
Beboere i nordre del av Hyttevegen, samt beboere i Knappestøperen/Bøygen på motsatt side av innfartsvegen, klager over at de plages med trafikkstøy. Det er spesielt akselerasjon som skaper støytopper. En tilfeldig valgt dag med støymåling viser verdier på 58-62,5 db.Venstre har tidligere tatt opp dette forholdet i bystyret og ble da lovet en henvendelse til Statens vegvesen. Venstre mener det burde gjennomføres reelle støymålinger og vurderes 60 km/h som en miljøfartsgrense på innfartsvegen inntil andre tiltak kan iverksettes.
Etter at Fjordvegen fikk fartsdempere, har trafikken økt i Værlegata. Samtidig har trafikken til havna og Rockwool økt som følge av økt aktivitet. Etter at NSB avgiftbelagte sine parkeringsplasser, benyttes også både fortau og private områder til parkering. Atkomst til egen eiendom/parkeringsplass er til tider umulig og trafikken utgjør da en fare for de som ferdes ut fra egen eiendom da sikten er meget begrenset.
Utbyggingen i Høyden-området vil også generere økt trafikk og behov for nye trafikkløsninger som vil berøre beboere i området sterkt. Dette understreker også hvor viktig det er med eget lokalt regleverk som kan motvirke belastningen.

Støymåling
Det Europeiske Arbeidsmiljøsenter utpekte året 2005 til "Hørselens år", og ville med dette fokusere på hørselsskade primært innen arbeidsmiljøet. Norge var tidlig ute, og regjeringen fastsatte nasjonalt resultatmål for bekjempelse av støy allerede høsten 1999. Målet er at støyplagen skal reduseres med 25 prosent innen 2010 i forhold til 1999. Det viser seg at 1,7 millioner mennesker i Norge utsettes for støyplager og påvirkes av dette. Støyplagegrensen defineres i dette tilfellet som kontinuerlig støy på 50 db.
I 1999 ble det foretatt støymålinger inne i leilighetene i Værlegata 46. Beboerne har undret seg siden den gang hva dette resultatet ble. De lurer på om resultatet av denne målingen finnes i Moss Kommunes arkiv og kunne godt tenkt seg å få vite resultatet.

Etter Venstres mening burde Moss Kommune følge opp dette nasjonale målet lokalt og ikke gå i motsatt retning hvor f.eks havna støyer mer enn noen gang. Moss Kommune burde derfor utarbeide lokale støygrenser.

Togtransport
Dagens godstog er lange og tunge. De fleste stopper selvfølgelig ikke i Moss, og holder derfor relativt stor hastighet gjennom sentrum. Som eksempel kan også nevnes flis/tømmertransport som stopper opp lokalt på havna. Den ankommer ofte tidlig på kvelden. Sortering, sporskifte, venting med skiftelok på tomgang, pensing og hjulgnissing mot skinnegang foregår fra tidlig ettermiddag og ofte til 03.00-04.00 om morgenen.

Støyskjerming
Det kan være et gode for miljøet å få mer transport på bane og kjøl. Det krever imidlertid at vi lokalt må sette grenser for hvordan aktiviteten påvirker lokalmiljøet. Som eksempel er 10-20 cm nysnø nok til å redusere togtrafikkstøy betraktelig, og en støyskjerm ville gjort forholdene i Værlegata mer levelige.
Beboere i Værlegata 46 påpeker at det er sprekkdannelser i grunnmur, husveggene rister, og ikke ett bilde henger rett på veggen.

Lokalt regelverk
Venstre ønsker fornuftig utvikling av havn, veg og jernbane, men synes ikke virksomheten skal økes ukontrollert med tanke på bruk av areal, arbeidstid og støy. Utviklingen må ikke medføre uakseptabel belastning for en stor gruppe mennesker. Dette gjelder både dagens utbygde arealer og ved framtidig utbygging av veg, bane og havn.
Etter Venstres mening er en viktig del av problemet at når det reguleres, både til veg og annet, så beregnes et teoretisk støynivå. I og med at trafikkøkningen flere steder er stor burde det gjøres nye beregninger og aller helst måles faktisk støy.
Utarbeidelse av lokale regler vil avklare hva vi kan akseptere, hvilke lover vi kan hjemle ulike tiltak etter og hvem, også ut over kommunen, som har ansvar for støyreduserende tiltak. Det er også mulig å avklare behovet for tiltak.

Venstre spør ordføreren:
Burde ikke Moss kommune utarbeide eget regelverk for akseptabel støy, støv og andre forhold som er viktige for et godt by- og bomiljø, og selv følge opp et slikt regelverk?

Sindre Westerlund Mork
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**